Doel van de job

Coördinatie, uitvoering en actualisering van strategische en operationele projecten inzake wetenschapsbeleid waarvoor de federale overheid bevoegd is, met als doel de beleidsopties op dat gebied gestalte te geven alsook de permanente wetenschappelijke en technische ondersteuning die nodig is om de impulserende, coördinerende en ondersteunende opdrachten uit te voeren die aan het federaal wetenschapsbeleid zijn voorbehouden.

Coördinatie en leiding van het dagelijkse beheer van de POD Wetenschapsbeleid, met inbegrip van de interactie tussen de directies en DAB’s (Diensten Afzonderlijk beheer).

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Brengt verslag uit aan de minister belast met het federale wetenschapsbeleid wat de uitvoering betreft van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen;
 • Zit het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid voor;
 • Zorgt voor het uitvoeren en het harmoniseren van de doelstellingen tussen de directies en de DAB’s van de POD;
 • Leidt de acties van de algemeen directeurs, stafdirecteurs en leidinggevenden van de verschillende entiteiten in goede banen;
 • Spoort de diensten van de POD en de DAB’s aan goed samen te werken;
 • Motiveert alle medewerkers en versterkt de eenheid van het departement.
Interne relaties binnen de federale overheid:
 • Werkt samen met de voorzitters van de andere FOD’s/POD’s;
 • Vertegenwoordigt de POD Wetenschapsbeleid in de coördinatieorganen van de FOD’s/POD’s;
 • Ontwikkelt projecten samen en in synergie met de FOD’s/POD’s.
Externe relaties bij de federale overheid:
 • Beheert de relaties met de betrokken externe partijen en organen als vertegenwoordiger van het federale wetenschapsbeleid;
 • Legt contacten met andere publieke en private organisaties, experts en leden uit de academische en wetenschappelijke wereld;
 • Vertegenwoordigt de POD Wetenschapsbeleid bij andere nationale, buitenlandse en internationale diensten en openbare instellingen, in het bijzonder bij de Europese Unie, het Europees Ruimtevaartagentschap en de nationale en intergouvernementele organisaties die bevoegd zijn voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Samen met de beleidscel een strategische beleidsvisie uitwerken voor de organisatie van het federale wetenschapsbeleid in het Belgische, Europese en internationale kader en de strategie ten uitvoer leggen om de algemene opdrachten en doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid te verwezenlijken;
 • De bestuursovereenkomst en het bestuursplan opstellen in overleg met de minister en in samenwerking met het directiecomité, met als doel een vaste vorm geven aan de strategische beleidsoriëntaties;
 • De uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen coördineren;
 • Bijdragen aan het toegankelijk maken voor iedereen en op alle niveaus van de samenleving van wetenschappelijk onderzoek en de gegevens die het oplevert;
 • De werking en de opvolging van de verschillende diensten organiseren, coördineren en garanderen;
 • De FWI’s en BELNET ondersteunen in de ondersteunende diensten, het onderzoek, de dienstverlening aan het publiek en het beheer van de collecties;
 • Toezien op de wettelijkheid en de cohesie van de initiatieven van de diensten met afzonderlijk beheer die aan de POD Wetenschapsbeleid zijn gelinkt, waarvan de FWI’s en BELNET deel uitmaken;
 • De behandeling en de opvolging beheren van de dossiers met betrekking tot de federale culturele bevoegdheden en de aan de POD Wetenschapsbeleid overgedragen bevoegdheden in het kader van het wetboek van de inkomstenbelastingen;
 • Leiding geven, motiveren, de ontwikkelingsmogelijkheden en de evaluatie van de directe medewerkers garanderen om de vastgelegde doelstellingen te halen;
 • Rekening houdend met de toegekende middelen, de directies organiseren en leiden, alsook de organisatie continu monitoren, met als doel te garanderen dat de strategische doelstellingen van de POD worden gehaald;
 • De moderniseringswerkzaamheden bij de POD coördineren en toezien op het halen van de vastgelegde doelstellingen;
 • Nodige koerswijzigingen ondersteunen en vastleggen, zowel binnen als buiten de POD.
Tijdelijke resultaatgebied:
 • De uitvoering coördineren van de bestuursovereenkomst die in ontwikkeling is op basis van de drie strategische ambities:
  • synergieën in ondersteunende diensten zullen leiden tot een nieuwe werkorganisatie die echte meerwaarde biedt in een eenvoudigere, digitale en flexibele structuur.
  • het zoeken naar wetenschappelijke synergieën in het kader van een algemene wetenschappelijke strategie voor BELSPO en de FWIs zal een integraal onderdeel zijn van de ambities van de nieuwe structuur.
  • synergieën in het beheer van publiek en collecties zullen worden ontwikkeld in gemeenschappelijke diensten om de beste service aan het publiek te bieden en om de valorisatie en het behoud van ons erfgoed te garanderen.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  Mevr. An BERGS
  Stafdirecteur P&O van de POD Wetenschapsbeleid
  Tel.: 02 238 35 63
  E-mail: an.bergs@belspo.be  

  Mevr. Diane GERONNEZ
  Adviseur bij de POD Wetenschapsbeleid
  Tel. : 02 238 35 27
  E-mail: diane.geronnez@belspo.be

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

In het koninklijk besluit van 12 december 2002 houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid staat dat de POD tot opdracht heeft het federale wetenschapsbeleid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Ter ondersteuning van de bevoegdheden van de federale overheid zet de POD Wetenschapsbeleid, in opdracht van de regering, de wetenschappelijke en technische middelen in om een permanente algemene expertise op wetenschappelijk en technisch gebied uit te bouwen.

De belangrijkste strategische hoofdlijnen van de POD Wetenschapsbeleid zijn de volgende:

 • de tenuitvoerlegging van onderzoeksprogramma's, -activiteiten en -netwerken op Belgisch of internationaal vlak;
 • het beheer van de Belgische bijdrage aan de programma's en activiteiten van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) en van andere nationale en internationale organisaties die bevoegd zijn voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • de coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • de ontwikkeling en de analyse van O&O-indicatoren, alsook de verzameling en de analyse van statistische onderzoeksdata;
 • het beheer van de fiscale maatregelen voor de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek;
 • de ondersteuning van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) die ressorteren onder de minister van Wetenschapsbeleid wat het administratieve, financiële, materiële en ICT-beheer betreft, alsook de coördinatie en de valorisatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening.

Een volledige beschrijving van de opdrachten van de POD Wetenschapsbeleid en de belangrijkste strategische hoofdlijnen is terug te vinden op de website van de organisatie: www.belspo.be.

Omvang:

 • Personeel

Aantal medewerkers bij de POD Wetenschapsbeleid: ongeveer 2.500 (inclusief het personeel van de DAB’s).

 • Budget

Jaarlijks budget: ongeveer 545 miljoen euro.

 • Andere relevante kwantitatieve gegevens die betrekking hebben op de functie

13 DAB’s (ongeveer 2.300 medewerkers).

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Kennis van het besluitvormingsproces van de regering en van de minister, in het bijzonder op het vlak van het wetenschapsbeleid;
 • Kennis van de werking van de federale overheid op het vlak van het budget en van haar interne controlemechanismen;
 • Kennis van het actiegebied van de POD Wetenschapsbeleid;
 • Kennis van de opdrachten van de wetenschappelijke instellingen en van hun werkingswijze (beheersorganen ...);
 • Een goede kennis van de wetenschappelijke, industriële, culturele en administratieve partners van de POD Wetenschapsbeleid op nationaal en internationaal vlak;
 • Een strategische visie kunnen uitwerken voor de problematieken inzake wetenschapsbeleid.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Organisatiebetrokkenheid tonen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de organisatie
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring met het ontwikkelen van strategieën of het uitstippelen van een beleid op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek en/of het onderzoek op lucht- en ruimtevaartgebied, de verdediging van de Belgische belangen op internationaal vlak op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek of van het onderzoek op lucht- en ruimtevaartgebied.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 177.864,77 EUR (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN


Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren
 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.     
U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.

OPGELET:
 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.  
Vrijstellingen:
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven.
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen.
Inschrijving:
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies :
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.


Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd.

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Solliciteren kan tot en met 11/05/2021, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.

 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.

 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures