Personen met een handicap worden in ons land nog regelmatig geconfronteerd met obstakels die hen verhinderen om hun eigen leven zelfstandig vorm te geven en volwaardig deel te nemen aan het sociaal en economisch leven. Deze obstakels zijn terug te vinden doorheen alle beleidsdomeinen en bestuursniveaus. Om de inclusie van personen met een handicap te bevorderen is een geïntegreerde aanpak (‘mainstreaming’) van de handicapdimensie nodig.

FOD Sociale Zekerheid heeft als ambitie bij te dragen aan de opmaak, evaluatie, coördinatie en innovatie van het sociaal beleid in België. Ze doet dit in ondersteuning van de sleutelactoren van de politieke besluitvorming en in samenwerking met de betrokken partners. Om ten volle bij te dragen aan de politieke ambities op vlak van beleid voor personen met een handicap wenst de FOD zich verder te ontwikkelen. In dat kader zijn we op zoek naar een nieuwe beleidsmedewerker.

Je werkt binnen de cluster Internationale relaties binnen de Directie-Generaal Beleidsondersteuning en -Coördinatie (DG BESOC).

Ontwikkelingen in het buitenland en beslissingen op internationaal niveau hebben een directe impact op de Belgische sociale bescherming. In overleg met de bevoegde beleidscellen en administraties staan we in voor de verdediging van de Belgische belangen in het domein van de sociale bescherming op internationaal niveau; het opbouwen van een constructieve dialoog internationale partners; en het informeren en betrekken van nationale actoren bij relevante internationale ontwikkelingen.

De cluster Internationale relaties staat ook in voor het Belgisch coördinatiemechanisme voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Als coördinatiemechanisme zijn we het Belgische contactpunt voor het UNCRPD en rapporteren we over de implementatie aan het bevoegde VN-Comité. We ontwikkelen initiatieven die het Verdrag op federaal niveau implementeren en coördineren een permanent netwerk van aanspreekpunten bij elke administratie en beleidscel. Verder bevorderen we de interfederale samenwerking inzake handicap, in het bijzonder via de contactpunten voor het UNCRPD bij de deelgebieden.

Als hoofdopdracht sta je in voor de werking van het coördinatiemechanisme. In dit kader werk je in teamverband op de volgende activiteiten:
 • Je volgt de ontwikkelingen en activiteiten op, binnen het domein rechten van personen met een handicap, zowel op nationaal, als internationaal niveau en formuleert hierover adviezen;
 • Je ontwikkelt, en coördineert initiatieven voor de implementatie van het UNCRPD in België, in het bijzonder sta je in voor de monitoring van de implementatie van het federaal actieplan handicap;
 • Je coördineert de informatie-uitwisseling tussen nationale en internationale actoren, in het bijzonder binnen het federaal netwerk handicap, de interministeriële conferentie handicap, en met het maatschappelijk middenveld;
 • Je formuleert antwoorden op vragen over de Belgische implementatie van het UNCRPD en draagt bij aan de periodieke rapportage van België aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap;
 • Je verleent strategische ondersteuning aan de beleidscel van de bevoegde minister.
Binnen de cluster Internationale relaties sta je mee in voor internationale vraagstukken inzake handicap, in het bijzonder op Europees niveau. In functie van de noden kan je ook gevraagd worden om bij te dragen aan andere internationale dossiers :
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen van Europese en internationale werkgroepen en platformen, waar je het Belgische standpunt verdedigt;
 • Je informeert en wint advies in bij de Belgische actoren over de kwesties die op internationaal niveau op het gebied van de sociale zekerheid worden aangepakt;
 • Je coördineert de uitwisseling van informatie tussen het nationale en supranationale niveau;
 • Je verleent strategische ondersteuning aan de beleidscellen van de bevoegde ministers en staatssecretarissen;
 • Je ontwikkelt een transversale aanpak tussen verschillende kwesties of thema's die van belang zijn voor de ontwikkeling van het sociaal beleid op Belgisch, Europees en internationaal niveau.
 • Je werkt nauw samen met andere strategische actoren op het gebied van sociale bescherming, zowel op het niveau van de federale overheid als op het niveau van de gefedereerde entiteiten.
   
Meer info over de jobinhoud?
Joachim Lommelen
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: +32470940927
E-mail: joachim.lommelen@minsoc.fed.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
Er is 1 vacante plaats bij de cluster Internationale relaties van de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (DG BESOC) van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel)

De DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (DG BESOC) vloeit voort uit de fusie – op 1 januari 2017 – van de DG Beleidsondersteuning en de DG Sociaal Beleid.

De DG BESOC biedt de sleutelactoren van de politieke besluitvorming inzake sociale bescherming in België (ministers en staatssecretarissen, sociale partners, OISZ) de nodige ondersteuning (coördinatie, regelgeving, studies, analyses, budgettering, valorisatie, indicatoren, internationale vertegenwoordiging) bij de besluitvorming.

Een evidence based beleidsondersteuning vormt hierbij één van de centrale aandachtspunten. Het uitbouwen en onderhouden van kwaliteitsvolle statistieken, indicatoren en analyses is hiervan een essentieel onderdeel.

De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de erkenning van en toekenning van bepaalde tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels. 
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van het internationaal mensenrechtensysteem, waaronder het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 • Je hebt een goede kennis van de situatie van personen met een handicap in België, het Belgisch handicapbeleid en de belangrijkste actoren hierin.
 • Je hebt een basiskennis van Belgisch en internationaal sociaal beleid.
 • Je hebt goede synthetische en redactionele vaardigheden en bent in staat om strategische nota’s te schrijven over complexe thematieken.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt een goede kennis van het Frans en Engels.
 • Je hebt ervaring in de sector personen met een handicap.
 • Je hebt ervaring in projectwerking, en met het bouwen en onderhouden van netwerken.
 • Je hebt een goede kennis van de Belgische staatsstructuur en beleidsprocessen.
 • Je hebt kennis van de coördinatie- en beleidsprocessen op het niveau van de Europese Unie en internationale organisaties.
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL een diploma in de rechten zonder ervaring:
 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.
OFWEL een algemeen diploma met ervaring:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar in de beleidsdomeinen handicap, mensenrechten, OF sociale bescherming, verdeeld over ten minste 2 van de onderstaande taken:
 • het analyseren en evalueren van beleidsvoorstellen of -maatregelen
 • het adviseren over een bepaalde beleidsproblematiek en de voor- en nadelen van verschillende beleidsopties
 • het samenwerken met stakeholders, zoals andere diensten of organisaties van het maatschappelijk middenveld
 • het analyseren van en adviseren over internationale of Europese dossiers
 • het analyseren van reglementaire teksten, wetgeving of internationale verdragen
 • het projectbeheer en rapportering aan stakeholders
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A1. Je dient te voldoen aan: 
 • tot de klasse A1 behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten wel voldoen aan de vereiste werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op A1 op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten wel voldoen aan de vereiste werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 39.633,43 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen
 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar Vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via examen)
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Als je nog geen ambtenaar bent, dan wordt je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt.
Als je al ambtenaar bent, treedt je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong.
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22050?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.
 

Functiespecifieke screening

Stap 1: Specifieke screening - PC proef 

Via een geïnformatiseerde technische meerkeuzevragenlijst worden volgende competenties gemeten:
 • Je hebt een goede kennis van het internationaal mensenrechtensysteem, waaronder het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 • Je hebt een goede kennis van de situatie van personen met een handicap in België, het Belgisch handicapbeleid en de belangrijkste actoren hierin.
 • Je hebt een basiskennis van Belgisch en internationaal sociaal beleid.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden op donderdag 31 maart 2022. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 2: Specifieke screening - interview met casus (+/- 1u + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van april 2022 of begin mei 2022. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening - stap 2: interview met casus. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘motivatie’ van de functiespecifieke screening - stap 2: interview met casus voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor functiespecifieke screening - stap 1: PC proef voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 11 maart 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
Meer info over de selectieprocedure:
Cel Personeelsbewegingen - FOD Sociale Zekerheid
E-mail: selection@minsoc.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Joachim Lommelen
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: +32470940927
E-mail: joachim.lommelen@minsoc.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures