Je zorgt voor de financiële en boekhoudkundige opvolging van de projecten in samenwerking met je collega's die het dossier beheren.

Voor elk project waaraan je werkt:
 • zorg je voor de administratieve opvolging van de verschillende documenten in het dossier volgens de procedures;
 • volg je de maandelijkse vorderingsstaten op en zorg je, in overleg met de andere functies betrokken bij het project, voor de nodige vastleggingen
 • zorg je voor het dagelijkse beheer van facturen en betalingen, via het Fedcom-systeem. In deze context voer je factuuraanvragen, prijsherzieningsberekeningen en / of nalatigheidsintresten en betalingen uit;
 • controleer je de verschillende bewijsstukken en de eindverrekening;
 • garandeer je de opvolging van borgtochten (stelling van de borgtocht en vrijgave);
 • neem je deel aan vergaderingen met aannemers / dienstverleners, vooral met betrekking tot ‘eindverrekeningen’;
 • zorg je er voor dat alle documenten up-to-date en geklasseerd zijn om de duurzaamheid van de informatie en een gemakkelijke toegang voor gebruikers te waarborgen.
Je fungeert ook als adviseur en ondersteuning voor je collega's (ingenieurs, werfcontroleurs, juristen, …) voor zaken met betrekking tot de financiële planning van projecten (ontwikkeling en uitvoering), kredieten voor nieuwe initiatieven, alsook voor algemeen advies.

Je beantwoordt ook vragen van derden en klanten met betrekking tot hun facturen, termijnen, bewijsstukken (klanten uit de privésector zoals aannemers, de MIVB, bedrijven in de NMBS-groep of publieke partners zoals de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Je zorgt dus voor de correcte uitvoering van de verbintenissen die tijdens de werf zijn aangegaan en voor de opmaak van vereffeningsdossiers met het oog op hun goedkeuring en uitvoering binnen de vereiste termijnen.

Meer info over de jobinhoud?
Willem-Jan Vanderstadt - Directeur financiële en juridische dienst
Tel.: 02 277 46 60
E-mail: willem-jan.vanderstadt@mobilit.fgov.be 

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
 
Er is 1 plaats bij de Financiële dienst van de Directie Vervoerinfrastructuur (Beliris) van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel).

Als financieel beheerder werk je in een team bestaande uit 6 financieel beheerders. Dit team ondersteunt alle diensten van Beliris en werkt regelmatig samen met de verschillende leden van de uitvoerende diensten (ingenieurs, architecten, werfleider, juristen, …). Je werkt in een dynamisch team waar modernisering en informatisering van de procedures een van de huidige aandachtspunten is.


De Directie Vervoerinfrastructuur, beter bekend als Beliris, is verantwoordelijk voor de uitvoering, opvolging en controle van de initiatieven van het Samenwerkingsakkoord Beliris. Het Samenwerkingsakkoord Beliris en zijn Bijakten, afgesloten tussen de Federale Belgische Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorzien sinds 1993 tal van bouwprojecten om de hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel te bevorderen.

Beliris is verantwoordelijk voor verschillende types van projecten:
 • de heraanleg van openbare ruimten en wegen (bv: het Koningsplein, wijkcontract Scheut, Josaphatwijk,...),
 • de renovatie en restauratie van gebouwen (bv: Conservatorium, zwembad Neptunium, Aartshertogen, l'Olivier, …),
 • de herinrichting van groene ruimten (bv.: Josaphatpark, Zuid-Leopoldpark, gebouw van de tuiniers in de Kruidtuin...),
 • het verbeteren van de openbare vervoersinfrastructuur (bv.: Centrale lanen, Ninoofsepoort, Metro Noord, Suzan Danielbrug, …).
Benieuwd naar nog andere van onze projecten? Neem snel een kijkje op www.beliris.be. Beliris is een jonge en dynamische organisatie en bestaat momenteel uit ongeveer 110 medewerkers gaande van juristen tot architecten, ingenieurs, werfcontroleurs, boekhouders en ondersteunend personeel. Ontdek meer over onze werking in ons jaarverslag 2020!

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Langs de weg, over het water of door de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht is bijdragen tot de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.
Onze organisatie zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ….

We streven er ook naar om onze missie als overheidsdienst te vervullen in overeenstemming met het kader van de integriteit. Hiervoor werd een algemeen plan van integriteit ontwikkeld en geïmplementeerd met als doelstelling het publieke vertrouwen in onze administratie te ondersteunen en een correcte, evenwichtige en gelijke behandeling van al onze klanten te garanderen.

Meer info over de FOD? Ga naar onze werkgeversite en onze bedrijfspagina op LinkedIn!

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over een basiskennis overheidsboekhouding.
 • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
   
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 
 • Gezien de tweetalige werkomgeving waarin je terechtkomt, vormt kennis van het Frans een meerwaarde.

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1:
 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.

Optie 2:

Bachelordiploma in een ander domein dan economie:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent economie bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Indien je beschikt over een diploma in economie (Optie 1), is er geen ervaring vereist.

Indien je over een ander bachelordiploma (Optie 2) beschikt, dien je te beschikken over een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar op financieel en/of boekhoudkundig gebied, waarbij minstens twee van de volgende taken werden uitgevoerd:
 • beheer, opvolging en verwerking van bestellingen;
 • beheer, opvolging en verwerking van facturen;
 • ontwikkeling en uitvoering van financiële plannen;
 • uitvoering en controle van een budget.

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan: 
 • tot het niveau B behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau B. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als financieel beheerder (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29 255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • 26 verlofdagen en 12 recupdagen in een voltijds werkrooster
 • Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • Toekenning van vakantiegeld en een eindejaarspremie
 • Recht op een aantal treintickets voor privégebruik, die bovendien inwisselbaar zijn tegen
  Eurostar en Thalys-tickets voor zowel jou als je familieleden
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Allerlei sociale voordelen via de Sociale Dienst van de FOD
 • Beschikken over een smartphone en laptop
 • Tussenkomst in de abonnementskosten voor internet en mobiele telefonie
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (op wandelafstand van het Noordstation)
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten tijdens de middagpauze
 • Werken in een dynamisch team binnen een organisatie waar samenwerking en expertise centraal staan
 • Werken in een NWOW- omgeving
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (zowel via OFO als via externe opleidingsinstanties - te volgen tijdens de werkuren)
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Als je niet over een diploma in economie beschikt, word je alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten? 
 • Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.
 • Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
   

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - Pc-proef (Eventueel) (+/- 1.30 u) 

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden.

Via een geïnformatiseerde test worden de volgende competenties gemeten: ‘Informatie analyseren’ en ‘Problemen oplossen’.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef (interview). Bij gelijkheid van punten kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden in de laatste week van september 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1 u + 1 u voorbereidingstijd) (+ eventuele pc-proef 1.30 u) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt indien nodig besproken tijdens je interview.

Opgelet: als ‘Stap 3’ (Specifieke screening - Pc-proef) niet heeft plaatsgevonden, zal je na het interview deze test nog afleggen, waar de volgende competenties worden gemeten: ‘Informatie analyseren’ en ‘Problemen oplossen’.


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen moet je ten minste 50 op 100 halen op het interview (als ‘Stap 3’ heeft plaatsgevonden) of ten minste 60 op 120 halen op het interview en de pc-test (als ‘Stap 3’ niet heeft plaatsgevonden).


Deze specifieke screening zal plaatsvinden:
 • In de tweede helft van september 2021 indien ‘Stap 3’ niet heeft plaatsgevonden (onder voorbehoud).
 • In de tweede helft van oktober 2021 indien ‘Stap 3’ wel heeft plaatsgevonden (onder voorbehoud).
   
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (interview OF interview + pc-test). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘Motivatie’ voorrang. Als de geslaagden ook voor dit deel gelijke punten hebben, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘Basiskennis in overheidsboekhouding’ voorrang. Als er ook voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een laureatenlijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 10/09/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of benoemingsbesluit of, voor laatstejaarsstudenten economie, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma/benoemingsbesluit/inschrijvingsbewijs opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Emely De Merlier - Selectieassistent
E-mail: emely.demerlier@mobilit.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures