België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de Europese Unie. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) zal mee zijn schouders zetten onder dit Europese Voorzitterschap ter ondersteuning van de telecom- en postdossiers. Het zal hierbij zijn medewerking verlenen aan Vice-Premier De Sutter en Staatssecretaris Michel om de “Telecom Raad”, waarin de Ministers bevoegd voor digitaal beleid en telecommunicatie zetelen, in goede banen te leiden.


Het BIPT zoekt daarom een collega die de dienst Internationale Betrekkingen versterkt en zich specifiek bezighoudt met de coördinatie van het Voorzitterschap, zowel binnen het BIPT als samen met de andere bevoegde entiteiten (FOD Economie, FOD Beleid en Ondersteuning, FOD Buitenlandse Zaken) en de bevoegde kabinetten (Vice-Premier De Sutter en Staatssecretaris Michel). Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal opbouwen, zowel met de collega’s binnen het BIPT als met de collega’s in de Belgische administraties, de Permanente Vertegenwoordiging en de Raad van de EU.


Je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur van 1 september 2022 tot 31 augustus 2024. Het Voorzitterschap van de EU loopt van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024. Tijdens een aanloopperiode van anderhalf jaar, zal je jezelf vertrouwd moeten maken met de Europese en Belgische beslissingsmakingsprocessen, de relevante actoren, administraties en entiteiten en vooral met de Europese dossiers die op de agenda zullen belanden van het Belgische Voorzitterschap. Daarbij is het van uiterst belang dat je tijdig de posities kent van de relevante actoren (lidstaten, Europese Commissie, Europees Parlement).
Een greep uit je takenpakket: 
 • Tijdens de voorbereidingen van het Europese Voorzitterschap neem je deel aan coördinatievergaderingen met kabinetten en administraties met het oog op een goede werking van het Voorzitterschap en het bepalen van de prioriteiten. Je legt hiervoor tijdig de nodige contacten met de andere bevoegde entiteiten.
 • Je volgt de activiteiten en besprekingen van de Europese Raadswerkgroepen Telecom en Post nauwgezet op. Je neemt deel aan de werkvergaderingen, je draagt bij tot de reflectie, je schrijft goed gestructureerde verslagen en je volgt de actiepunten op.
 • Je denkt actief mee en analyseert de posities van andere lidstaten en het Europese Parlement en staat de Permanente Vertegenwoordiging bij in het formuleren van gebalanceerde compromisvoorstellen met het oog op het bereiken van een politiek akkoord op Europees niveau voor wat betreft de dossiers waarin het BIPT een bevoegdheid heeft. Hiervoor kan je beroep doen op zowel vakexperten binnen het BIPT als op je collega’s binnen de andere bevoegde entiteiten.
 • Je coördineert de belangen van het BIPT en toetst deze af binnen de bestaande Belgische structuren samen met de vakexperten van het BIPT.
 • Je werkt mee aan strategische nota's en de rapportering voor de beslissingsnemers, de experten, de Raad van het BIPT en de Permanente Vertegenwoordiging. Deze nota's en rapportering schrijf je voornamelijk in het Engels. 
   
Meer info over de jobinhoud?
Guido Pouillon - eerste adviseur
Contactpersoon BIPT 
Tel.: 02 226 87 99
E-mail: guido.pouillon@bipt.be

 
Er is één contractuele betrekking van adviseur vacant bij de dienst Internationale Betrekkingen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (Koning Albert II-Laan 35 bus 1, 1030 Brussel), op wandelafstand van het Noordstation.
De nationale regulering van elektronische communicatie en postdiensten wordt in grote mate bepaald door de bakens die worden uitgezet op Europees niveau. Gelet op het grote belang van de Europese onderhandelingen voor onze nationale markt, zet het BIPT daarom actief in op het technisch ondersteunen van de Belgische positie in de voornaamste Europese dossiers binnen de Raadswerkgroep Telecom en de Raadswerkgroep Post. Samen met de andere bevoegde entiteiten worden zo de Belgische belangen op het voorplan geplaatst tijdens de Europese onderhandelingen via de Permanente Vertegenwoordiging van BE tot de EU. 
De Dienst Internationale Betrekkingen van het BIPT overziet en/of coördineert de activiteiten van tal van Europese, internationale en regionale organisaties inzake deze regulering van elektronische communicatie en postdiensten, zoals bijvoorbeeld BEREC, het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, ERGP, het orgaan van Europese regelgevende instanties voor post, of de ITU (een intergouvernementele organisatie waarbinnen de openbare en de private sector samenwerken met het oog op de ontwikkeling van de telecommunicatie).
Deze dienst werkt bovendien actief mee aan talrijke Europese comités, opgericht in het kader van relevante Europese richtlijnen en volgt van nabij de onderhandelingen van wetgevende dossiers in de Raad van de Europese Unie. Waar relevant, biedt de dienst ook technische expertise en ondersteuning in de Europese onderhandelingen, telkens in samenspraak met de bevoegde administraties, kabinetten en overeenkomstig de intern-Belgische coördinatieprocessen (bijvoorbeeld via DGE-coördinatie, georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken).
Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de federale instelling die de volgende functies uitoefent: 
 • het is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • het is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • het beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers) en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • het is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • het BIPT handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.
Meer informatie hierover kan je lezen in het jaarverslag op de website.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.
Technische competenties
 • Je hebt een degelijke kennis van het Europese kader voor elektronische communicatie en post en het Europese besluitvormingsproces. Je hebt notie van de beslissingsmakingsprocedures op Europees niveau (vb. COREPER, Ministerraden, trilogen, …). Je overziet het Europese digitale beleid. Je kent de instellingen van de Europese Unie en hun rol.
 • Je bent vertrouwd met het Belgische besluitvormingsproces en je kent de verschillende actoren rond de tafel.
 • Je ben in staat om beleidsmatig te denken en kunt een onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaak.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievevaardigheden: je brengt gegevens, ideeën en meningen mondeling correct over op een gestructureerde manier.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden: je rapporteert op een heldere en goed gestructureerde manier, met de juiste terminologie en zonder taalfouten.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je beschikt over een goede praktische kennis van het Frans en van het Engels aangezien je in een tweetalige omgeving werkt en je dossiers behandelt met een internationale dimensie.
 • Je hebt ervaring in Europese overlegstructuren en de manier van aanpak binnen een diplomatieke context. Je kan goed inschatten wat de verwachte resultaten zijn van politieke onderhandelingen en je maakt de vertaalslag tussen technische aspecten en politieke belangen, terwijl je het grote plaatje blijft overzien en waakt over de timing die wordt opgelegd tijdens de onderhandelingen.
 • Je hebt een brede notie van het Europese digitale beleid (vb. Digital Decade Strategy, Data Act, AI Act, …).
 • Het uitpluizen van juridische amendementen en tekstvoorstellen schrikt je niet af.
 • Je hoeft geen telecom- of postexpert te zijn maar je hebt wel een politiek ‘fingerspitzengefühl’: je erkent de rode lijnen van de onderhandelingspartners en werkt oplossingsgericht. 
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.?
 • Opgelet: Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.
OF

Diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de politieke en sociale wetenschappen.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een voltijds contract van bepaalde duur (een contract voor bijzondere en tijdelijke behoeften van 1 september 2022 tot 31 augustus 2024 ) als adviseur (niveau A).
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.208,79 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen  
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • beschikken over een laptop en smartphone, alsook vergoeding van bepaalde bijhorende kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • een halfjaarlijkse beheerstoelage
 • mogelijkheid tot thuiswerk (na 6 maanden tewerkstelling). 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Schriftelijke casus (+/- drie uur)


Via een schriftelijke test worden volgende technische competenties gemeten: 
 • Je hebt een degelijke kennis van het Europese kader voor elektronische communicatie en post en het Europese besluitvormingsproces. Je hebt notie van de beslissingsmakingsprocedures op Europees niveau (vb. COREPER, Ministerraden, trilogen, …). Je overziet het Europese digitale beleid. Je kent de instellingen van de Europese Unie en hun rol.
 • Je bent vertrouwd met het Belgische besluitvormingsproces en je kent de verschillende actoren rond de tafel.
 • Je ben in staat om beleidsmatig te denken en kunt een onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaak.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden: je rapporteert op een heldere en goed gestructureerde manier, met de juiste terminologie en zonder taalfouten.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor de eerste twee technische competenties en ten minste 50 punten op 100 voor de laatste twee technische competenties.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden op 25 juli 2022 (onder voorbehoud) in de lokalen van het BIPT, Koning Albert II-Laan 35 bus 1, 1030 Brussel. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.

2.2. Event 2: Interview (+/- één uur):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden op 10, 11 en 12 augustus 2022 (onder voorbehoud) in de lokalen van het BIPT, Koning Albert II-Laan 35 bus 1, 1030 Brussel. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening ‘interview’.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 13 juli 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Jona Veeckman
Tel.: +32 27 40 78 15
E-mail: jona.veeckman@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures