Je verleent advies en biedt ondersteuning op organisatorisch, inhoudelijk, administratief en beleidsvlak om het inrichtingshoofd in een gevangenis toe te laten de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

 • Je werkt mee aan het uitwerken, communiceren en opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen die voortvloeien uit de bestuursovereenkomst en opgenomen zijn in de evaluatiecycli.
 • Je volgt dossiers en opdrachten uitgevoerd binnen de diensten van de gevangenis op (boekhouding, griffie, psychosociale dienst,…) en coördineert deze.
 • Je verleent advies en biedt ondersteuning bij het opstellen van actieplannen om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.
 • Je stuurt de medewerkers van bepaalde diensten aan en voert zelf complexere administratieve taken uit.
 • Je verzamelt en bewaart informatie en je bevordert de interne en externe communicatie.
 • Je verleent advies en biedt ondersteuning bij het voorbereiden en behandelen van dossiers.

Meer info over de jobinhoud?

Els DE CAT- Adviseur
Tel. : 02/542.82.46
E-mail: Els.decat@just.fgov.be    

FOD Justitie – DG EPI, gevangenis Brugge

Er is 1 Nederlandstalige vacante plaats bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, m.n. in de gevangenis van Brugge.

De wervingsreserve zal ook gebruikt worden om andere plaatsen in te vullen van Attaché managementondersteuning (AMO) binnen de verschillende diensten van de FOD Justitie.

Als Attaché managementondersteuning (AMO) ben je een stafmedewerker van de directie. Je werkt nauw samen met de andere diensten en teams binnen de inrichting; penitentiair bewakings- en technisch personeel, administratieve personeelsleden (griffie, boekhouding, secretariaat,…), medische en psychosociale teams, en met diverse externe partners (verenigingssector, ziekenhuizen,…), in het bijzonder met de gemeenschappen en gewesten.

Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DGEPI) is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle gevangenissen omvatten. Het centraal bestuur staat in het bijzonder in voor de controle op en de begeleiding van de individuele dossiers van de gedetineerden alsook het personeelsbeheer.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers.

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie.

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.

Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de maatschappij.

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.


Vacatures

 • Aantal (1) - 8200 Brugge

https://werkenbijjustitie.be

Leeftijd:

Deze functie is toegankelijk via een startbaanovereenkomst. Een startbaanovereenkomst (of rosettacontract) is een contract van bepaalde duur dat aan jongeren van minder dan 26 jaar de mogelijkheid biedt om professionele ervaring op te doen.

Vereist diploma bij indiensttreding (niet op moment van inschrijving/solliciteren):

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein criminologische wetenschappen.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van je expertise.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn belangrijk.

Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2). 

Pluspunten:

 • Kennis van de tweede landstaal een pluspunt.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt kennis van de standaard computerapplicaties.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven als Attaché managementondersteuning (AMO) via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst), met eventueel kans op verlenging, met de bijhorende weddeschaal NA11.

Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Extra premies en toelagen:

 • een specificiteitstoelage van 991,58 EUR bruto per jaar
 • een forfaitaire toelage van 669,31 EUR bruto per jaar.

Voordelen: 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • beschikken over een laptop, een gsm en tussenkomst in de gsm-kosten
 • minimum 26 dagen verlof

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Werken bij de overheid | BOSA (belgium.be), het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

Interview:

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Je hebt een handicap, leerstoornis of ziekte?

Wij voorzien aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat de selectieprocedure vlot voor u verloopt. (vb.  tolk gebarentaal, pc's met brailleleesregel of pc's met software voor dyslectici,…).

Neemt hiervoor contact op met de selectieverantwoordelijke.

En als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Je blijft opgenomen in deze lijst tot je de leeftijd van 26 jaar hebt bereikt. 

Feedback:

Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Personeelsdienst gevangenis Brugge

Tel.: 050 45 71 11

E-mail: dld.per.brugge@just.fgov.be

Solliciteren kan je tot en met 22/08/2022.

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar dld.per.brugge@just.fgov.be 

Vermeld de functie in het onderwerp van je mail.

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website https://werkenbijjustitie.be

https://werkenbijjustitie.be

FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Personeelsdienst gevangenis Brugge
E: dld.per.brugge@just.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures