Doel van de job

Instaan voor de uitbouw van het (juridisch) kennisbeheer op het vlak van sociale bescherming in België en een correcte, snelle en doeltreffende juridische dienstverlening aanbieden aan het directiecomité en aan de beleidscellen, inclusief het ondersteunen van diverse raden en commissies en het beheren van het verdedigen van de belangen van de Belgische Staat en van de geschillen met burgers op het vlak van sociale zekerheid.

Door:
 • Het verlenen van juridische ondersteuning aan de beleidscellen op het vlak van sociale zekerheid zelfstandigen 
 • Het voorbereiden van wetsvoorstellen en voorstellen van besluiten
 • Het opmaken van administratieve omzendbrieven en richtlijnen met het oog op een correcte, uniforme en efficiënte toepassing van de reglementering door de verschillende partners
 • Het opvolgen en evalueren van de bepalingen
 • Het voorzien van gepaste communicatie in het bijzonder ten aanzien van de meewerkende instellingen, in samenwerking met de dienst Communicatie.
 • Het aansturen van beleidsondersteuning in de vorm van adviezen, analyse, budgettaire en andere evaluatie
 • Het verdedigen van de belangen van de Belgische Staat voor de Raad van State, het Grondwettelijke Hof en de hoven en rechtbanken inzake de bevoegdheden van de FOD alsook het beheren van de geschillen met burgers binnen het domein van sociale zekerheid zelfstandigen
 • De nodige middelen efficiënt inzetten voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in het strategisch plan van de FOD Sociale Zekerheid en uitgewerkt in het jaarlijks operationeel plan.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:
 • Je rapporteert aan de Directeur-Generaal Juridische Expertise;
 • Je wordt uitgenodigd op het directiecomité indien er zaken worden besproken die betrekking hebben op de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen (bestuursovereenkomst; opmaak begroting; opmaak personeelsplan; projecten programma’s opgevolgd door EPMO, corporate programma’s of programma’s met hoog risicogehalte voor de FOD)
 • Je werkt in teamverband met de centrale diensten en met de andere directeurs-generaal 
 • Je werkt nauw samen met de DG Analyse en Monitoring en de DG Beleidscoördinatie Internationale Zaken met het oog op het bewaken van het ganse domein Sociale Zekerheid Zelfstandigen en het inbrengen van de gepaste juridische expertise en beleidsondersteuning in projecten of programma’s (beleidsprioriteiten van ministers)
 • Je geeft strategisch advies aan de Voorzitter voor wat betreft het domein sociale zekerheid zelfstandigen 
 • Je leidt en coördineert uw dienst
 • Je werkt samen met de betrokken beleidscellen en ministers
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • Je werkt met de FOD’s samen (o.m. de FOD Economie).
 • Je werkt samen met de administrateurs-generaal van de OISZ (o.m. RSVZ)
 • Je bereidt het beleid voor sociale bescherming van de zelfstandigen voor met de verantwoordelijken van de OISZ en de beleidscellen
 • Je werkt samen met de verantwoordelijken van Raden en Commissies waaraan ondersteuning wordt geboden
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Je werkt samen met advocaten / advocatenbureaus
 • Je ontwikkelt synergiën met alle actoren van de beleidsdomeinen op Belgisch en Europees niveau en neemt deel aan gezamenlijke projecten
 • Je maakt deel uit van de netwerken betreffende sociale zekerheid voor zelfstandigen
 • Je vertegenwoordigt (rechtstreeks of onrechtstreeks) de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen in allerlei netwerken of externe structuren, zoals het algemeen beheerscomité, het overlegplatform, het toezichtscomité bij het RSZV, het college van de regeringscommissarissen bij de OISZ’s, …
 • Je vertegenwoordigt de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen bij andere nationale, buitenlandse of internationale overheidsdiensten
 • Je beheert de relaties met de stakeholders en externe organen, zoals bijvoorbeeld de beleidscel van de Minister van Zelfstandigen, het RSVZ, de sociale verzekeringsfondsen (SVF’s)  en de VSVZ (vereniging van de SVF’s)… als vertegenwoordiger van de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Directeur in een matrixorganisatie, 

Je wordt uitgenodigd op het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid wanneer deze betrekking hebben op het domein en de dienst sociale zekerheid zelfstandigen teneinde het beleid mee te bepalen.
Mogelijke taken:
 • Rapporteren aan en overleggen met de Voorzitter van het DC en de DG Juridische Expertise
 • Sponsoren en ondersteunen van transversale veranderingsprojecten
 • Overleggen en constructief samenwerken met de voorzitter, unit verantwoordelijken centrale diensten, programmaleiders en DG’s
2. Als eindverantwoordelijke van de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen

Het efficiënt organiseren en plannen van de werkzaamheden van de dienst teneinde de doelstellingen te halen en de efficiëntie te optimaliseren.
Mogelijke taken:
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de Minister en de beleidscel
 • instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT
 • plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van plannen; nl. meewerken aan de opmaak van het strategisch en operationeel plan, deze opvolgen en hierover rapporteren
 • stimuleren, lanceren en coördineren van veranderings- en verbeteringsprojecten om de werking van de dienst te verbeteren in lijn met de strategische visie van de FOD
 • instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • de prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren
 • permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening
 • een goede samenwerking verzekeren met de externe partners (de beleidscel,  het RSVZ, de SVF’s en andere externe instanties) 
 • een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van de dienst 
 • het opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert aan de rechthebbenden / beleidscellen
 • instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de dienst / het DG / de FOD
 • het budget van de sociale zekerheid van de zelfstandigen mee opvolgen
3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het bestuursplan.
Mogelijke taken:
 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie; vier-ogenprincipe als minimale kwaliteitsgarantie invoeren
 • Garanderen van een optimale samenwerking / solidariteit tussen verschillende teams en met de andere DG (in zonderheid DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties) 
 • Geschillenbeheer verder professionaliseren en structureren zodat geschillen als feedbackmechanisme voor het kwaliteitssysteem kunnen gebruikt worden
 • Kennisbeheer inzake juridische expertise sociale bescherming uitbouwen
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de dienst efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, creatie dashboard 
4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.
Mogelijke taken:
 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de DG; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties
 • Instaan voor coaching van de medewerkers 
 • Talentontwikkeling in de eigen dienst verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …)
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken
5. Als expert-beleidsondersteuning permanente aandacht voor beleidsondersteunende taken om zo het gevoerde beleid te optimaliseren om de Minister bevoegd in het beleidsdomein te ondersteunen 
 • gevolg geven aan vragen van de beleidscel van de Minister inzake conceptie, reglementering, actuariaat, …
 • tekortkomingen in de bestaande wetgeving/reglementering signaleren en adviseren omtrent de noodzakelijkheid tot wijziging van de regelgeving
 • identificatie en definitie van mogelijkheden waar initiatieven op vlak van reglementering kunnen worden genomen
 • ontwikkelen van voorstellen tot aanpassing van de bestaande regelgeving of tot ontwerp van nieuwe regelgeving naar aanleiding van maatregelen getroffen door de daartoe bevoegde actoren
 • kwaliteitscontrole op de uitgewerkte voorstellen tot regelgeving en opvolgen van het proces
6. Als “gezicht”  van de FOD en de DG 

De FOD, de DG en de dienst vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld.
Mogelijke taken:
 • Formele en informele contacten met de voorzitter van het directiecomité, en met de bevoegde beleidscellen
 • Voorzitter desgevallend vervangen in college van OISZ of andere organen
 • De FOD vertegenwoordigen op nationale en internationale fora inzake sociale bescherming
 • Professioneel imago uitdragen van FOD, DG en dienst
 • Synergie zoeken met andere juridische diensten binnen het werkveld
Tijdelijke resultaatgebieden:
1. Als Directeur

Opzetten van een dienst  “sociale zekerheid zelfstandigen” die de kennisopbouw en de expertise voor het hele beleidsdomein Sociale Zekerheid Zelfstandigen bewaakt en hiervan direct aanspreekpunt zijn voor de minister van zelfstandigen: structureren van de dienst in verschillende teams, uitwerken transparante processen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de medewerkers van de dienst.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
De heer Peter Samyn
Voorzitter van het directiecomité
Tel.: 0497/15.12.54
E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
De FOD Sociale Zekerheid streeft haar strategische doelen na in een context gekenmerkt door inhoudelijke complexiteit en multilaterale contacten. Haar natuurlijke werkdomeinen, de sociale bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, bestaan in wezen uit een delicaat uitgebalanceerd geheel van bevoegdheden, opdrachten en onderlinge relaties. De FOD wil als netwerkorganisatie,  in nauwe samenwerking met de partners (zoals OISZ, OCMW, ziekenfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, academici en beleidsmakers) op verschillende beleidsniveaus bijdragen tot een adequate sociale bescherming in België. Tegelijk heeft de FOD een dienstverlenende rol ten aanzien van specifieke doelgroepen, zoals personen met een handicap en kunstenaars.

De FOD bestaat momenteel uit 2 DG (de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie en de DG Personen met een Handicap) en een centrale ondersteunende stafdienst, maar het is de bedoeling om de FOD te laten evolueren tot een matrixorganisatie waarbij de (verticale) kerndepartementen opgebouwd zijn rond de kennisdepartementen “Juridische Expertise” (sociale zekerheid werknemers en sociale zekerheid zelfstandigen, raden en commissies) en “Analyse en Monitoring” (beleidsevaluatie ex ante & ex post, impactanalyse, rapportering inzake sociale bescherming) en het departement “Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN)” (multidisciplinaire evaluaties en federaal beleid personen met een handicap).
Horizontaal in de matrixstructuur ondersteunen de DG “Beleidscoördinatie en Internationale Relaties” (beleidsvoorbereiding aan de hand van specifieke projecten, programma’s en studies, internationale vertegenwoordiging, overleg met gemeenschappen, interministeriële conferentie, …) en de Stafdienst Centrale Diensten de goede werking van de kerndepartementen en de samenwerking tussen de verschillende DG om de strategische visie en de coherentie binnen een beleidsdomein te verzekeren en de prioriteiten van de beleidscellen en van het directiecomité doorheen de werking van FOD te bewaken. De Stafdienst Centrale Diensten ondersteunt het directiecomité en de departementen op het vlak van HR, Organisatie, Financieel beheer, Facility, ICT en Communicatie.

De functie van Directeur Sociale Zekerheid Zelfstandigen is zowel verantwoordelijk voor de organisatorische dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen binnen directoraat-generaal Juridische Expertise als voor het ganse beleidsdomein Sociale Zekerheid Zelfstandigen. Dit laatste noodzaakt een constructieve crossfunctionele samenwerking met de andere departementen, bijvoorbeeld wat betreft analyse en monitoring en internationale relaties. 

Omvang: 
 • Binnen de FOD zelf werken ongeveer 700 mensen. Het directoraat-generaal Juridische Expertise telt zo’n 50 medewerkers. De dienst Sociale Zekerheid Zelfstandigen telt ongeveer 15 medewerkers. 
 • Rechtstreeks aansturen van en verantwoordelijk voor de dienst met ongeveer 15 medewerkers – onrechtstreeks ook mee aansturen van medewerkers binnen andere directoraten-generaal die ook werkzaam zijn binnen het domein sociale zekerheid zelfstandigen.
 • De behandeling van een vijftal geschillendossiers mbt sociale zekerheid van zelfstandigen per jaar.
 • Budget: Het werkingsbudget van de dienst maakt deel uit van het budget van het DG Juridische expertise dat in totaal 560.000 euro bedraagt. Het budget is geïntegreerd en wordt dus beheerd in overleg met de DG Juridische expertise.

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Goede kennis van de relevante verordeningen, wetten, KB en MB of decreten binnen het brede werkveld van sociale bescherming
 • Kennis van de structuur en het netwerk van de sector inzake sociale bescherming
 • Kennis van moderne managementtechnieken binnen een matrixorganisatie
 • Kennis van Veranderingsmanagement en Projectmanagement

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 1, 2 en 3 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Medewerkers ontwikkelen
 • Relaties leggen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Bouwen van teams
 • Objectieven behalen

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.
Op de uiterste inschrijvingsdatum, moet je gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
Als je niet gedurende minstens zes jaar titularis bent van een functie van niveau A, dan moet je: 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account)
 • en minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).  Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en / of internationaal niveau in het domein van sociale bescherming.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 107.614,13 EUR (salarisband 2).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren van het slagen van de test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 
OPGELET: 
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze test, want als u niet slaagt voor deze test, kan u deze niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. artikel 10 bis"
 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.
Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.
Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.
Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 29/08/2022, uiterste inschrijvingsdatum. 
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.
Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.
Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.
Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures