Missie:

 • De strategische doelstellingen van de Directie Economische Zaken realiseren en deze samen met de diensthoofden in een operationeel plan omzetten, afgestemd op de objectieven van de politieke overheid en de noden van de dienst
 • De verschillende organisatorische eenheden Markten, Commerciële Animatie en Handel (40 medewerkers) coördineren en waken over de coherentie van de beslissingen genomen voor het geheel van de Stad
 • De Directie Economische Zaken vertegenwoordigen en het naleven van de wetgeving , de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek garanderen

Taken:

 • Het project van de meerderheid concreet maken in een strategisch plan m.b.t. de markten, de commerciële animatie en de horeca, in samenspraak met de verantwoordelijken van de O. E. ‘s. Het plan updaten in functie van de noden en van de context i.v.m. de handel of leurhandel
 • De objectieven bepalen per O. E. door de projecten te plannen met de teams, door de noodzakelijke hulpmiddelen toe te kennen, de kwaliteit van het geleverde werk te controleren en de bekomen resultaten te evalueren (maandelijkse boordtabellen en regelmatige kwalitatieve balansen)
 • De werking van de O. E. ‘s diagnosticeren om de gewoonten aan te passen teneinde de werking van de dienst te optimaliseren. De uitwisselingen stimuleren. De procedures formaliseren en optimaliseren
 • Activiteiten organiseren, medewerkers coachen, de uitvoering van de objectieven en procedures superviseren, de kwaliteit van het werk controleren, de managementteams animeren. Ingrijpen om de voorkomen hindernissen bij de teams op te lossen. Waken over de formalisering en de voortdurende optimalisering van de procedures
 • Een paar strategische projecten sturen i. v. m. gezamenlijke ontwikkeling of verbetering van de dienst (transversale of stipte ondersteuning aan de O. E. ‘s): noden uitklaren, taken en middelen plannen, de teams coördineren rond een project, het respect van de kwaliteit, van de kosten en van de deadlines verzekeren, resultaten evalueren
 • Aan het departementshoofd jaarlijkse investeringen voorstellen alsook de uitgaven en de ontvangsten voor human resources, informatica, vormingen... Deelnemen aan arbitrageprocedures en validatie van de begrotingen. De uitvoering van de begrotingen opvolgen
 • Gesprekken voeren i.v.m. planning, werking, evaluatie en selectie
 • Nota's voor het College opstellen, besluiten maken en activiteitenrapporten opstellen, reglementen maken,....
 • Een netwerk van beroepsrelaties ontwikkelen en in stand houden om het imago van de Stad te promoten of de uitvoering van de opdrachten te versterken. Het opzetten van samenwerkingsakkoorden verzekeren en de behaalde resultaten evalueren
 • Het departementshoofd vertegenwoordigen op zijn vraag over onderwerpen die betrekking hebben op markten, commerciële animatie en horeca

Stad Brussel

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen en Economische Zaken beheert het onroerend goedpatrimonium van het privé domein van de Stad, dat bestaat uit ongeveer 3800 woningen.

Volgens de specificiteiten van de bestemming sluit hij erfpachten, concessies, handelshuurovereenkomsten en opstalrechten af. Parallel ontwikkelt hij permanent nieuwe opportuniteiten omtrent grondeigendom teneinde het patrimonium uit te breiden door het valoriseren van de eigen grondreserve, reconversie, aankoop of verkaveling.

Daarnaast omvat het departement ook een Directie Economische Zaken die tot taak heeft de aantrekkelijkheid van de Brusselse handelswijken te verbeteren door de ontwikkeling van een gediversifieerde en kwaliteitsvolle lokale of bestemmingshandel te bevorderen.

In dit verband:

 • verwelkomt, informeert en ondersteunt het departement ondernemers, handelaars, rondtrekkende handelaars, verenigingen van handelaars, enz.
 • beheert hij de betrekkingen met de plaatselijke werkgelegenheidsactoren
 • reguleert hij handelsvestigingen zoals hotels en restaurants, organiseert ambulante handel (markten, beurzen, ....) en commerciële evenementen
 • zorgt hij voor de uitvoering van projecten voor economische ondersteuning in overeenstemming met het door de stad gevoerde beleid, met name het Plan voor commerciële ontwikkeling.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.brussel.be/


 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Over kennis en affiniteiten beschikken in de materies die verband houden met lokale economie en commerciële ontwikkeling
 4. Kennis/Ervaring hebben in projectbeheer is een pluspunt

Taal:

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal, dit vóór de vaste benoeming. In afwachting is de juridische band contractueel.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks brutoloon: 4.956,07 € (minimum)/ 8.312,61 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, mondelinge communicatie) van de kandidaten test. Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
De procedure duurt gemiddeld vier maanden.

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c. v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 3 juli 2022.
Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

https://jobs.brussel.be/NL/vacature/reference/SQ73174/application-form.aspx

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Thomas Loeckx - HR Analist
P: 02/279.24.20
E: jobinfo@brucity.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures