De verschillende functies in een civiel crisisbeheersmissie zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan van management over adviesverlening op strategisch niveau tot vorming geven en verslaggeving. Maar ook ondersteunende functies zoals personeels-­, financieel­ of materieel beheer horen tot de mogelijkheden. Dit alles in het kader van een multilaterale missie (in hoofdzaak VN, EU, OVSE, NAVO) die meestal werkzaam is in een (post­)conflict of instabiele veiligheidsomgeving.
Daarom zoeken we mensen met een volgend profiel:
 • Je bent in staat en houdt ervan om te werken in een internationale en vaak moeilijke omgeving, met een grote culturele verscheidenheid, met een beperkt netwerk om op terug te vallen, onvoorspelbare werkuren en een aanzienlijke werklast.
 • Je bent in staat om professioneel te werken als lid van een team, task forces en werkgroepen met een diverse samenstelling en verschillende werkculturen (vb. civiel­militair).
 • Je bent bereid en beschikbaar om, op vraag van de hiërarchie, alle taken op te nemen die vallen onder de competenties, verantwoordelijkheid en functie van de job.
 • Je kan je snel inwerken en op korte tijd veel informatie opnemen, verwerken en ernaar handelen.
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden; je kan zelfstandig werken en de juiste prioriteiten stellen, deadlines halen met oog voor orde en punctualiteit.
 • Je gaat resultaatgericht te werk volgens de afgesproken strategie, tijdslijnen en budgetten. Je leert op constructieve wijze uit je fouten en je kan vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie.
 • Je communiceert open en transparent en deelt vlot informatie. Je zoekt proactief de nodige input van anderen en deelt ze. Je kan efficiënt samenwerken met anderen op basis van gemeenschappelijke doelen en je bevordert een positieve, op wederzijds vertrouwen gebaseerde werkomgeving.
 • Je reageert creatief op uitdagingen en effectief en verantwoordelijk op moeilijke en ingewikkelde omstandigheden. Je bent stressbestendig.

Meer info over de jobinhoud ?
Griet GREGOIR - Coördinator civiel crisisbeheer
Directie Veiligheidsbeleid ­FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking

E­mail: griet.gregoir@diplobel.fed.be
De laureaten van deze selectie komen in aanmerking te worden gedetacheerd naar een civiele crisis beheermissie waaraan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst bij te dragen.

Concreet betekent dit dat België experten detacheert, die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan dergelijke missies in vaak complexe gebieden. Zo leveren we een bijdrage aan deze landen in crisis of post­conflictsituaties, opdat ze in staat zijn om in de toekomst dergelijke crisissen zelfstandig aan te pakken. Terzelfdertijd levert België ook een bijdrage aan de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en veiligheid.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek (x2).
Technische competenties
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk (x2).

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie stress beheren en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 • Je zal in een crisisgebied werken, wat verhoogd veiligheidsrisico en/of moeilijke levensomstandigheden met zich kan meebrengen. Een goede fysieke en mentale gezondheid is dan ook essentieel.
 • Je zal werken in een voornamelijk Engelstalige, internationale omgeving. Een goede kennis van het Engels, zowel actief als passief, is dan ook onontbeerlijk.
 • Kennis van het Frans is eveneens essentieel voor de missies in Franstalig Afrika. Voor de missies in Oekraïne, Georgië en het Midden-­Oosten is de kennis van respectievelijk het Russisch en Arabisch een troef.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar in minstens een van onderstaande domeinen:
 • goed bestuur (good governance)
 • personeelszaken (human resources)
 • milieuzaken en duurzaamheid
 • analyse van internationale en geopolitieke relaties en conflictsituaties en conflictdynamiek
 • strijd tegen corruptie
 • cyberveiligheid
 • veiligheidssector (publiek of privé)
 • ontwikkelingssamenwerking
 • projectbeheer
 • risicobeheer
 • gender mainstreaming
 • mensenrechten
 • rechtsstaat
 • humanitaire sector
Opgelet: Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

 

Arbeidsvoorwaarden


De reserve van experten is enkel geldig voor de functies voor civiel crisisbeheer. 

Na het slagen voor deze selectie, zal je opgenomen worden in een pool van civiele experten die kunnen worden ter beschikking gesteld van een missie die prioritair is voor België. Je zal geïnformeerd worden over de beschikbare functies binnen deze missies, ofwel via het geïnformatiseerd systeem van de E.U.(Goalkeeper), ofwel direct door de FOD Buitenlandse Zaken.
Indien het gaat om een gedetacheerde functie, en voor zover de selectiecriteria aan je profiel beantwoorden, kan de FOD Buitenlandse Zaken jouw kandidatuur bij de betrokken organisatie indienen en ondersteunen.
In geval van selectie voor de betrokken internationale organisatie, wordt er je een contract van bepaalde duur aangeboden om je toe te laten de functie bij de missie op te nemen.  

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.


Loon
Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 
Voordelen  
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Vervoer naar en vanuit de missie + ten minste 1 ticket H/T tijdens het jaar;
 • Per diem (en eventueel een risicopremie) volgens de zending.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden 

Stap 1: screening van het diploma
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: screening van vereiste ervaring
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.
Belangrijk!
Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 
Ook gesolliciteerd voor de selectie CFG22033?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: specifieke screening - pc-proef (+/- 1u25) 

Via een geïnformatiseerde test (situatiebeoordelingstest) worden volgende competenties gemeten: 
 • informatie integreren
 • beslissen
Je dient voor deze test geen minimumscore te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 kandidaten met de hoogste scores toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen eind juli en begin augustus 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Als je deelneemt aan zowel de selectie CNG22071 als de selectie CFG22033, moet je elke test afleggen in elk van de selectieprocedures.

Stap 4: specifieke screening - interview (+/- 1u)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je behoort tot de eerste 15 geslaagden van Event 1 - computergestuurde proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Als je slaagt voor het interview (score van minstens 50 punten op 100) word je opgenomen in de pool van civiele experten waarop de FOD Buitenlandse Zaken beroep kan doen na de publicatie van vacatures voor civiele zendingen die vallen onder de Belgische  prioriteiten in zake het civiele crisisbeheer. De reserve van experten is enkel geldig voor de functies van civiel crisisbeheer. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
De geldigheidsduur van de laureatenlijst bedraagt 1 jaar. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure: je zal niet kunnen worden gedetacheerd door de FOD Buitenlandse Zaken naar een civiele crisisbeheersmissie.
Solliciteren kan tot en met 14 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Verantwoordelijken voor de selectie:

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: jobs@diplobel.fed.be  

Gitte Gielen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 2 501 32 74
E-mail: gitte.gielen@diplobel.fed.be

Charlotte van Caeneghem  
Tel.: +32 2 501 81 18
E-mail: charlotte.vancaeneghem@diplobel.fed.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures