Jaarlijks worden zo’n 250 plaatsen ingevuld in de verschillende regio’s.

Je wordt tewerkgesteld in een van de 6 regio’s met in totaal 19 penitentiaire inrichtingen in Vlaanderen en Brussel. De vacante functies bevinden zich momenteel in de volgende 5 regio's: 
 • regio Antwerpen: Antwerpen, Mechelen en Beveren 
 • regio Centrum: Everberg, Vorst en Sint-Gillis.
 • regio Kempen: Turnhout, Hoogstraten, Wortel en Merksplas
 • regio Oost-Vlaanderen: Gent, Oudenaarde en Dendermonde
 • regio West-Vlaanderen: Brugge, Ruiselede en Ieper
Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 34 penitentiaire inrichtingen, verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Meer dan de helft van de gevangenissen zijn arresthuizen. Dat zijn inrichtingen voor mensen in voorhechtenis, in afwachting van hun definitieve straf.

In andere inrichtingen (strafhuizen) zitten veroordeelden hun straf uit. In praktijk verblijven, wegens de overbevolking, in alle arresthuizen ook veroordeelden.

Gevangenissen verschillen tevens volgens veiligheidsniveau. Men spreekt in dit verband van open, halfopen en gesloten instellingen.
Gedragsgerichte competenties
 • Je kan het eigen werk structureren.
 • Je kan prioriteiten bepalen en taken uitvoeren met de middelen die je krijgt, en dit met respect voor de gegeven richtlijnen.
 • Je begrijpt onduidelijke informatie en kan er mee omgaan.
 • Je werkt goed in teamverband.
 • Je bent integer en loyaal.
 • Je hebt een goed observatievermogen.
 • Je bent communicatief sterk, zowel geschreven als gesproken.
 • Je bent stressbestendig en neemt de verantwoordelijkheid op voor de taken die je toevertrouwd zijn.
 • Je onderneemt doelgerichte acties om resultaten te boeken.
 • Je staat open voor veranderingen en bent bereid je constant bij te scholen.

Niet vereist, wel een troef:

 • kennis van kantoorsoftware (MS-Office, …)
 • kennis van vreemde talen (gezien de aanwezige culturele verscheidenheid in de penitentiaire inrichtingen).

 • Je bent minstens 20 jaar op het moment van sollicitatie.
   
 • Je moet een diploma hoger secundair onderwijs hebben voor deze job. Toch is er een mogelijkheid om te solliciteren als je niet zo'n diploma hebt.

Diploma hoger secundair onderwijs?
Dan kan je onmiddellijk solliciteren met één van volgende diploma’s:

  • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar 
  • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
  • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
  • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Geen diploma hoger secundair onderwijs? Ook als je geen diploma hoger secundair hebt, kan je nu al solliciteren. Maar om door te mogen naar de eigenlijke selectie moet je eerst slagen voor een instapkaartproef penitentiair bewakingsassistent niveau C. Deze instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs. Je kan dus solliciteren, maar we organiseren op korte termijn geen instapkaart. Je zal dus op korte termijn niet uitgenodigd worden voor de testen. Later dit jaar kan je je opnieuw inschrijven voor de functie.


Je kan eveneens deelnemen als je:
 • je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden').
Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:

  • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan legt Selor jouw diploma voor aan de Vlaamse overheid en beslist op basis van het advies om je wel of niet toe te laten.
  • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.

 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
  Naargelang het geval is het mogelijk dat je voorafgaand aan de selectie een taalexamen moet afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
Neem dan vooraf contact op per e-mail: pba@selor.be.

Heb je vragen in verband met de taal van je diploma?
Neem dan contact op per e-mail: taal@selor.be.
Feedback
Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde tijdens elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.
Een job als penitentiair bewakingsassistent vraagt veel verantwoordelijkheidsgevoel. Je zorgt voor een veilige omgeving waarin een menselijke sfeer hangt. Je volgt hiervoor de reglementaire bepalingen eigen aan de job en toont respect voor iedereen in je werkomgeving: gedetineerden, collega’s en de directie. Je gelooft in een zinvolle detentie waarin de focus op herstel en re-integratie ligt.

Teamwerk is erg belangrijk gezien je in een continudienst werkt. Je laat je met andere woorden niet afschrikken door ochtenddiensten, namiddag- of nachtdiensten, zelfs op zon- en feestdagen.Een groot deel van je job bestaat uit het toezien op de veiligheid en dit door:

 • fysieke controles uit te voeren, bijvoorbeeld het fouilleren van personen
 • de toegang en de aanwezigheid van personen te controleren, bijvoorbeeld bij de verplaatsingen van gedetineerden, medewerkers en bezoekers…
 • gedetineerden alleen of in groep te begeleiden en te observeren, bijvoorbeeld in de werkplaatsen, tijdens bezoek…
 • bewakingsopdrachten uit te voeren op een sectie of een leefeenheid.
 • incidenten te melden, net als informatie die je relevant lijkt voor de directie
 • de veiligheidsinstallaties te inspecteren.
Daarnaast zorg je ook voor een goede organisatie van het dagelijkse leven binnen de gevangenis door:
 • maaltijden te bedelen, kledij rond te brengen, de kantine te verzorgen, … Hierbij heb je oog voor de hygiënische en sanitaire omstandigheden van de gedetineerden.
 • het telefoongebruik, de briefwisseling, e.d. te organiseren
 • vragen van gedetineerden te beantwoorden. Indien nodig, geef je hun vragen door aan de verantwoordelijke diensten.
 • toe te zien bij bijzondere activiteiten van een bepaalde groep gedetineerden, zoals mensen met psychische stoornissen.
Het eerste jaar van je loopbaan als penitentiair bewakingsassistent is een stage. Tijdens deze stage krijg je heel wat opleidingen en doe je de nodige praktijkervaring op. Na een positieve evaluatie kan je vervolgens volwaardig aan de slag gaan.Meer info over de functie?
Cel Selectie en Loopbaan
FOD Justitie
E-mail: infojob.epi.nl@just.fgov.be
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om aangesteld te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten, zoals vereist voor deze job (voorafgaandelijk gezondheidstoezicht)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Je wordt aangeworven als penitentiair bewakingsassistent (niveau C) met de bijhorende weddenschaal (20AP).

Minimum aanvangswedde: 24.009,38 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Extra premies en toelagen:
 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • vergoeding voor de avond- en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150 %; dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen.

Het systeem van de 36-urenweek is mogelijk voor statutaire ambtenaren.

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Computergestuurde proef (ongeveer 3u30):

In deze proef worden volgende basiscompetenties voor de job geëvalueerd aan de hand van een meerkeuzevragenlijst: begrijpen, werk structureren, taken uitvoeren, observeren, loyaal handelen en samenwerken.

De proef bestaat uit 4 delen:

 • In deel 1 krijg je een postbakoefening aangeboden. Je moet je eerst inwerken in een fictieve werkcontext en vervolgens 7 (mails) erover behandelen. Je geeft aan welke acties je onderneemt en wie je hierin betrekt.
 • In deel 2 moet je een planning opmaken. Je baseert je op die planning om een aantal meerkeuzevragen op te lossen.
 • In deel 3 tonen we een aantal video’s getoond. Let op: je kan deze video’s slechts eenmaal bekijken. Nadat je de video geobserveerd hebt, stellen we per video 6 meerkeuzevragen.
 • In deel 4 krijg je verschillende auditieve of uitgetikte reglementeringen te zien of te horen. Op basis van deze reglementering moet je meerkeuzevragen beantwoorden.

De deelnemers van deze selectie worden opgedeeld in “geslaagd” en “niet geslaagd”.

Medisch onderzoek
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren.
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie  - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Redelijke aanpassingen vragen
Als je door een handicap, leerstoornis of ziekte of gebruik wil maken van aanpassingen aan de selectieprocedure, geef je dat aan in je online-cv bij ‘Persoonlijke gegevens’. Je kan er aanduiden van welke mogelijkheden je gebruik wil maken. Hou er rekening mee dat niet alle redelijke aanpassingen mogelijk zijn, zoals hierboven vermeld.

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” of op te sturen naar Selor, Diversity, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel met de vermelding van je rijksregisternummer, je naam, je voornaam en het selectienummer ANGPBA01.

Nog vragen?

Je bent geslaagd voor de computergestuurde proef (voor personen met diploma of geslaagd voor de instapkaartproef)?
Dan kom je op een wachtlijst voor een stage. De FOD Justitie legt op voorhand vast hoeveel geslaagden ze toelaten tot de stage. Ze geven hierbij voorrang aan de personen die het eerst ingeschreven waren. Je kan de stage dus misschien niet onmiddellijk beginnen. Je resultaat blijft echter geldig en dit voor alle regio’s waarvoor je gekozen hebt.

Zodra er vacatures zijn binnen deze regio’s, nodigt de FOD Justitie je uit voor een medisch onderzoek. Dat onderzoek is verplicht. Bij positief advies, word je uitgenodigd voor de stage.
Tijdens die stage van 1 jaar worden de volgende competenties gemeten: samenwerken, loyaal handelen, communiceren, stress beheren, resultaatgerichtheid en jezelf ontwikkelen.

Voor alle vragen hierover, neem je contact op met de FOD Justitie via mail: infojob.Epi.NL@just.fgov.be

Je kan niet meteen in dienst treden door persoonlijke redenen?
Op het ogenblik dat jou een stage wordt aangeboden, dan is het mogelijk dat je daar niet meteen kan op ingaan, bvb. omdat je zwanger bent of een lange opzegperiode te presteren hebt. Als deze periode voor indiensttreding meer dan 3 maanden duurt, dan beslist de FOD Justitie over verder uitstel.
 
Als je een stage weigert zonder geldige reden, zal je geen nieuw aanbod meer krijgen.

Je bent niet geslaagd.
Als je niet slaagt voor de proef, dan geldt dat voor alle regio’s waarvoor je bent ingeschreven.


Je komt op een lijst terecht waarvan de rangschikking wordt bepaald door het tijdstip van inschrijving. Je krijgt onmiddellijk op het scherm jouw volgnummer te zien per gekozen regio.
Zodra de FOD Justitie wil aanwerven, word je via mail en in volgorde van inschrijving, uitgenodigd voor de selectieproef. Je wordt echter slechts uitgenodigd als je voldoet aan alle deelnemingsvoorwaarden (diploma of instapkaart en taal).

Wanneer word je uitgenodigd voor de testen?
We voorzien om testen te organiseren (pc-testen) in februari 2017. Om uitgenodigd te worden, moet je een volledig dossier hebben, dit wil zeggen voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (diploma opgeladen hebben of instapkaar behaald hebben).

Wat wil mijn volgnummer zeggen?
Het volgnummer geeft aan de hoeveelste kandidaat je bent voor deze regio. We willen echter meegeven dat deze volgnummers niet geupdate worden en dat alle kandidaten die ooit voor je gesolliciteerd hebben, ook meetellen. Dat je nu een hoog volgnummer hebt, wil niet zeggen dat je niet uitgenodigd zal worden.

Kan ik de regio’s nog wijzigen? Kan ik mijn sollicitatie ongedaan maken?
Je kan je regio’s wijzigen in je online dossier ‘Mijn Selor’ bij ‘Mijn selecties’- ‘Mijn inschrijvingen’. Je ontvangt een nieuw volgnummer voor de regio’s die je wijzigt. Je behoudt je volgnummer voor de eerder gekozen regio’s. Desgewenst kan je daar je inschrijving annuleren.

Waar kan ik mijn volgnummer raadplegen?
In ‘Mijn Selor’ bij ‘Mijn Selecties’- ‘Mijn inschrijvingen’ vind je per gekozen regio je huidige volgnummer terug. Je komt steeds hoger in de rangschikking naargelang de FOD Justitie mensen toelaat tot de stage.

Wat gebeurt er als ik slaag voor de instapkaartproef (voor personen zonder diploma)?
Vanaf dan kan je uitgenodigd worden voor de computergestuurde proef zodra er plaatsen vrij zijn voor de regio’s die je gekozen hebt.

Tot en met 16 januari 2017 is het mogelijk om je kandidaat te stellen.


Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs?

 • Klik op de knop solliciteren en vul je online-cv in of werk het bij als je al geregistreerd bent.
 • Duid ook de regio aan waar je wil werken. Je krijgt een rangschikking per regio dat je aanduidt.
 • Je moet je diploma opladen om uitgenodigd te kunnen worden voor de selectietest. Doe je dit niet, dan blijft je sollicitatie geblokkeerd en nodigen we je niet uit voor de test. Het is heel belangrijk dat je je definitieve diploma oplaadt (geen voorlopige of tussentijdse versies).
  Als je je diploma niet kan opladen, stuur het op naar pba@selor.be.

Je hebt geen diploma hoger secundair onderwijs?

Als je geen diploma hoger secundair hebt, kan je ook solliciteren, je krijgt evengoed al een rangschikking voor de regio’s die je aanduidt. Maar om door te mogen naar de eigenlijke selectie, moet je eerst slagen voor een instapkaartproef penitentiair bewakingsassistent niveau C. We houden pas rekening met je rangschikking zodra je geslaagd bent voor de instapkaart.
Uiteraard moet je in dit geval geen diploma opladen.

Wat is een instapkaart precies?
Een
instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs. Registreer je in 'Mijn Selor', ga naar 'Mijn instellingen' en vink het vak ‘Stuur mij nog meer jobaanbiedingen of andere informatie (bv. over de instapkaarten)’ aan. Zo kan je de aankondiging van de volgende instapkaartproef niet missen. Je moet je voor de instapkaart zelf inschrijven op het moment dat ze georganiseerd wordt.

Ik ben niveau D en heb nog geen instapkaart behaald?
Je kan solliciteren, maar we organiseren op korte termijn geen instapkaart dus kan je nog geen testen afleggen. Later dit jaar kan je je opnieuw inschrijven voor de functie.


Je solliciteert per regio. Als je kiest voor een regio, dan betekent dat dat je voor alle penitentiaire inrichtingen in die regio kan tewerkgesteld worden. Hou bij je keuze grondig rekening met wat er voor jou haalbaar en wenselijk is als plaats van tewerkstelling.

Kan je echt niet online inschrijven? Contacteer ons dan pba@selor.be .

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures