FAQ - Top Skills

Waarom organiseren we Top Skills?

Wat is de doelstelling van het Top Skills-project?

Wat houdt het project Top Skills concreet in?

Methodologie en instrumenten

Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

Ik ben een man. Kan ik deelnemen aan Top Skills?

Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen aan Top Skills?

Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik me toch kandidaat stellen aan Top Skills?

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

Hoe stel ik me kandidaat voor Top Skills?

Wat na de inschrijving?

Hoe gaat de selectie van de kandidates in zijn werk

Waarom werd ik niet geselecteerd?

Zijn er nog andere edities van Top Skills gepland?

Vragen , opmerkingen, … ?

Waarom organiseren we Top Skills?

 • Er zijn op dit moment nog te veel verschillen tussen de professionele situatie van mannen en vrouwen op topmanagementniveau.
 • Het aandeel vrouwelijke kandidaturen en de vertegenwoordiging van vrouwen op topmanagementniveau is nog steeds te klein.
 • Onze diversiteitsacties ten spijt zijn er nog te veel belemmeringen en obstakels voor de carrière van vrouwen.

Wat is de doelstelling van het Top Skills-project ?

Het Top Skills-project stoelt op studies die aantonen dat een competentiebalans een positieve impact kan hebben op bepaalde variabelen (zoals dynamisme, het gevoel van self-efficiency, zelfbeeld of zelfkennis) die we identificeerden als belemmeringen voor de kandidaturen en de carrière van vrouwen.

Met dit project wil het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning:

 • vrouwen met managementambities bewust maken van het reële niveau van hun competenties;
 • het aandeel vrouwen op topmanagementniveau verhogen;
 • vaststellen welke belemmeringen vrouwen ondervinden om zich kandidaat te stellen voor managementfuncties en om carrière te maken;
 • de selectieprocedure voor managementfuncties transparanter maken.


Wat houdt het project Top Skills concreet in?

Tijdens het Top Skills-programma worden de kandidates getest op een aantal competenties die eigen zijn aan een functie op topmanagerniveau. Deze competenties zijn:

 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integrerend vermogen
 • verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen
 • overtuigen en onderhandelen
 • samenwerken en netwerken uitbouwen

Om deze competenties te testen wordt aan de kandidate gevraagd om een analyseoefening voor te bereiden en deze vervolgens persoonlijk voor te stellen tijdens een gefilmd interview met een jury. Na afloop krijgen de kandidates direct mondelinge feedback over hun sterke en te ontwikkelen punten en over hun presentatie (bv. structuur van de presentatie, non-verbale houding, ...). Nadien krijgen ze ook nog schriftelijke feedback en de video van de presentatieoefening.

Het Loopbaancentrum van de FOD Beleid en Ondersteuning nodigt alle kandidates uit die aan Top Skills hebben deelgenomen voor een debriefing. Ze kunnen dan vertellen hoe ze de oefening hebben beleefd. Op basis van hun persoonlijke situatie kunnen ze dan doorverwezen worden naar een individueel loopbaanbegeleidingstraject (bv. de balans opmaken van je loopbaan, coaching, programma voor competentieontwikkeling, ...).

Tijdens het Top Skills-programma doet het DG Rekrutering & Ontwikkeling ook een langetermijnonderzoek naar de effecten ervan op de loopbaan van de deelneemsters en op de obstakels die ze hebben ervaren. De deelneemsters krijgen hiervoor verschillende vragenlijsten die ze in verschillende fasen van het programma moeten invullen (voor, tijdens en enkele maanden na hun deelname).

Opmerking: Top Skills is noch een managementselectieprocedure, noch een opleidingsprogramma.


Methodologie en instrumenten

Concreet worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Publicatie op onze website van de beschrijving en de deelnemingsvoorwaarden
 2. Opening van de inschrijvingen voor de informatie- en netwerksessie
 3. Opening van de inschrijvingen voor de assessments
 4. Informatie- en netwerksessie
 5. Analyse en screening van de cv's
 6. Verzending van de uitnodigingen aan de geselecteerde vrouwen
 7. Voorbereiding van Top Skills (opstellen van de vragenlijsten, voorbereiding van de case, praktische organisatie, …)
 8. Verzending van een voorafgaande vragenlijst over de professionele projecten, discriminatie op het werk en met een auto-evaluatie van de competenties
 9. Doorlopen van de assessmentoefeningen, met mondelinge feedback
 10. Uitnodiging voor een debriefing over de oefening door het Loopbaancentrum en in functie van elke individuele situatie, mogelijkheid om een persoonlijk begeleidingstraject voor te stellen
 11. Evaluatie van de effecten van Top Skills op de loopbaan van de deelneemsters en op de ervaren obstakels (langetermijnonderzoek gevoerd over meerdere maanden na de assessmentoefening)


Wat zijn de deelnemingsvoorwaarden?

1. Vrouw zijn
2. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (bijvoorbeeld licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type

OF een functie van het niveau A uitoefenen bij de federale overheid.

3. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

minstens 6 jaar managementervaring (bv. projectbeheer, budgetbeheer, teammanagement, ...)

OF minimum 10 jaar relevante beroepservaring in eenzelfde activiteitendomein (bv. HR, Finance, ...) in eender welke sector (bv. overheid, privébedrijf, de academische sector, Europese instellingen, ...).


Ik ben een man, kan ik deelnemen aan Top Skills?

Omdat er momenteel sprake is van een onevenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties (bv. 29,6 % vrouwen en 74 % mannen in mandaatfuncties) is Top Skills een positieve actie om komaf te maken met dit onevenwicht en om het quotum dat voor de federale overheid is vastgesteld te behalen en te respecteren (cf. KB van 2 juni 2012). Momenteel is het niet mogelijk om als man deel te nemen.

Vergeet ook niet dat het hier gaat om een programma en niet om een werkelijke managementselectie. Dit programma heeft als doel meer inzicht te krijgen in de remmingen die vrouwen ervan weerhouden te solliciteren voor topfuncties en wil ervoor zorgen dat mannen en vrouwen evenwichtig vertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies.


Ik heb geen universitair diploma? Maar ik oefen een managementfunctie uit in de privé-sector. Kan ik deelnemen?

Nee. Top Skills bestaat immers uit een simulatie van een assessmentgedeelte voor managementfuncties zoals die bij Selor plaatsvinden. Zo wil men vrouwen helpen zich beter voor te bereiden op een kandidatuur voor selectieprocedures. Daarom eisen we dezelfde deelnemingsvoorwaarden als die in onze reglementering.


Ik beantwoord aan alle criteria, maar het ontbreekt me nog aan enkele maanden ervaring? Kan ik toch deelnemen?

Als er nog plaatsen vrij zijn, kunnen we ons flexibeler opstellen. Maar aangezien er slechts eens beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, kunnen we geen beloftes doen.

Vergeet niet dat Top Skills regelmatig wordt georganiseerd. Je zal dus nog wel de kans krijgen om eraan deel te nemen.

Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

Top Skills wordt regelmatig georganiseerd. Hou onze website in de gaten om je in te schrijven voor onze volgende editie.

Hoe stel ik me kandidaat voor Top Skills?

Om je voor de assessmentsimulatie in te schrijven moet je:

 • het ‘standaard Top Skills-cv’ op onze website downloaden.
 • het standaard cv invullen (een andere vorm of aanpassing van het cv wordt niet aanvaard)
 • je ingevulde cv opsturen naar topskillsNL@bosa.fgov.be (kandidaturen die we buiten de inschrijvingsperiode ontvangen, zullen we niet verwerken).

Je inschrijving zal geregistreerd worden nadat we een compleet ingevuld cv hebben ontvangen.
Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen is, zal het DG R&O de cv's screenen en zal het de kandidates selecteren door na te gaan of ze aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen en op basis van hun motivering (als er sprake is van gelijkwaardige profielen zal er gekeken worden naar de kwaliteit van de motivering om prioriteiten toe te kennen).


Wat na de inschrijving?

Alle ingeschreven kandidates zullen via e-mail te horen krijgen of ze al dan niet aan Top Skills mogen deelnemen.

De geselecteerde kandidates zullen ook een e-mail krijgen aan de hand waarvan ze hun deelname kunnen plannen (elke sessie duurt minstens 3 u en 30 minuten).


Hoe gaat de selectie van de kandidates in zijn werk?

Het DG Rekrutering & Ontwikkeling doet een eerste cv-selectie aan de hand van een screening van de deelnemingsvoorwaarden en op basis van de kwaliteit van de motivering om aan het project deel te nemen.

Als er sprake is van gelijkwaardige profielen, dan geeft de motivering de doorslag bij de selectie.

Als er meer cv's geselecteerd worden dan dat er beschikbare plaatsen zijn, zorgt het DG Rekrutering & Ontwikkeling er ook voor dat de deelnames evenwichtig verdeeld worden onder de verschillende federale, overheids- en privéorganisaties.


Waarom werd ik niet geselecteerd?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet werd geselecteerd voor Top Skills:

 • We hebben meer kandidaturen ontvangen dan het aantal beschikbare plaatsen en je werd niet geselecteerd.
 • Je voldoet niet aan de deelnemingsvoorwaarden.
 • Je hebt je cv niet tijdens de inschrijvingsperiode opgestuurd.
 • De info die je op je cv hebt gegeven was niet gedetailleerd genoeg en daardoor kon het DG Rekrutering & Ontwikkeling niet nagaan of je aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.
 • Je hebt het standaard Top Skills-cv niet ingevuld.
 • Je hebt je persoonlijke gegevens niet correct ingevuld (email) waardoor je de informatie niet hebt ontvangen.
 • Je hebt de rubriek 'Motivering' van het standaard Top Skills cv niet ingevuld.


Zijn er nog andere edities van Top Skills gepland?

Top Skills wordt regelmatig georganiseerd. Omdat Top Skills bemoedigende resultaten oplevert, heeft de FOD Beleid en Ondersteuning besloten om het project te blijven organiseren, zodat men zoveel mogelijk vrouwen kan helpen om hun remmingen te overkomen en voor topmanagementfuncties te solliciteren!

Neem geregeld een kijkje op onze website om onze diversiteitsprojecten te volgen.  


Vragen, opmerkingen, …?

Je kan je vragen sturen naar topskillsNL@bosa.fgov.be