In de loop van de maand augustus 2022 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de GBA) overgaan tot de aanwerving van een Franstalig statutair adviseur – communicatie en woordvoerder – statutaire functie - graad adjunct-adviseur (code 2022 A1/2/F)  - Algemeen Secretariaat.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 augustus 2022 zijn voldaan.

Doel van de functie :

 • het uittekenen van een langetermijnstrategie en het jaarlijks uitwerken van een communicatieplan met acties die de communicatiedoelstellingen van de GBA ondersteunen;
 • het uitwerken van de communicatieacties die zowel gericht zijn op de burger als de gegevensverwerkingsverantwoordelijke;
 • het uittekenen van een socialemediastrategie;
 • de publicatie van het jaarverslag;
 • het schrijven van teksten voor meerdere doelen (website, nieuwsbrief, brochure, jaarverslag, persbericht, ...);
 • het mee uitbouwen en up-to-date houden van onze website;
 • het opnemen van de rol van (pers)woordvoerder;
 • het deelnemen aan debatten en verzorgen van lezingen in het kader van opleidingen en studiedagen en dit alles zowel op nationaal als op internationaal niveau;
 • optreden als intern en extern aanspreekpunt voor alle communicatiegerelateerde vragen;
 • instaan voor een interne optimale kennisdeling over de communicatiestrategie, het communicatieplan en de gevoerde communicatieacties;
 • het bijhouden van alle relevante informatie om uw missie te volbrengen (uitbouw van het imago van de GBA)

Gegevensbeschermingsautoriteit

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd.

Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 63 medewerkers.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Specifieke kennis, competenties en vaardigheden

Diploma’s of getuigschriften:
o niveau A1: master of licentie communicatiewetenschappen

Taalkennis:
o functioneel drietalig: Nederlands, Frans en Engels;
o een officieel attest van deze talenkennis is een pluspunt.

Softwareprogramma’s:
o goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, OneNote en Powerpoint);
o functionele kennis van een website content management systeem (CMS) is een pluspunt.

Mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken:
o goede mondelinge communicatietechnieken;
o goede schriftelijke communicatievaardigheden, met name bij het schrijven van teksten voor sociale netwerken en websites;
o goede vaardigheden op het gebied van het schrijven van standpunten en/of verslagen en meertalige communicatievaardigheden;
o u bent in staat om complexe juridische teksten om te zetten in begrijpelijke teksten voor doelgroepen van burgers en professionals zonder juridische kennis.

Vereiste ervaring/kennis:
o drie jaar ervaring in "communicatie" in een organisatie in de overheidssector ;
o een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens of bereid zijn deze kennis op korte termijn te verwerven ;
o een specifieke opleiding of ervaring in meertalige communicatie is een sterke troef;
o ervaring met het organiseren van evenementen, waaronder digitale evenementen (zoals webinars), is een pluspunt;
o kennis van mailingtools is een pluspunt;
o affiniteit of achtergrond in ontwerp en/of opmaak van content is een pluspunt;
o bereid zijn om ook buiten kantooruren beschikbaar te zijn voor de pers.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

U wordt aangeworven als stagiaire in de graad van adjunct-adviseur (niveau A) in de Franstalige taalrol met bijhorende weddenschaal dat overeenstemt met A1.

Weddenschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd  (1.8845): 53.559– 78.849 EUR.

Voordelen 

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden).
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden.

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke attitude beschikt. 

In principe zijn alle proeven mondeling, maar de jury kan besluiten een schriftelijke proef of een schriftelijke voorbereiding op het mondelinge onderhoud te organiseren. Voor de mondelinge (met of zonder voorbereiding) of schriftelijke kennisproef worden 20 punten toegekend en de kandidaat moet 12 punten behalen om te slagen. 

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde. Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten. Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

 

De vormen van de bovengenoemde proeven zijn aan verandering onderhevig naargelang de COVID19-maatregelen die Regering heeft opgelegd.

 

Uiterste inschrijvingsdatum : 12 augustus 2022

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie (2022 A1/2/F) naar dit adres  : HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De kandidatuur is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures.

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

Elisabeth Nam - Personeelsverantwoordelijke
P: 02/274.48.23
E: HR@apd-gba.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures