Er zijn meerdere betrekkingen vacant bij verschillende Algemene Directies van de FOD WASO.

In elke directie maken volgende generieke taken in meer of mindere mate deel uit van je takenpakket:

1  Je voert administratieve taken uit en je zorgt voor de opvolging ervan. Je maakt hierbij gebruik van bestaande handleidingen en vastgelegde procedures:
 • Je stelt brieven en e-mails op.
 • Je behandelt de inkomende en uitgaande correspondentie.
 • Je verzorgt de lay-out van allerlei documenten.
 • Je maakt opvolgingstabellen op en houdt deze bij.
 • Je maakt dossiers aan, maakt de nodige doorverwijzingen op en sluit de dossiers af.
 • Je gebruikt de specifieke informaticatoepassingen eigen aan de functie.
2  Je bent aanspreekpunt en/of fungeert als tussenpersoon voor het contact met externe en/of interne partijen:
 • Je beantwoordt via e-mail of telefoon een brede waaier van vragen van interne en/of externe klanten en ondersteunt hen in het vinden van antwoorden en oplossingen.
 • Je verwijst klanten gepast door naar de gespecialiseerde personen en/of diensten.
 • Je ontvangt bezoekers.
3  Je organiseert en plant de activiteiten:
 • Je plant vergaderingen in, verstuurt uitnodigingen, reserveert zalen en stelt het nodige materiaal ter beschikking.
 • Je reserveert het logistiek materiaal voor de dienst en stelt dit ter beschikking.
4  Je klasseert en archiveert de papieren en/of elektronische versie van documenten volgens de geldende procedures binnen de dienst (o.a. dossiers, briefwisseling, e-mails en andere relevante informatie).

Afhankelijk van waar de functie zich situeert, voer je volgende specifieke taken uit:

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen (AD COA):
 • Als secretaris ‘paritaire comités’ bij de Directie van het secretariaat van de paritaire comités van de AD COA sta je in voor de organisatie en ondersteuning van de vergaderingen van de paritaire comités en subcomités. Je werkt nauw samen met de respectievelijke voorzitters van deze comités en de sociale partners. Je stelt de notulen van de vergaderingen op en verwerkt de akten, voornamelijk collectieve arbeidsovereenkomsten, die uit het sectoraal sociaal overleg voortvloeien.
Algemene Directie Ondersteunende Diensten (AD OND):
 • Als dossierbeheerder bij de Directie van de administratie, het budget en het juridisch advies binnen de Afdeling van het personeel en de organisatie (AFD PNO) zorg je - in samenwerking met het federaal secretariaat PersoPoint - voor een efficiënte en correcte behandeling van statutaire en contractuele personeelsdossiers. Je beheert deze dossiers volgens de voorgeschreven procedures en regelgeving, o.a. inzake indiensttredingen, administratieve en geldelijke loopbaan, afwezigheden en vertrekken. Je staat ook in voor het verifiëren van de taken die PersoPoint heeft uitgevoerd en voor het onthaal van nieuwe personeelsleden. Deelnemen aan projecten van de Afdeling PNO behoort eveneens tot de mogelijkheden.
Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS):
 • Als documentatiebeheerder bij de Directie van de documentatie sta je mee in voor het beheer van de bibliotheekcollectie en voor het beantwoorden van informatievragen. Je stelt dagelijks een overzicht op van relevante nieuwsberichten uit betalende en gratis nieuwsbrieven en ondersteunt de bibliothecaris bij de organisatie van opleidingen inzake informatiebronnen. Als abonnementenbeheerder sta je in voor de ontvangst, het beheer, de ter beschikkingsstelling en de promotie van de papieren en digitale tijdschriftencollectie van onze FOD.
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA):
 • Als administratief deskundige bij de Afdelingen van de normen en het sociaal overleg over het welzijn op het werk maak je deel uit van het secretariaat, waar je administratief werk uitvoert (cf. generieke taken). Bij de Directie van de erkenningen sta je daarnaast ook in voor de behandeling van erkenningsdossiers. Je zorgt voor de administratieve opvolging van Nederlandstalige aanvragen tot het verkrijgen van een erkenning door instanties die een rol spelen bij het welzijn op het werk (bv. asbestverwijderaars). Op de website vind je een volledige lijst van dergelijke erkende instanties. Wanneer je dossiers worden besproken met sociale partners, neem je actief deel aan de desbetreffende vergaderingen.
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW): 
 • Als directiesecretaris van de directeur-generaal sta je in voor de secretariaatsondersteuning van de administratieve opvolging van de dossiers, het opvolgen van de parlementaire vragen en de ontwerpen van antwoord aan de Minister, het notuleren en opstellen van het proces-verbaal van de maandelijkse stafvergadering en de driemaandelijkse vergadering van het basisoverlegcomité.
 • Als administratief deskundige van de Directie Algemeen Beheer sta je in voor de administratieve opvolging van het meerjarencontroleplan (MANCP), het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsplan (GOP) en het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) van de medewerkers van de AD TWW, de registratie en opvolging van de personeelsdossiers bij de AD TWW en het verzekeren van de telefonische permanentie volgens een beurtrol.
 • Als administratief deskundige van de regionale directie West-Vlaanderen sta je in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van het directiehoofd en het inspectieteam. Je bent belast met de administratieve voorbereiding en administratieve opvolging van de inspectiedossiers, het verschaffen van basisinformatie per telefoon en mail en het verzekeren van de permanentie.

Meer info over de jobinhoud?
Dana Douliez - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD WASO 
Tel.: 02/233.41.09     
E-mail: Dana.DOULIEZ@werk.belgie.be 
Er zijn 9 statutaire betrekkingen vacant bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Je wordt tewerkgesteld in het hoofdbestuur (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) of in de regionale directie West-Vlaanderen bij één van onderstaande directies.

Er zijn 2 vacatures bij de Directie van het secretariaat van de paritaire comités van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen (AD COA). De AD COA is belast met de voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers alsook met de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten.

Er zijn 2 vacatures bij de Algemene Directie Ondersteunende diensten (AD OND), meer bepaald bij de Directie van de administratie, het budget en het juridisch advies die deel uitmaakt van de Afdeling van het personeel en de organisatie (AFD PNO). De Afdeling PNO is belast met het voeren van een geïntegreerd beleid inzake aanwerving, beheer, opleiding en ontwikkeling van de personeelsleden.

Er is 1 vacature bij de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS) binnen de Directie van de documentatie. De opdracht van deze directie bestaat hoofdzakelijk uit het beheer van de centrale bibliotheek van de FOD WASO. Enerzijds biedt de bibliotheek documentaire ondersteuning aan de directies, anderzijds fungeert zij als wetenschappelijke bibliotheek voor een intern en extern publiek. De interne gebruikers zijn alle personeelsleden van de FOD. Het extern publiek bestaat uit onderzoekers, leden van het arbeidsauditoraat, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en studenten.

Er is 1 vacature bij de Directie van de erkenningen binnen de Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid (AD HUA). De directie van de erkenningen is belast met de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een erkenning, een afwijking of een melding op de website in toepassing van de wet welzijn op het werk en de codex welzijn op het werk.

Er zijn in totaal 3 vacatures bij de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW): 1 directiesecretaris van de directeur-generaal, 1 betrekking bij de Directie Algemeen Beheer en 1 betrekking op het directiekantoor van de regionale directie West-Vlaanderen. De AD TWW heeft als missie de werkgevers direct of indirect aan te sporen om het welzijn van hun werknemers voortdurend te verbeteren via een preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief optreden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties
 
 • Je drukt je mondeling op een vlotte en duidelijke manier uit.
 • Je drukt je schriftelijk op een correcte, efficiënte en gestructureerde manier uit. 
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet ‘schriftelijke communicatie’ en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien de competentie 'schriftelijke communicatie' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. Je motivatie weegt harder door in de eindscore (X2). 

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van de Office-programma’s Outlook, Word, Excel en PowerPoint.
 • Je hebt kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur. 
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar . Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan: 
 • tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau B. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 31.667,14 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid om relevante beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • vlot bereikbaar kantoor in Brussel, vlak bij het NMBS-station Brussel-Zuid
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • dynamische personeelsvereniging (socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • bijkomende sociale voordelen (o.a. sinterklaascheque, geboortepremie/adoptiepremie)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • variabele werkuren in een 38- of 40-uren week (zonder prikkloksysteem), met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de 40-uren week 
 • 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties) en gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot maximaal 3 dagen telewerk per week na een inwerkperiode
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. 
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 90 min.) 

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: Informatie analyseren en Problemen oplossen.

Je dient voor deze test geen minimum score te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 45 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 
Deze proef zal plaatsvinden eind oktober 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Specifieke screening - interview met schriftelijke proef (+/- 1u + 1u voorbereidingstijd)


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef en voldoende tijd om die voor te bereiden.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Het interview zal plaatsvinden in het hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Als stap 2 doorgaat zal deze proef plaatsvinden in de 2de helft van november - begin december 2022 (onder voorbehoud). Als stap 2 niet doorgaat zal deze proef plaatsvinden in de 2de helft van oktober - begin november 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 3 - interview met schriftelijke proef). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor schriftelijke communicatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 45 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 10/10/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Contactpersoon Selor
Kevin De Mesmaeker - Selectie-assistent
Tel.: 02/740.78.11
E-mail: kevin.demesmaeker@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures