Voor het team van het nationale coördinatiecentrum, is het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) op zoek naar een gedreven en ervaren ‘Hoofd Nationaal Coördinatiecentrum’, die een sterke fundering kan leggen voor het nieuwe centrum en het team op een positieve manier kan enthousiasmeren om het samen verder op te bouwen.

Als hoofd van het nationale coördinatiecentrum ben je de spil tussen de uiteenlopende stakeholders op Europees, nationaal en regionaal niveau. Zo identificeer en definieer je voor België – in overeenstemming met de nationale strategie en in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken spelers - de prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie in het kader van cyberveiligheid. Hierbij heb je aandacht voor de uiteenlopende belangen van het CCB, de federale en gefedereerde entiteiten, de publieke, private en academische sector en streef je ernaar deze te verenigen. Als Belgische vertegenwoordiger in de Europese raad van bestuur van het Europees Kenniscentrum communiceer je de Belgische standpunten naar het Europese niveau en zorg je ervoor dat de voorgestelde projecten in overeenstemming zijn met de nationale en Europese strategieën.
Verder speel je een centrale rol in het in kaart brengen en verenigen van de Belgische cybersecurity kennisgemeenschap om samen van België een van de minst cyberkwetsbare landen in Europa te maken. Je zet hierbij je eigen netwerk in en breidt dit verder uit, brengt stakeholders met elkaar in contact en moedigt hen aan om samen te werken en projecten op het gebied van cybersecurity te initiëren die gefinancierd kunnen worden via Europese investeringsprogramma’s, zoals Horizon Europe voor onderzoek en innovatie en Digital Europe Programme voor de implementatie van nieuwe technologieën.

Aangezien je als hoofd van het Nationale Coördinatiecentrum met gevoelige informatie in aanraking zal komen, zal er na de aanstelling een verzoek voor een veiligheidsmachtiging worden ingediend.

Sluit het bovenstaande aan bij wat je zoekt in een nieuwe uitdaging? Lees dan vooral verder.

Achtergrond:

Om aan de verplichtingen van de nieuwe Europese Verordening (2021/887) - inzake de oprichting van het Europees kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (ECCC) - op nationaal niveau te voldoen, neemt het CCB de rol van het Belgische nationale coördinatiecentrum op zich en levert het een vertegenwoordiger (‘Member’), en zijn plaatsvervanger (‘Alternate’), om België in de Europese raad van bestuur (‘Governing Board’) te vertegenwoordigen.
De Verordening creëert een nieuw Europees kader om de investeringen onder Horizon Europe Programme (HEP) en Digital Europe Programme (DIGITAL) in onderzoek & innovatie, technologie en industriële ontwikkeling in het kader van cybersecurity in de EU gecoördineerd te laten verlopen. Het netwerk van nationale coördinatiecentra – met in iedere lidstaat één nationaal coördinatiecentrum - speelt hierbij een belangrijke rol.
Ieder nationaal coördinatiecentrum heeft drie grote taken: investeringen coördineren vanuit de Unie, strategische taken van het Europese kenniscentrum ondersteunen en als nationaal knooppunt optreden voor het ECCC-kader. Het Belgische nationale coördinatiecentrum zal hiervoor nauw samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten via een centraal nationaal overlegplatform - de Belgische Strategic Board - om de Belgische standpunten te bepalen en beslissingen te nemen, die nodig zijn ter praktische uitvoering van de Verordening.

Het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board moeten uiteraard in belangrijke mate kunnen rusten op gedegen input uit het cybersecurityveld – academia, onderzoeksinstellingen, civiele belangengroepen, het bedrijfsleven etc. Daarom zal het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board op hun beurt samenwerken met een strategische adviesgroep, de Belgian Strategic Advisory Group, die de kennisgemeenschap en haar belangen zal vertegenwoordigen.


Doel van de functie

Als Hoofd Nationaal Coördinatiecentrum binnen het CCB ben je verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van het nieuwe nationale coördinatiecentrum, dat is opgericht om aan onze Europese verplichtingen te voldoen. Je zal een geheel van activiteiten en medewerkers aansturen teneinde de doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de voorwaarden en richtlijnen van de Europese Verordening, de strategie van het CCB en de behoeften van betrokken bevoegde autoriteiten.

Resultaatgebieden

Je zal de operationele doelstellingen bepalen voor het nationale coördinatiecentrum en de strategische doelstellingen op de strategie van het CCB, de Verordening en de Strategic Board. Op basis hiervan zal je de activiteiten van het team organiseren en coördineren om zo deze doelstellingen met steun van je team tijdig, binnen budget en volgens de kwaliteitsnormen te realiseren.

Dagelijks motiveer en begeleid je je medewerkers bij hun activiteiten en hun ontwikkeling zodat hun competenties optimaal worden ingezet en ontplooid.

Daarnaast geef je advies over je domein en de activiteiten om zo het management te ondersteunen bij het bepalen van de strategie.

Tevens onderhoud je relaties met de betrokken partijen om informatie uit te wisselen en te verspreiden en het CCB als nationaal coördinatiecentrum te vertegenwoordigen.
Tot slot blijf je je kennis ontwikkelen en recente evoluties en nieuwe reglementering integreren in de managementprocedures en -methodes om de werking van de dienst continu te verbeteren en ontwikkelen.

Voorbeelden van taken die je onder andere zal uitvoeren:
 • Operationele doelstellingen op korte en lange termijn preciseren en op basis daarvan meetbare doelstellingen formuleren voor het team.
 • Leiden en beheren van het nationale coördinatiecentrum als afdeling binnen het CCB, het personeel en de toegewezen middelen, in samenwerking met de CCB-experten.
 • Verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid en het beheersplan.
 • Het werkvolume en/ of de beschikbaarheid van personeel en benodigdheden beoordelen.
 • Verantwoordelijk zijn voor (onder meer het opstellen, bijhouden en bijsturen van) de operationele plannen binnen de eigen afdeling.
 • De toegekende middelen beheren en deze verantwoorden.
 • De resultaten opvolgen en indien nodig bijsturen.
 • Motiveren, begeleiden en ontwikkelen van het team op constructieve wijze zodat een hecht team zijn krachten bundelt rond een gemeenschappelijk doel, namelijk de beveiliging van de Europese en Belgische cyberruimte.
 • Verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het opleidingsplan van het team.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in het team.
 • Deelnemen aan netwerkvergaderingen, werkgroepen, relevante evenementen om een relevant netwerk op te bouwen en zich te positioneren als de contactpersoon voor het nationale coördinatiecentrum.
 • Positieve (informele en formele) contacten onderhouden met en adviseren van diverse spelers die een rol spelen bij de uitvoering van de ECCC Verordening en ieder hun eigen bevoegdheden en prioriteiten hebben: het Europees Kenniscentrum, de Commissie, ENISA, ECSO, management (intern), de Belgische Strategic Board en overige overheidsdiensten, diverse koepel- of belangenorganisaties, academische en onderzoeksinstellingen, de industrie etc..
 • Vertegenwoordigen en toelichten van het standpunt van het CCB in de Belgische Strategic Board, de Belgian Strategic Advisory Group en de cybersecurity kennisgemeenschap en de belangen van België behartigen als ‘Member’ in de Europese raad van bestuur (‘Governing Board’) in samenspraak met de Strategic Board.
 • Leiden en coördineren van vergaderingen, stilte-procedures en andere contactmomenten tussen federale en gefedereerde administraties in de Belgische Strategic Board met betrekking tot het bepalen van de Belgische standpunten en de nationale investeringsstrategie op het gebied van cyberveiligheid en het stimuleren van het bereiken van consensus.
 • Het Belgische standpunt inzake cyberveiligheid en investeringen daarin, toelichten en verdedigen ten aanzien van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA),  European Cyber Security Organisation (ECSO) en andere Europese instellingen over kwesties in verband met de ECCC Verordening.
 • Op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe IT-technologieën, cyberveiligheid, investeringsprogramma’s, wetgeving via werkgroepen, infosessies, opleidingen etc. en deze integreren in de procedures en strategie van het nationale coördinatiecentrum en de verworven kennis doorgeven aan medewerkers en betrokkenen.
 • Tussenkomen in de meest complexe dossiers en vragen.
 • Je zal eveneens betrokken worden bij verschillende projecten.

   
Meer info over de jobinhoud?
Caroline Breure - Expertise Program Manager
Vertegenwoordiger van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB)
E-mail : caroline.breure@ccb.belgium.be

 
Er is één vacante plaats bij het Nationaal Coördinatiecentrum voor het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB; http://ccb.belgium.be) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België.  Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie.  Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen.

Het CCB heeft ook het Computer Emergency Response Team (CERT.be) en het CyTRIS-team geïntegreerd. CERT.be is de operationele dienst van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) die instaat voor het online opsporen, observeren en analyseren van veiligheidsproblemen en het informeren van de verschillende doelgroepen hierover. Het CyTRIS-team (Cyber Threat Research and Information Sharing) waakt over de cyberdreiging, stelt de adviezen van CERT.be voor onze doelgroep op en publiceert regelmatig verslagen.
In 2021 werd het CCB ook aangewezen als National Cybersecurity Certification Authority (NCCA), in het kader van de implementering van de Europese Verordening Cybersecurity Act (Verordening 2019/881) en National Competence Center in het kader van de implementering van de Europese Verordening (2021/887) - tot oprichting van het Europees kenniscentrum op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (ECCC).

Het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board moeten uiteraard in belangrijke mate kunnen rusten op gedegen input uit het cybersecurityveld – academia, onderzoeksinstellingen, civiele belangengroepen, het bedrijfsleven etc. Daarom zal het nationale coördinatiecentrum en de Strategic Board op hun beurt samenwerken met een strategische adviesgroep, de Belgian Strategic Advisory Group, die de kennisgemeenschap en haar belangen zal vertegenwoordigen.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in binnen de beschikbare tijd.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win te komen en overtuigt een publiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 
 • Je hebt een theoretische kennis in projectbeheer, Scrum methodologie en Agile.
 • Je hebt kennis van Cybersecurity.
 • Basiskennis van IT Concepten: basiskennis Cloudcomputing en in Cloud.
Redeneervaardigheden
 • Abstract redeneervermogen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je werkt in een drietalige omgeving (Nederlands, Engels, Frans) en je beheerst voldoende de andere talen, bovenop het Nederlands, om zonder problemen te kunnen samenwerken met je collega's en klanten die zich uitdrukken in een andere taal.
 • Je kent de programma's van de Europese investeringsfondsen.
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Je hebt ten minste zes jaar relevante beroepservaring in een managementfunctie waarbij:

Minstens twee jaar in het deelgebied people management waarin je ten minste 3 van de volgende taken hebt uitgevoerd:
 • Organisatie en coördinatie van doelstellingen (korte, middellange en/of lange termijn) en teamtaken.
 • Beheer/beoordeling van de competenties van medewerkers.
 • Beoordeling van de opleidingsbehoeften van werknemers.
 • Evaluatie/feedback aan werknemers.
 • Beoordeling van de werklast en/of beschikbaarheid van personeel en voorraden.

-Minstens 2 jaar in het IT-subdomein waarin u ten minste 2 van onderstaande taken hebt uitgevoerd: 
 • Toezicht op en invoering van informatiebeveiliging (op het gebied van IT-risicobeheer, met name met betrekking tot informatiebeveiliging)
 • Procesoptimalisering
 • Opstelling en follow-up van een operationeel plan of strategisch projectbeheer voor digitalisering/informatiebeveiliging
 • Operationele en functionele analyses
 • Opstelling en follow-up van een IT-begroting
 • Project- en programmabeheer, uitvoering van functionele en technische routekaarten, budgetbeoordelingen en risicoanalyse
 • Opstellen/uitvoeren van beleid en procedures in verband met cyberbeveiliging of andere IT-gerelateerde kwesties
 • Opzetten, coördineren en/of uitvoeren van IT/cyberbeveiligingsonderzoek.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.
Ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd zijn in het niveau en klasse van de vacature, dienen enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. Alle ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling treden in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie. 

5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A3 . Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

 

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 58.653,13 EUR EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Valorisatie van beroepservaring 

Wat de anciënniteit en financiële anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met uw dienstjaren in de openbare sector.
Voor de geldelijke anciënniteit kan rekening worden gehouden met de diensten die in de particuliere sector of als zelfstandige zijn verricht, indien de opgedane ervaring relevant is voor de functie die in de administratie zal worden uitgeoefend.
Het verzoek om valorisatie van de in de particuliere sector (of als zelfstandige) opgedane beroepservaring moet binnen de eerste drie maanden na indiensttreding worden ingediend.

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 40-uren week (+ 12 recuperatiedagen)
 • 26 verlofdagen (+ week tussen kerst en nieuwjaar).
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Kandidaten die deelnemen op basis van hun benoemingsbesluit, starten een proefperiode van 3 maanden waarin zij en de rekruterende organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien zij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keren ze terug naar hun vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kan onderling beslist worden om de om de overstap definitief te maken. 
Kandidaten die reeds benoemd zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie of promotie.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit.  De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2,A3 en A4, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22182?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 50 min)
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden de volgende redeneervaardigheden gemeten: abstract redeneervermogen. Er is geen minimumscore vereist voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 15 hoogst gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Indien deze proef wordt georganiseerd, zal deze plaatsvinden begin september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/-  1.30 uur + 1 uur voorbereidingstijd) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Tijdens het interview zullen er ook technische vragen gesteld worden omtrent je kennis over projectmanegement, cybersecurity en nieuwe technologiën.

Vóór het interview krijg je een analyse - en presentatieoefening en voldoende tijd om die voor te bereiden (één uur). Na de voorbereiding krijg je 15 minuten de tijd om je presentatie voor te stellen aan de selectiecommissie. De commissie zal vervolgens nog verschillende bijkomende vragen stellen. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
Deze proef zal plaatsvinden in de loop van september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van het Centrum voor Cybersecurity België. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 15 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Annick De Smedt - Assistant HR Services
Tel.: 32 2 740 74 39
E-mail: annick.desmedt@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures