POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) streeft ernaar om iedereen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid valt en in armoede leeft, een menswaardig bestaan te waarborgen. Om deze missie waar te maken zetten we ons dagdagelijks in om samen met onze partners nieuw beleid te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onze belangrijkste partners hierbij zijn de OCMW’s. Zij werken op het terrein om de sociaal-economisch zwakkeren in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De OCMW’s beschikken daarbij over een aantal instrumenten: een leefloon, tewerkstellingsmaatregelingen en arbeidstrajectbegeleiding, dringende medische hulp, installatiepremie voor daklozen, huurwaarborg, zakgeld voor rusthuisbewoners, verwarmingstoelage, …

Algemeen past onze werking in een ruimer kader om armoede te voorkomen en te bestrijden. Zo creëerden we in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een nieuwe functie: de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.  We willen daarbij de ‘missing link’ overbruggen tussen personen in een situatie van armoede en sociale uitsluiting en de dienstverlening van de federale overheid en de gezondheidszorg.

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Sinds 2004 zetten we “Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” in. De Dienst Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting heeft als doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren en dit in het bijzonder voor mensen in armoede. Om dit doel te bereiken doet de dienst een beroep op personen die kunnen putten uit een persoonlijke ervaring in armoede en sociale uitsluiting.

In 2020 telde de dienst 46 ervaringsdeskundigen. 20 van hen, aangeworven door de POD MI, werken bij verschillende partnerdiensten binnen de federale overheid. Daarnaast heeft de FOD Financiën 10 ervaringsdeskundigen aangeworven op eigen middelen, alsook heeft de RVA één ervaringsdeskundige aangeworven. Zij maken eveneens deel uit van het netwerk van de dienst Ervaringsdeskundigen. Tot slot zijn ook 15 ervaringsdeskundigen dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het RIZIV aan de slag om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren.

Internationaal werden onze ervaringsdeskundigen meermaals geprezen. Zo haalde een Europese jury tijdens de 7de kwaliteitsconferentie in Vilnius in 2013 deze methodologie aan als een goede praktijk in het thema “Naar een transparante en open overheidsadministratie”. Ook het project in de gezondheidszorg kreeg ondertussen internationale aandacht tijdens The Social Services Conference van The European Social Network in juni 2019 in Milaan.

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

In België leiden heel wat mensen honger en zij doen een beroep op voedselhulp om zich dagelijks te kunnen voeden. Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) ontvangt België middelen van de Europese Unie die ervoor zorgen dat het land voedselhulp en/of materiële bijstand kan bieden aan deze personen. Via de steun van dit fonds bevoorraadt de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks ongeveer 590 OCMW’s en 503 verenigingen (gegevens van de campagne 2020) - in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land en met de drie volgende opslagplaatsen: Alimen’t (Luxemburg), het Rode Kruis van België en ODC Antwerpen – met producten die gratis worden verdeeld aan de meest behoeftigen in gans België. Deze materiële bijstand moet worden aangevuld met sociale begeleidingsmaatregelen die deze personen helpen om uit de armoede te raken. 
 

Bekijk het filmpje

 40 jaar OCMW (2016)

Aantal medewerkers (bij benadering): 200. 

Vaakst gezochte profielen

Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen zoeken we een brede waaier aan profielen waaronder masters, bachelors en mensen die in aanmerking komen voor het profiel “ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting”.

Voordelen

Elke medewerker krijgt een vormingspakket van 10 dagen op jaarbasis aangeboden bij verschillende opleidingsinstellingen. Hij/zij kan inleefstages volgen bij onze partners. We bieden aan iedereen bovendien de mogelijkheid aan om de job te combineren met telewerk. Medewerkers kunnen zich steeds verdiepen in de diverse thema’s die hen aanbelangen.

Innovatieve projecten

Project MediPrima

MediPrima is het IT-systeem dat het mogelijk maakt om de beslissingen tot het opnemen van medische hulp door de OCMW's te beheren. Het dekt de volledige cyclus, gaande van een databank van de beslissingen die door de OCMW's worden genomen voor medische hulp, tot en met het gebruik ervan door de zorgverstrekkers. Deze databank is steeds toegankelijk voor iedereen die de beslissingen moet kunnen raadplegen. Via deze tool kunnen de verstrekkers immers hun prestaties factureren aan een gerechtigde op medische hulp, door de juiste tussenkomsten en met de juiste bedragen.

Project Housing First

In België wordt het “Housing First”-model sinds 2013 uitgewerkt in 17 verschillende steden. Wat eerst begon als een experiment, kon zulke goede resultaten voorleggen dat het sedert 2016 op verschillende plaatsen, dankzij lokale en gewestelijke steun, geïmplementeerd wordt. De cijfers geven ons jaar na jaar de bevestiging dat we op deze manier moeten verder doen. Op datum van 1 oktober 2020 konden we 840 individuele cliënten registreren binnen de Housing first projecten. Na analyse van de cijfers stellen we vast dat 86% van de doelgroep nog steeds in een individuele woning verblijft, al dan niet met gepaste ondersteuning.  Dit cijfer is vergelijkbaar met de cijfers van andere Europese onderzoeken over Housing First.

Het is niet alleen voldoende om chronisch daklozen een woning aan te bieden en hen te ondersteunen zodat ze in de woning kunnen blijven. We willen ook met deze mensen kijken hoe zij hun nieuwe leven op een zinvolle manier kunnen uitbouwen. Dankzij de steun van de minister voor maatschappelijke integratie en de financiële steun van de Nationale Loterij zijn we erin geslaagd om in 5 steden een verbindingscoach toe te voegen aan het bestaande Housing First team. Via individuele en collectieve acties worden mensen terug in verbinding gebracht met een ruimer netwerk.

Binnen onze organisatie is het Housing First Belgium LAB actief dat deze methodologie promoot als het meest efficiënte instrument om een einde te maken aan chronische dakloosheid. Ze organiseren acties, uitwisselingen en vormingen om de verschillende projecten te inspireren. Ook zijn zij betrokken bij het internationaal gebeuren rond deze thema’s.

Project MIRIAM

Dankzij een intensieve begeleiding heeft MIRIAM tot doel de empowerment te versterken van alleenstaande moeders die aankloppen bij het OCMW. Zo willen we hun sociaal isolement doorbreken en de armoede verminderen. Een bijzondere aandacht gaat uit naar hun socioprofessionele integratie.

De case managers zorgen voor een intensieve collectieve en individuele begeleiding vanuit een gendergevoelig perspectief. In dit project werken we rond informatie, participatie, kennis en gebruik van hun rechten, doorverwijzing naar diensten voor hulp en bijstand en rond toeleiding tot opleiding/werk. De ontwikkeling van een kritische geest, het traject naar veranderingen en zelfvertrouwen maken deel uit van de begeleiding.

Bedrijfscultuur

De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge organisatie met een vlakke, transparante structuur. De organisatie bestaat uit diensten die heel diverse thema’s behandelen. Werken bij de POD MI is werken in een dynamische, tweetalige omgeving.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures