Is jouw passie HR? Heb je ervaring in één of meerdere HR processen? Ben je spontaan, enthousiast en heb je veel zin om mee je schouders te zetten onder het HR Beleid van deze jonge organisatie? Dan ben je misschien wel de collega die we zoeken binnen het HR Business Team van de FOD BOSA.

We zoeken een collega die één of meerdere rollen binnen het HR Business Team wil opnemen. Welke rollen dit zijn, en in welke verhouding, dat bepalen we samen met jou. We houden hierbij rekening met je interesses, je talenten en competenties en stemmen dit af op de behoeften van de organisatie. Als teamlid van het HR Business Team vorm jij één van belangrijke schakels met de Business.

Jij werkt sowieso mee aan het verder uittekenen van de HR strategie en zorgt ervoor dat deze binnen de FOD BOSA “leeft”. Dit doe je onder meer door:
 • te zorgen voor de integratie en ontwikkeling van de BOSA medewerkers, door bijvoorbeeld het geven van infosessies, workshops, opvolggesprekken, uittekenen van leertrajecten
 • mee te werken aan de optimalisatie van onze HR processen en procedures, zoals herwerken van templates, procesbeschrijvingen, etc.
 • jouw steentje bij te dragen bij de verschillende HR Projecten die op de plank liggen
 • input te leveren voor de verschillende HR Rapportages die ervoor zorgen dat we een vinger aan de pols houden
 • samen met je collega’s te brainstormen en initiatieven te bespreken over hoe we continue kunnen blijven werken aan een mensgericht HR beleid binnen onze FOD
Afhankelijk van de rollen die je opneemt, zien de taken en verantwoordelijkheden er wat anders uit:

In de rol van HR Business Partner
 • fungeer je als aanspreekpunt en klankbord voor jouw DG, de managers en medewerkers binnen je DG, alsook voor je HR collega’s en bouw je met hen een vertrouwensrelatie op
 • zorg je voor de implementatie van het HR beleid binnen een DG volgens de HR strategie, -procedures en -richtlijnen van de FOD BOSA
 • speel je een faciliterende rol bij de implementatie van nieuwe structuren, (HR-) processen en (HR-) projecten bij jouw klanten
 • volg je de HR KPI’s van jouw DG op
 • werk je mee aan de implementatie van HR projecten binnen jouw DG
 • ondersteun en informeer je interne klanten rond allerlei HR processen (de evaluatiecycli, de integratie van nieuwe medewerkers, nieuwe werkinstrumenten, personeelsplanning, opleidingsaanvragen, …)
 • Werk je mee aan een aantal administratieve HR processen (arbeidsongevallen, personeelsdossiers
 • draag je bij aan DG-overschrijdende HR initiatieven zoals het geven van infosessies voor nieuwe medewerkers, thematische workshops voor medewerkers en leidinggevenden, meewerken aan gezamenlijke selectieprocedures, …
 • Volg je de administratieve en HR reglementering nauwgezet op (taalkader, selecties, statuut) en zorg je voor de toepassing ervan binnen jouw DG
In de rol van HR Project Partner
 • trek je of werk je mee aan één of meerdere HR projecten die FOD BOSA in het vooruitzicht heeft zoals bijvoorbeeld het finetunen van het onthaalbeleid, het project functiebeschrijvingen, projecten rond competentiemanagement , de personeelstevredenheidsenquête
 • zorg je voor een kwaliteitsvolle implementatie van HR projecten. Dit doe je door het opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen. Je voert projecten uit conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Je stemt de processen maximaal af met andere processen over afdelingen heen. HR processen en projecten lever je altijd op met de eindgebruiker zodat een succesvolle implementatie van de projectresultaten in de dagelijkse werking in het achterhoofd. Je staat ook in voor de projectcommunicatie.
 • Werk je mee aan het uitwerken van (proces)draaiboeken, richtlijnen, materiaal zoals checklists, handleidingen, .... en opleidingen/infosessies.
 • Ondersteun je het lijnmanagement en de collega’s bij de FOD BOSA bij het implementeren van nieuwe projecten, processen en beleid. Dit houdt in dat je workshops binnen de organisatie mbt tot HR projecten en HR topics faciliteert en organiseert.
In de rol van HR Recruitment Partner
 • sta je in voor het uitwerken en uitvoeren van het selectie- én het rekruteringsproces, en dit voor al onze directoraten-generaal (DG's).
 • ben je verantwoordelijk voor de selectie en rekrutering van statutaire en contractuele ambtenaren voor de FOD BOSA.
Je rapporteert aan de Manager van het HR Business Team.


Meer info over de jobinhoud?
Anne Decock - HR Business manager
Contactpersoon FOD BOSA
Tel.: 02/740.74.02
E-mail: anne.decock@bosa.fgov.be
Er is 1 plaats bij de dienst Human Ressources (HR), van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel).


Het HR Business Team is één van de teams binnen de dienst Human Ressources (HR), dat deel uitmaakt van het Directoraat-Generaal Interne Ondersteunende Dienst (DG IOD) binnen de FOD BOSA.

De HR dienst ondersteunt het management en de medewerkers van de FOD BOSA in de uitwerking en uitvoering van het HR beleid.
Ze staat onder leiding van de HR manager en bestaat uit een 20-tal medewerkers die opgesplitst zijn in 2 teams. Ze werken nauw samen vanuit verschillende ondersteunende rollen:
 • Het HR Support team: de HR Support partners zorgen ervoor dat alle basis HR administratieve processen, in samenwerking met PersoPoint en andere stakeholders, correct en efficiënt verlopen. De nodige rapportering wordt aangeleverd aan HR/Business om de juiste HR beslissingen en HR bijsturingen te kunnen doorvoeren.
 • Het HR Business Team : De HR Business partners ondersteunen & adviseren hun organisatie (DG) inzake HR materie zodat de directoraten-generaal een duurzame groei kunnen realiseren in het behalen van hun doelstellingen.
Het Directoraat-Generaal Interne Ondersteunende Dienst (DG IOD) begeleidt het management en de medewerkers van de FOD BOSA bij een hele reeks ondersteunende activiteiten op het vlak van IT, HR, financiën, logistiek, facility en communicatie.

De FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) is een horizontale federale overheidsdienst die ondersteuning biedt aan de andere federale organisaties op vlak van IT, HR, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Voor enkele andere domeinen, zoals begroting en boekhouding, heeft de FOD BOSA een controlerende rol.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! De competentie(s) in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie In team werken en je motivatie wegen harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je begrijpt vlot de tweede landstaal en werkt zonder problemen in een tweetalige omgeving.
 • Je beschikt over een goede praktische kennis van Ms Office (Excel, Word).
 • Je bent bereid om je in te schrijven in het certificatietraject van Selor en de nodige certificeringen te behalen.

 

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van HR, verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken: 
 • Opleidingsbeheer: vb.contact met opleidingscentra, planning van opleiding, prijsoffertes, voorstellen van opleidingsplannen,….
 • Rekrutering en selectie: vb. cv screening, interviews,….
 • Ontwikkeling en coaching van individuen of groepen vb. development centers, loopbaancoach,….
 • Budgetbeheer in het kader van personeelsplanning.
 • Personeelsadministratie: beheer van ziektes en afwezigheden.
 • Begeleiden van HR gerelateerde workshops en/of trainingen.
   
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar . Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A1. Je dient te voldoen aan: 
 • tot de klasse A1 behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A1. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als HR partner niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.057 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de Federale overheid
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • na een inloopperiode mogelijkheid om te telewerken
 • minimum 26 verlofdagen per jaar. Als je gemiddeld 40 uur per week werkt, heb je bovendien recht op 12 dagen inhaalrust per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. 
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 1.30u) 

Via een geïnformatiseerde dossiertest worden volgende competenties gemeten: Informatie integreren en Beslissen.

Deze test is niet eliminerend, rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van november 2022(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 60min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden rond begin december 2022(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening Stap 4 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 7/11/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - Assistent/Projectmedewerker
Tel.: 02 740 78 19
E-mail: katrien.verkammen@bosa.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures