Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp - Oproep tot kandidaatstelling via mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Er werd een betrekking van eerste assistent (m/v/x) bij de boekhouding dienst (rang B2) in het Franstalige of Nederlandstalige taalkader vacant verklaard die in te vullen is via intraregionale of externe mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

OPDRACHT

De hoofdboekhouder draagt onder de verantwoordelijkheid van de directeur Financiën bij tot het efficiënt beheer, de coördinatie en de uitvoering van de activiteiten van de cel Comptabiliteit-Budget.

De cel Comptabiliteit-Budget is een van de cellen van de dienst Financiën die de cellen Aankoop, Facturatie van de prestaties en Inning – Thesaurie omvat.

In die zin is hij·zij verantwoordelijk voor de controle van de voorbereiding van de financiële staten, de uitwerking en de opvolging van de budgetten en de financiële rapportering van de DBDMH.

Hij·zij draagt bij tot de goede werking van de DBDMH en draagt de waarden uit van een hoogwaardige openbare dienstverlening door mee te werken aan een doortastend en gezond beheer van de financiën van het gewest.

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Onder de supervisie van de directeur Financiën kunnen de taken het volgende omvatten:

 1. Specifiek
 • Periodieke verslagen inzake boekhouding, budgettering en financiële aangelegenheden opstellen ter attentie van de directeur Financiën en de Directie;
 • Instaan voor de follow-up van de boekhoudkundige verrichtingen, met name van de jaarrekening en de geconsolideerde rekening, door de boekhoudkundige en budgettaire afsluitingstaken te organiseren en op te volgen;
 • Bijdragen tot de opstelling van de jaarlijkse begroting en de uitgaven controleren ten opzichte van de beschikbare budgetten;
 • Een team van 3 boekhouders en 2 assistent-boekhouders beheren en managen;
 • Toezien op een correcte en regelmatige toepassing van de instrumenten voor planning, beheer, controle en evaluatie;
 • Toezien op de toepassing en de actualisering van de boekhoudkundige procedures in samenwerking met de interne auditeur en de beheerscontroleur;
 • Follow-up en controle van de loonlasten (overeenstemming, reconciliatie, aangifte van erelonen/auteursrechten,...);
 • Aanspreekpunt dat verzoeken centraliseert en zorgt voor de follow-up met andere administratieve diensten en de operationele departementen;
 • Uitleggen van de boekhoudkundige en budgetteringsprocedures aan andere administratieve diensten en operationele departementen.
 1. Algemeen
 • Duidelijke, precieze, proportionele en aangepaste instructies (indien nodig), aanwijzingen en/of toelichtingen geven in verband met de uit te voeren taak;
 • Problemen herkennen en aangeven en oplossingen aanreiken;
 • Instaan voor het beheer van de administratieve taken gelinkt aan de functie en het beheer van de informatie en de documenten die nodig zijn voor de vervulling van de opdrachten van de typefunctie;
 • Op de hoogte blijven van de evolutie van de functiegerelateerde wetgevingen, materie en/of technieken;
 • Op zijn·haar expertisegebied zorgen voor de overdracht van kennis die nuttig is voor de uitoefening van de functies binnen de DBDMH.

DBDMH

We zijn de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
Wij grijpen in bij brand en coördineren de dringende medische hulp in het Brussels Gewest en omgeving. Wij voeren ook talrijke civiele veiligheidsmissies uit: opsporing en bevrijding van personen of dieren, redding en hulp bij overstromingen, stormen of chemische vervuiling, vernietiging van insectennesten, enz. Voorbereiding en preventie zijn twee andere belangrijke onderdelen van onze activiteiten. Wij zorgen dat de veiligheidsnormen tegen brand- of ontploffingsrisico’s voor gebouwen of tijdens allerlei evenementen worden nageleefd. Onze dienst is een instelling van openbaar nut van categorie A die afhangt van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bestaat uit meer dan 1100 professionele brandweerlieden en een administratief en technisch ondersteuningsteam van bijna 250 medewerkers. Met het oog op de toekomst, is het onze ambitie om steeds efficiënter te zijn om de veiligheid van iedereen te garanderen!


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://pompiers.brussels/nl

Voor overheveling via intraregionale mobiliteit komen alleen de vastbenoemde personeelsleden (rang B2) in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, over minstens drie jaar graadanciënniteit beschikken en bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Voor overheveling via externe mobiliteit komen alleen de vastbenoemde personeelsleden (rang B2) in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, over minstens drie jaar graadanciënniteit beschikken en bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Wij bieden aan:

 • volledige terugbetaling van het openbaar vervoer;
 • maaltijdcheques;
 • zorg- en hospitalisatieverzekering, uit te breiden voor het gezin;
 • 35 verlofdagen, naast de vertrouwde feestdagen;
 • flexibele werkuren en telewerk;
 • interne bijscholing en carrièremogelijkheden.

Ten slot betekent bij de brandweer werken in de eerste plaats het dienen van de gemeenschap. Iedereen bij ons is gemotiveerd door deze fundamentele ambitie. Rechtstreeks of onrechtstreeks draagt iedereen bij ons zijn steentje bij om Brussel veiliger te maken!

Contract: Interne markt

Werkregime: Voltijds

Geïnteresseerden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via mail op job@firebru.brussels, ter attentie van de Personeelsdienst, Helihavenlaan 15 te 1000 Brussel, tegen ten laatste 20 december 2021. De functieomschrijving en het vereiste profiel staan hieronder vermeld.

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief.

De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Personeelsdienst - Personeelsdients
E: job@firebru.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures