Het federale parlement heeft het FIRM onlangs een nieuwe missie toevertrouwd: het informeren en ondersteunen van klokkenluiders, die misstanden, wetsovertredingen of gevallen van fraude in de publieke en privé- sector melden.

Het Parlement heeft namelijk de twee wetten tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende de bescherming van klokkenluiders in de privé- en publieke sector goedgekeurd.

Met deze nieuwe wetten zullen klokkenluiders in bedrijven met meer dan 50 werknemers en bij overheidsinstanties eindelijk worden beschermd. Zij zullen over verschillende kanalen beschikken om misbruik of fraude te melden: een intern kanaal, maar ook een extern kanaal.  Externe meldingen zullen worden gecoördineerd door de Federale Ombudsman. 

Het federale parlement heeft ons vier specifieke taken gegeven:

 • het centrale informatiepunt zijn inzake de bescherming van klokkenluiders 
 • juridische, psychologische, sociale, IT- en communicatieondersteuning bieden
 • de bescherming van de rechten van klokkenluiders en een gunstige juridische en sociale cultuur bevorderen
 • onafhankelijke rapporten opstellen

 

Uw taken

Met een enthousiaste, eigentijdse en geïntegreerde aanpak draagt u bij aan de ontwikkeling van de FIRM als een efficiënte en effectieve instelling, die een cultuur van respect, transparantie en waardering voor haar personeel bevordert.

Als psychosociaal begeleider gespecialiseerd in de problematiek van klokkenluiders zijn uw taken onder meer de volgende:

 • Zorgen voor het onthaal en de permanentie (in persoon en/of telefonisch) en de inkomende aanvragen beheren (in persoon /telefonisch/online formulier)
 • Het aanbod en de ondersteuning voor klokkenluiders uitwerken en verzekeren op het gebied van: psychologische, sociale, professionele reïntegratie, media en IT-ondersteuning, met inbegrip van de administratieve aspecten daarvan
 • Zorgen voor omvattende ondersteuning op maat  van de klokkenluiders die FIRM benaderen, op basis van een analyse van hun behoeften
 • Via diverse acties (bv. website, brochures, informatiesessies, opleiding, voorlichtingscampagne...) bijdragen tot de ontwikkeling van een Belgische juridische en sociale cultuur die gunstig is voor de operationele uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake klokkenluiders
 • Samen met uw collega('s) zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de problematiek vanuit juridisch, sociaal, psychosociaal en communicatief oogpunt
 • Bijdragen aan het ontwerp en de opstelling van het jaarlijkse activiteitenverslag van de FIRM
 • Bijdragen aan andere opdrachten, projecten en taken van het FIRM
 • Bijdragen aan communicatie- en promotieactiviteiten over mensenrechten in België in het algemeen, en de rechten van klokkenluiders in het bijzonder
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategische en jaarlijkse plannen van het FIRM
 • Kennis over nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiden en mensenrechten in brede zin documenteren en intern delen

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019 om België te voorzien van een nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs.

 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid (hoewel de wet uitzicht biedt op interfederalisering) en een residueel mandaat.

Voor meer informatie: www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Leuvenseweg 48

Noodzakelijke voorwaarden :

 • Beschikken over een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor sociaal werk of assistent psychologie). Een bijkomend opleiding hoger onderwijs van het lange type (criminologie, arbeidswetenschappen of een soortgelijke opleiding) is een pluspunt
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring op het gebied van bijstand aan werknemers (vakbond, bedrijven,...)
 • Relevante ervaring met psychosociale ondersteuning van slachtoffers is een pluspunt
 • Zo nodig beschikbaar zijn buiten de kantooruren
 • Het recht hebben om in België te werken

Technische vaardigheden en competenties :

 • Goede kennis van de bepalingen inzake de rechten van werknemers of de bereidheid deze kennis op korte termijn te verwerven
 • Kennis van het Belgische institutionele landschap inzake mensenrechten
 • Zeer goede luistervaardigheden
 • Hoge weerstand tegen stress
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en vermogen om zich aan te passen aan verschillende gesprekspartners
 • Goede kennis van IT-toepassingen
 • Kennis van het Frans: functionele kennis
 • Kennis van het Engels: functionele kennis
 • Kennis van het Duits is een pluspunt.

 Generieke competenties :

 - Informatiebeheer: informatie begrijpen, assimileren, analyseren en integreren. Zeer goede kritische analyse, synthese en schrijfvaardigheid. Nauwkeurig en aandachtig werken. Blijk geven van een hoge mate van discretie

 • Taakbeheer: taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen, beslissingen nemen. Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • Beheer van samenwerkingsverbanden: delen van knowhow, ondersteunen, leiden en motiveren van medewerkers
 • Relatiebeheer: communiceren, actief luisteren, werken in teamverband, servicegericht handelen, adviseren.
 • Beheer van persoonlijk functioneren: respect tonen, zich aanpassen, betrouwbaar zijn, inzet tonen, omgaan met stress, zelfontplooiing, doelen bereiken

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 • Een boeiende functie, waarin u vernieuwend werk kan doen in een team met enthousiaste mensen
 • Een voltijdse statutaire functie op A1- of B8.1 -niveau met een proeftijd van één jaar (100% statutaire schaal: A1 van 28.421 euro (minimum) tot 49.161 euro (maximum) of B8.1 van 23.785 euro (minimum) tot 41.742 euro (maximum) met toepassing van de indexeringscoëfficiënt van 1,9607  ( december 2022)
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering; taalvergoeding;  gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; schooltoelage; aangepaste telecommunicatiemiddelen; maaltijdcheques (na een periode van 3 maanden))
 • Mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden
 • Werkplaats: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar per lift
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk en idealiter vanaf 1april 2023.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen zullen de kandidaten die het best aan het vereiste profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke, (eventueel virtuele) test en, na een tweede selectie, voor een mondeling interview tijdens hetwelk hun kennis en vaardigheden zullen worden getest. 

 

Het FIRM behoudt zich het recht voor om beroep te doen op een assessment bureau om een of meerdere competencies, noodzakelijke voor de uitoefening van de functie te evalueren.

 

Het examenreglement wordt u op verzoek per e-mail toegezonden op het volgende adres: job@firm-ifdh.be

U kunt solliciteren door het online sollicitatieformulier op onze website in te vullen:

www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl/vacatures

 

Uw aanvraag moet uiterlijk op 10 februari 2023 om middernacht worden ingediend en moet het volgende omvatten

 

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een afzonderlijke motivatiebrief
 • een kopie van uw relevante diploma’s hoger onderwijs

 

Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

 

U kan solliciteren in het Frans of het Nederlands. U ontvangt een elektronisch ontvangstbericht van uw aanvraag zodra uw volledige aanvraag via het onlineformulier is ingediend.

 

Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via het e-mailadres job@firm-ifdh.be

https://www.federalinstitutehumanrights.be/nl/over-ons/vacatures

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, nationaliteit, enz.

 

 

Kandidaten met een handicap, leermoeilijkheden of ziekte

 

Ook als u niet over een geldig getuigschrift beschikt, kunt u om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure verzoeken. U kan een beschrijving geven van uw handicap/ziekte/leerprobleem en ook aangeven welke aanpassingen kunnen worden gedaan om u te helpen. Het FIRM zal zich inspannen om u deze ook tijdens uw tewerkstelling ter beschikking te stellen.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het FIRM alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de aanwerving en de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.  Deze gegevens zullen alleen worden bewaard om het te nemen besluit te rechtvaardigen.

Human Resources
E: job@firm-ifdh.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures