In een jaar getekend door budgettaire beperkingen is het logisch dat ook het aantal vacatures niet of nauwelijks stijgt. Toch legden meer kandidaten dan ooit selectietesten bij Selor af, wat deels te verklaren is door een stijging van het aantal bevorderingsselecties. Een teken dat in 2014 het valoriseren van intern talent centraal stond. Drie trends tekenen het voorbije jaar.

Talent intern opwaarderen

Het aantal gescreende kandidaten bedroeg 96.672, een stijging met 25% vergeleken met 2013. Verklaring hiervoor is dat, in een jaar met een beperkt aantal nieuwe aanwervingen, er wordt ingezet op bevorderingen om het aanwezige talent binnen en organisatie te optimaliseren. Wie als federaal ambtenaar wil opklimmen, moet eerst bij Selor bevorderingstesten afleggen. In 2014 namen 11.234 deelnemers deel aan deze testen, een stijging met 55% in vergelijking met 2013.

Meer dames in topfuncties

Sinds in 2012 een koninklijk besluit maatregelen voorzag om de doorstroming van vrouwen naar managementfuncties te verbeteren, gebeurden er in totaal al 36 topbenoemingen, in 15 posten ging het om een vrouw. Houden we enkel rekening met 2014, dan vullen dames 9 van de 20 topfuncties in. Selor zelf organiseert jaarlijks het project TopSkills om dames te motiveren voor dergelijke selecties. In 7 jaar tijd is de aanwezigheid van dames in mandaatfuncties (topfuncties bij overheidsdiensten) met de helft toegenomen: van 15,75 % naar 23,71%. Ook bij de kaderfuncties (niveaus A3, A4 en A5) steeg de vertegenwoordiging van dames met de helft: van 22,61% in 2007 naar 33,16% in 2014.

Meer diversiteit blijft een speerpunt

Gelijke kansen voor iedereen blijft een motto van Selor. Zo voorziet Selor redelijke aanpassingen aan testen of testvoorzieningen om het eventuele negatieve effect van een handicap, leerstoornis of ziekte te compenseren. Deze aanpak rendeert, want terwijl het totale aantal kandidaten daalde in 2014, steeg het aantal toegekende redelijke aanpassingen in één jaar tijd met 35%: van 453 naar 613. Ook hier gaat Selor proactief te werk, bijvoorbeeld met de campagne ‘Handiknap!’ om meer personen met een handicap aan werk te helpen bij de overheid.

Opvallende cijfers en statistieken

  • De website van Selor werd meer dan 6 miljoen keer bezocht in 2014. Positief ook: het aantal unieke bezoekers steeg in 2014 met 6,43%.
  • Selor is steeds actiever op sociale media: de Facebook-pagina telt meer dan 30.000 fans.
  • De verhouding van sollicitanten was perfect in evenwicht: 50% mannen, 50% vrouwen.
  • De gemiddelde leeftijd van een sollicitant bij Selor bedroeg 34 jaar.
  • De efficiëntiewinst dankzij vrijstellingen (wie slaagde voor een algemene selectietest, is daarna enkele jaren vrijgesteld voor deze test) bedraagt 54%. Met andere woorden, zonder vrijstellingen had Selor 54% meer selectietesten moeten afnemen.
  • Ongeveer 80% van de opdrachten die Selor uitvoert, zijn voor rekening van federale overheidsdiensten. Vorig jaar was dat nog bijna 86%.

De volledige rapportering kan je hier lezen.