POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) streeft ernaar om iedereen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid valt en in armoede leeft, een menswaardig bestaan te waarborgen. Om deze missie waar te maken zetten we ons dagdagelijks in om samen met onze partners nieuw beleid te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onze belangrijkste partners hierbij zijn de OCMW’s. Zij werken op het terrein om de sociaal-economisch zwakkeren in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De OCMW’s beschikken daarbij over een aantal instrumenten: een leefloon, tewerkstellingsmaatregelingen en arbeidstrajectbegeleiding, dringende medische hulp, installatiepremie voor daklozen, huurwaarborg, zakgeld voor rusthuisbewoners, verwarmingstoelage, …

Algemeen past onze werking in een ruimer kader om armoede te voorkomen en te bestrijden. Zo creëerden we in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een nieuwe functie: de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.  We willen daarbij de ‘missing link’ overbruggen tussen personen in een situatie van armoede en sociale uitsluiting en de dienstverlening van de federale overheid en de gezondheidszorg.

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Sinds 2004 zetten we “Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” in. De Dienst Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting heeft als doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren en dit in het bijzonder voor mensen in armoede. Om dit doel te bereiken doet de dienst een beroep op personen die kunnen putten uit een persoonlijke ervaring in armoede.

In 2019 telde de dienst 40 ervaringsdeskundigen. 25 van hen werken bij partnerdiensten binnen de federale overheid. De 15 anderen zijn  dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het RIZIV aan de slag om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren.

Internationaal werden onze ervaringsdeskundigen meermaals geprezen. Zo haalde een Europese jury tijdens de 7e kwaliteitsconferentie in Vilnius in 2013 deze methodologie aan als een goede praktijk in het thema “Naar een transparante en open overheidsadministratie”. Ook het project in de gezondheidszorg kreeg ondertussen internationale aandacht tijdens The Social Services Conference van The European Social Network in juni 2019 in Milaan.

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Een niet verwaarloosbaar aantal mensen in België lijdt honger en zoekt toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Dankzij het FEAD krijgt België via de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD MI jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land – van goederen om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.

Bekijk het filmpje

 40 jaar OCMW (2016)

Aantal medewerkers (bij benadering): 200. 

Vaakst gezochte profielen

Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen zoeken we een brede waaier aan profielen waaronder masters, bachelors en mensen die in aanmerking komen voor het profiel “ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting”.

Voordelen

Elke medewerker krijgt een vormingspakket van 10 dagen op jaarbasis aangeboden bij verschillende opleidingsinstellingen. Hij/zij kan inleefstages volgen bij onze partners. We bieden aan iedereen bovendien de mogelijkheid aan om de job te combineren met telewerk. Medewerkers kunnen zich steeds verdiepen in de diverse thema’s die hen aanbelangen.

Innovatieve projecten

Project MediPrima

MediPrima is het IT-systeem dat het mogelijk maakt om de beslissingen tot het opnemen van medische hulp door de OCMW's te beheren. Het dekt de volledige cyclus, gaande van een databank van de beslissingen die door de OCMW's worden genomen voor medische hulp, tot en met het gebruik ervan door de zorgverstrekkers. Deze databank is steeds toegankelijk voor iedereen die de beslissingen moet kunnen raadplegen. Via deze tool kunnen de verstrekkers immers hun prestaties factureren aan een gerechtigde op medische hulp, door de juiste tussenkomsten en met de juiste bedragen.

Project Housing First

In België werd het “Housing First”-model vanaf 2013 uitgetest. Gedurende meer dan 3 jaar heeft een team de evolutie van de huurders van een Housing First project vergeleken met de daklozen die gebruik maken van het systeem van klassieke hulp.

De resultaten waren duidelijk: 93 % van de mensen die aan het programma deelnamen was twee jaar later nog steeds gehuisvest, terwijl slechts 48% van de mensen die in het systeem van klassieke hulp waren gebleven, twee jaar later toegang hadden tot huisvesting en gehuisvest waren gebleven.

Sinds 2016 investeren de gewesten en steden in het behoud en de ontwikkeling van de praktijken Housing First in pionierssteden. Vandaag de dag zijn er 17 voorzieningen HF geïnventariseerd en meer dan 700 mensen zijn in een duurzame huisvesting ingetrokken.

Tegelijkertijd is binnen onze organisatie het Housing First Belgium LAB actief dat deze methodologie promoot als het meest efficiënte instrument om een einde te maken aan chronische dakloosheid.

Project MIRIAM

Dankzij een intensieve begeleiding heeft MIRIAM tot doel de empowerment te versterken van alleenstaande moeders die aankloppen bij het OCMW. Zo willen we hun sociaal isolement doorbreken en de armoede verminderen. Een bijzondere aandacht gaat uit naar hun socioprofessionele integratie.

De case managers zorgen voor een intensieve collectieve en individuele begeleiding vanuit een gendergevoelig perspectief. In dit project werken we rond informatie, participatie, kennis en gebruik van hun rechten, doorverwijzing naar diensten voor hulp en bijstand en rond toeleiding tot opleiding/werk. De ontwikkeling van een kritische geest, het traject naar veranderingen en zelfvertrouwen maken deel uit van de begeleiding.

Bedrijfscultuur

De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge organisatie met een vlakke, transparante structuur. De organisatie bestaat uit diensten die heel diverse thema’s behandelen. Werken bij de POD MI is werken in een dynamische, tweetalige omgeving.