Alain Mayaux

Alain Mayaux
Vertel ons over je job…

Mijn job bestaat er voornamelijk in te verzekeren dat de principes van de werkloosheidsverzekering (en van de bijbehorende voorzieningen: loopbaanonderbreking, federale steun bij de aanwerving, enz…) correct toegepast worden in de regio waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dat houdt uiteraard in dat de wettelijke bepalingen in acht worden genomen, maar ook dat men ernaar streeft de bevolking een moderne en kwalitatief hoge dienstverlening te bieden, met aangepaste informatie, snelle betalingen, kwalitatief onthaal, ...

Concreet volg ik de behandelingstermijnen en de kwaliteitscontroles op over de verschillende beheerde materies, kom ik tussen in gevoelige of moeilijke dossiers en zie ik erop toe dat de middelen correct worden toegewezen.  Ik ben ook verantwoordelijk voor het opleiden en informeren van mijn medewerkers, de interne én externe communicatie, ...

Een groot deel van mijn tijd besteed ik, zoals veel van mijn collega's-directeurs, aan het meewerken aan strategische projecten voor heel België, die als doel hebben het globale functioneren van de RVA te verbeteren.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studie Geschiedenis opteerde ik voor een licentie Arbeidswetenschappen en tegelijk ook voor Sociale Communicatie. Dankzij de opleiding Sociaal recht tijdens de licentie Arbeidswetenschappen, slaagde ik voor een examen voor inspecteur van de sociale wetten en in mei 1988 trad ik in dienst bij de RSZ-PPO. Ik leerde er enorm veel bij over de werking van de sociale zekerheid.

In 1994 kreeg ik de kans om dichter bij huis te gaan werken door dienstchef te worden in het RVA-kantoor van Bergen. Die functie van dienstchef heb ik 7 jaar uitgeoefend en in 2001 werd ik directeur van het kantoor.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Dat is uiteraard een enorm voordeel, bijna een voorrecht! De redenen daarvoor kan ik met 4 woorden omschrijven: dynamiek, nut, diversiteit en collegialiteit.

Dynamiek, omdat de RVA via nationale of lokale projecten voortdurend bezig is zijn processen, de dienstverlening aan de maatschappij, maar ook de tevredenheid van zijn medewerkers te verbeteren; er heerst een echte cultuur van verandering en wie mee wil stappen in deze innovatie-gedachte zal er zich nooit vervelen.

Nut, omdat we een cruciale rol spelen binnen het socialezekerheidsstelsel: in de regio Bergen krijgt 1 op de 6 inwoners een inkomen van de RVA, om maar te zeggen hoe groot de impact van onze diensten op de bevolking is.

Diversiteit, op twee niveaus: door het aantal materies dat we beheren (werkloosheid, prepensioen, loopbaanonderbreking en tijdkrediet, aanwervingsplannen, PWA's en dienstencheques, ...) en door de verschillende facetten van mijn functie, die gaan van puur management tot de relaties met de vakbonden, het beheer van het gebouw, de contacten met de externe partners (Forem, betalingsinstellingen, opleiders, ...), het regelen van de interne communicatie, de te geven opleidingen, het projectbeheer, enz.

Collegialiteit, omdat ik het geluk heb omringd te zijn door een team van enthousiaste en competente medewerkers, met wie ik samen de meeste beslissingen neem omtrent het globaal beheer van het kantoor. Dat is een groot voordeel voor mij en voor hen is het een kans om vertrouwd te geraken met de transversale problemen en zo leren ze hoe ze de zaken zonder mij kunnen beredderen! Die collegialiteit merk je ook bij de strategische projecten die bij de RVA plaatsvinden.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb een statutaire betrekking en ik ben bij de RVA in dienst kunnen treden door een examen af te leggen bij het VWS, de voorloper van Selor. Om directeur te kunnen worden moest ik een interne selectieprocedure doorlopen, met een gesprek voor het directiecomité, waarna het beheerscomité een beslissing moest treffen. Dat is de standaardprocedure bij de sociale parastatalen.

Wil je een anekdote meedelen?

In het begin van mijn loopbaan bij de RVA heb ik de kans gekregen deel te nemen aan een uitwisseling met de Unedic (destijds de Franse tegenhanger van de RVA). Zo bracht ik samen met enkele collega's een zeer leerrijke week in Parijs door. Je kan het vergelijken met een soort Erasmusprogramma voor ambtenaren, met een academische inhoud, die zeer professioneel was en een luik "ontspanning en bezoeken". Beide  zijn me bijgebleven. Iedereen zou de kans moeten krijgen om dergelijke ervaringen op te doen, omdat je er veel van opsteekt. Je leert andere werkmethodes kennen, maar je ziet ook in dat wat we zelf doen helemaal zo slecht niet is, en je kan er ook langdurige vriendschappen smeden.