We maken een situatie mee die onze manier van leven drastisch veranderd heeft.
Om dit het hoofd te bieden en de Belgische samenleving in deze ongekende crisis te ondersteunen, zoeken we zo snel mogelijk 5 Controleurs Saniport!

Je vertegenwoordigt de federale overheid bevoegd voor Volksgezondheid voor de opdrachten op het vlak van gezondheidstoezicht van het internationaal verkeer (Saniport) in de luchthavens (Oostende en Deurne/ opleiding in Zaventem) of de zeehaven (vertrekken vanuit standplaats Antwerpen).

Je zorgt er voor dat de Europese richtlijnen inzake gezondheidsveiligheid worden nageleefd op het grondgebied van de Unie.

Je helpt op het terrein de bedreigingen voor de volksgezondheid te controleren die zich kunnen voordoen in de zee- of luchthaven, of op het nationaal grondgebied.

Je bouwt een relatie op van wederzijdse samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, met de verschillende betrokken partners binnen de luchthaven of zeehaven.

Je belangrijkste activiteiten zijn de volgende:
 • Je waarborgt de uitvoering van de nationale en internationale reglementering in de zeehaven of de luchthaven om de beste gezondheidsomstandigheden aan boord van de schepen of vliegtuigen te garanderen en te evalueren welke zaken een risico inhouden.
 • Je voert de gezondheidsinspecties uit en de controles op desinsectisatie aan boord van schepen of vliegtuigen die komen uit gebieden waar er op permanente basis ziektes aanwezig zijn die verspreid worden door muggen (bijvoorbeeld gele koorts en malaria).
 • Je voert de gezondheidsinspectie uit van schepen of vliegtuigen die niet afkomstig zijn uit die gebieden, maar waarvan de hygiënische omstandigheden zich op de grens van het aanvaardbare bevinden.
 • Je neemt maatregelen om de verspreiding van ziekten binnen de zeehaven of de luchthaven uit te sluiten door toe te zien op de vernietiging van niet-opgeëiste bagage of bagage in transit en die bederfelijke (soms illegale) goederen bevat.
 • Je voert het proces uit om "lijkenpassen" af te leveren die nodig zijn voor de overbrenging van stoffelijke overschotten naar het buitenland.
 • Je detecteert belangrijke volksgezondheidsincidenten in de zeehaven of de luchthaven, zodat het diensthoofd over de nodige informatie beschikt om de veiligheid inzake volksgezondheid te kunnen waarborgen.
 • Je neemt deel aan een shiftensysteem en vervult samen met jouw collega’s de wachtdiensten binnen de dienst.
 • Je staat in voor de verzameling, controle en het bundelen van gegevens, ingediend in het kader van de Volksgezondheid, bij het betreden van het Belgische grondgebied.
 • Je rapporteert risicovolle situaties aan de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority.
 • In opdracht van de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority stel je de gegevens ter beschikking aan andere overheidsinstanties. Je logt deze distributie en volgt op; Wanneer de maximum houdbaarheid verstrijkt signaleer je dit binnen de distributieketen.
 • Je volgt de internationale situatie op basis van informatie van o.a. de FOD Buitenlandse zaken en verwerkt dit tot praktisch informatie voor inspecteurs op het terrein.
 • Je detecteert problemen binnen het proces en brieft deze door binnen de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority.
 • Je beantwoordt vragen van reizigers met betrekking tot de gegevensverzameling en verwerking.

! Opgelet: dit is een fysieke functie waar je ook in de hoogte dient te werken.Meer info over de jobinhoud?

Lela De Smet - Coördinator Public Health Autority Saniport - Airports

Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu  
Tel.: 02/524.98.52
E-mail: lela.desmet@health.fgov.be
 
Er zijn 5 statutaire plaatsen als Controleur bij de dienst Saniport van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:
 • 4 functies Zeehaven Antwerpen vertrekken vanuit standplaats Antwerpen (shiftsysteem: 11u/dag of 7u36 gevolgd door passieve wacht. Via een afwisselend systeem. – max 3 werkdagen na elkaar met opvolgend bijhorende rusttijd)
 • 1 functie Luchthavens Oostende en Antwerpen (shiftsysteem)
Locaties onder voorbehoud.


De dienst Saniport situeert zich binnen de diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De opdrachten van Saniport zijn bedoeld om de beste sanitaire omstandigheden te waarborgen aan boord van schepen en vliegtuigen (anticiperen op en analyseren van de risico's).
Deze maatregelen voor risicocontrole moeten zo snel mogelijk worden genomen, voldoen aan de internationale standaarden en komen tegemoet aan de vraag van de klanten.

“One World, One Health”, dat is de ambitie die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nastreeft in haar bestuursovereenkomst, in samenwerking met alle betrokken partners.

Onze FOD is de Belgische vertegenwoordiger bij uitstek van het principe van “One World, One Health”, waarbij we de ambitie koesteren om de gezondheid van de burger te beschermen en te verbeteren in alle mogelijke opzichten: de gezondheid van de mens, dieren, planten en voeding.

In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant dynamisch wetenschappelijk duurzaam en innoverend beleid dat garant staat voor de volksgezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu niet alleen vandaag maar ook in de toekomst en dit in overleg met de betrokken federale, regionale en internationale partners.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD op de website of op YouTube.


 

Competenties
 

Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 • Je beschikt over goede Mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens erg belangrijk. Opgelet! Jouw motivatie weegt dan ook harder door (x2) in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van MS Office en kan overweg met een PC in een mobiele omgeving.
 • Je hebt een basiskennis in voedselveiligheid en hygiëne.
 • Gezien Engels de voertaal is die dagelijks wordt gebruikt in de lucht- en zeehavens, is kennis van het Engels een sterk pluspunt.
 • Voor de zeehaven (Antwerpen) is een geldig rijbewijs B belangrijk want je dient veel verplaatsingen te doen met de dienstwagen.
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient tot het niveau B te behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen. 

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau B op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau B. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon

Minimum aanvangswedde voor de statutaire functies: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 


• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• allerlei sociale voordelen
• beschikken over een laptop
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• mogelijkheid om te telewerken (financiële tussenkomst van 20 EUR voor een internetabonnement)
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• glijdende werkuren in een 38-uren week
• 26 dagen verlof per jaar
• mogelijkheid om maximaal 12 compensatiedagen op te nemen (indien de doelstellingen worden bereikt).

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30) 


Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden volgende competenties gemeten: ‘informatie analyseren’ en ‘problemen oplossen’.

Je dient voor deze test geen minimum score te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 best gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 50 min.) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening Stap 3 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 04/10/2021.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Michiel Cierpial - Assistent HRS
Tel.: 02/740.78.16
E-mail: michiel.cierpial@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures