België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de Europese Unie. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft daarom versterking nodig. Op dit moment zijn we dan ook op zoek naar een HR-professional die wil bijdragen aan dit unieke project. De dienst P&O3.1 die de administratie van de binnencarrière beheert, gaat namelijk heel wat extra dossiers moeten verwerken. 

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor een breed spectrum aan diverse HR-gerelateerde taken van het begin tot het einde van de loopbaan. Tijdens je inwerkperiode wordt er in de nodige opleidingen en ondersteuning voorzien.

Een greep uit je takenpakket:
 • Je staat in voor het administratief beheer van het volledige personeelsdossier van de personeelsleden binnen jouw portefeuille:
  • Je behandelt de dossiers in verband met het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden;
  • Je ziet erop toe dat de administratieve taken correct en kwalitatief worden uitgevoerd, rekening houdend met de geldende regelgeving en je werkt mee aan het optimaliseren van werkprocedures;
  • Je beantwoordt concrete vragen van de personeelsleden in verband met het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden;
  • Je beheert de gegevens met betrekking tot indiensttreding, afwezigheden, valorisatie anciënniteit, uitdiensttreding,…
 • Je bent een contactpunt voor HR-aangelegenheden voor de hiërarchie, voor de HR-businesspartners en voor de medewerkers van het hoofdbestuur;
 • Na een inwerkperiode, adviseer en begeleid je de dossierbeheerders binnen de stafdienst P&O en ondersteun je hen met de afhandeling van complexe dossiers;
 • Je werkt mee aan het kennisbeheer inzake het administratief en geldelijk statuut en de arbeidsvoorwaarden;
 • Je volgt nauw de wijzigingen in regelgeving en procedures op.
 
Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.


Meer info over de jobinhoud?

Danielle Piens
Adviseur - P&O3.1
danielle.piens@diplobel.fed.be
+32 2 501 46 24
 

Er is 1 vacante plaats als HR-medewerk(st)er bij de dienst Administratie binnencarrière (P&O3.1) die onderdeel uitmaakt van de stafdirectie Personeel en Organisatie. Je zal tewerkgesteld worden door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

P&O3.1 Administratie binnencarrière

P&O3.1 is een team dat bestaat uit een 15-tal mensen waarvan de meeste collega’s dossierbeheerder zijn en aldus individuele personeelszaken behartigen van de medewerkers die op het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken tewerkgesteld zijn. De dienst beheert eveneens het lokaal aangeworven contractueel personeel dat tewerkgesteld is bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en bij de NAVO. HR-dossierbeheer omvat enerzijds de administratieve opvolging en anderzijds de financiële opvolging in samenwerking met de FOD BOSA en met de posten.  P&O3.1 is dan ook het permanente aanspreekpunt voor individuele vragen met betrekking tot de loopbaan en het personeelsstatuut. P&O3.1 zorgt eveneens voor de transportbewijzen van de medewerkers van het hoofdbestuur (abonnementen NMBS, MIVB, STIB, DE LIJN), regelt de vergoedingen met betrekking tot het transport (wagen- en fietsvergoedingen) en verzorgt de betreffende facturatie.


De stafdirectie Personeel en Organisatie heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD. Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit. Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland). Hiertoe dient rekening te worden gehouden met de specifieke kenmerken van onze FOD, die verband houden met twee belangrijke aspecten van zijn interne organisatie. Enerzijds werkt twee derde van het totale personeelsbestand (van meer dan 3400 ambtenaren) in het buitenland in zeer verschillende statuten (buitencarrière, uitgezonden contractuelen en lokaal aangeworven contractuelen) en met een frequente functieroulering. Anderzijds is er het beheer van meer dan 300 gebouwen in het buitenland die worden gehuurd of in eigendom zijn.


De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld. 

Competenties

Ben je geïnteresseerd in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de missies en taken van onze FOD? De stafdirectie Personeel en Organisatie zoekt een HR-medewerk(st)er.

Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore. (x2)

Troeven

De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:
 • Je hebt interesse in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, haar missies en haar taken.
 • Je hebt een goede kennis van het administratief en financieel statuut van de federale ambtenaren (het statuut van de Rijksambtenaar, de loopbanen, het geldelijk statuut, de verloven en vergoedingen, …).
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…).
 • Je zal werken in een tweetalige omgeving. Een goede kennis van het Frans is dan ook een troef.
 • Je werkt autonoom, echter wel steeds in teamverband en stelt jezelf flexibel op.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst 


Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in de klasse A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: € 41.232,86 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderdagverblijf
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Selectietesten


Stel je kandidaat door voor 5 juli 2022 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een interview.


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

De organisator van de selectie kan beslissen om andere selectiecriteria te vermelden in het selectiereglement. 


2. Interview (1u) + schriftelijke casus (45 min)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze gevalstudie test je schriftelijke communicatievaardigheden.
 
Dien je kandidatuur in voor 5 juli 2022 via ons online platform SuccessFactors.

Career Opportunities: HR-medewerker - Startbaanovereenkomst niveau A
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

E-mail: jobs@diplobel.fed.be  
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures