POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) streeft ernaar om iedereen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid valt en in armoede leeft, een menswaardig bestaan te waarborgen. We zetten ons in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het beleid ter zake. 

De belangrijkste partners zijn de OCMW’s. Zij werken op het terrein om de sociaal-economisch zwakkeren in onze samenleving in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. De OCMW’s beschikken daarbij over een aantal instrumenten: leefloon, tewerkstellingen en arbeidstrajectbegeleiding, dringende medische hulp, installatiepremie voor daklozen, huurwaarborg, zakgeld voor rusthuisbewoners, verwarmingstoelage, … 

We zijn ook actief in het voorkomen en bestrijden van armoede. We creëerden in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een nieuw beroep: de ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.  We willen daarbij de ‘missing link’ overbruggen tussen personen in een situatie van armoede en sociale uitsluiting en de dienstverlening van de federale overheid en de gezondheidszorg.

Ook al behoort België tot de groep van rijkste landen ter wereld, toch loopt ongeveer 17% of bijna 1 op 6 kinderen in België een armoederisico. Dit is een alarmerend cijfer.

Een niet verwaarloosbaar aantal mensen in België lijdt honger en zoekt toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Dankzij het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) krijgt België via de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD MI jaarlijks ongeveer 358 OCMW’s en 419 organisaties – in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land – van goederen om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Deze hulp moet hand in hand gaan met begeleidende sociale maatregelen om de betrokkenen te helpen er weer bovenop te komen.

De POD Maatschappelijke Integratie subsidieert sinds 2007 steden en gemeenten voor de aanstelling van een bemiddelaar binnen het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Gedurende deze periode hebben we de mogelijkheden en meerwaarde van dit instrument zien groeien. Het besef om overlastproblemen via dialoog en bijgevolg op een duurzame en preventieve manier aan te pakken, geraakt meer en meer ingeburgerd. Dit kunnen we alleen maar toejuichen.

Bekijk de filmpjes

  • Wat doet de POD?

https://www.youtube.com/watch?v=SwakBC6VwhU

  • 40 jaar OCMW (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=XzbeADXl7dY 


Aantal medewerkers (bij benadering): 200. 

Vaakst gezochte profielen
Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de POD Maatschappelijke Integratie een brede waaier aan profielen waaronder masters, bachelors en mensen die in aanmerking komen voor het profiel “ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting”.

Voordelen
Elke medewerker krijgt een vormingspakket van 10 dagen op jaarbasis aangeboden bij verschillende opleidingsinstellingen. Hij/zij kan inleefstages volgen bij onze partners. De POD Maatschappelijke Integratie biedt aan iedereen bovendien de mogelijkheid om de job te combineren met telewerk. Medewerkers kunnen zich steeds verdiepen in de diverse thema’s die hen aanbelangen.

Innovatieve projecten
Het project “Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” startte in 2004. In 2015 werd dit project een volwaardige dienst binnen de POD Maatschappelijke Integratie. De dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting heeft als doel de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren voor alle burgers, in het bijzonder voor mensen die in armoede leven. Om dit doel te bereiken, doet de dienst een beroep op personen met een persoonlijke ervaring in armoede: de ‘ervaringsdeskundigen’. Hierbij wordt rekening gehouden met hun standpunt door het te integreren op alle beslissingsniveaus van de federale overheidsdiensten.

In september 2018 telde de dienst 37 ervaringsdeskundigen. Tweeëntwintig van hen werken bij partnerdiensten binnen de federale overheid. De meeste zijn gedetacheerd, enkele zijn aangeworven door de partnerdienst zelf.

De andere 15 ervaringsdeskundigen zijn actief binnen de gezondheidszorg. In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het RIZIV om ervaringsdeskundigen in te zetten ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

De positieve resultaten van de inzet van ervaringsdeskundigen waren reeds in 2010 (het Europees jaar van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting) onderwerp van een publicatie tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap.

Een Europese jury van deskundigen koos dit tijdens de 7e kwaliteitsconferentie in Vilnius in oktober 2013 als een goede praktijk in het thema “Naar een transparante en open overheidsadministratie”. Julien Van Geertsom, oud-voorzitter POD MI: “Het is een voortdurend streven en verzekeren dat elke burger toegang heeft tot de essentiële sociale diensten waarop hij of zij recht heeft. Het is steeds een grote uitdaging om dit te realiseren. Bepaalde bevolkingsgroepen hebben nu eenmaal gemakkelijker toegang tot deze diensten dan andere.” 

Project MediPrima 
MediPrima is het IT-systeem dat het mogelijk maakt om de beslissingen tot het opnemen van medische hulp door de OCMW's te beheren. Het dekt de volledige cyclus, gaande van een databank van de beslissingen die door de OCMW's worden genomen voor medische hulp, tot en met het gebruik ervan door de zorgverstrekkers. Deze databank is steeds toegankelijk voor iedereen die de beslissingen moet kunnen raadplegen. Via deze tool kunnen de verstrekkers immers hun prestaties factureren aan een gerechtigde op medische hulp, door de juiste tussenkomsten en met de juiste bedragen.

Project Housing First
In België werd het Housing First model getest sinds september 2013 in het kader van het experiment Housing First Belgium (HFB). Gedurende meer dan drie jaar vergeleek een evaluatieteam de evolutie van de huurders die begeleid worden door de teams van HFB met die van daklozen die in het klassieke systeem om hulp zoeken. Het was de bedoeling om volgens ‘evidence based policy’ de voorwaarden voor implementatie (in termen van doeltreffendheid en efficiëntie) aan te tonen voor Housing First-praktijken in België. De regio’s investeren sinds juni 2016. Ze staan het onderhoud, de ontwikkeling en expansie toe van Housing First-praktijken in pionierssteden.

Project MIRIAM
MIRIAM is een project voor empowerment van vrouwen die een (equivalent) leefloon ontvangen en die zich in een toestand van éénouderschap bevinden. Dankzij een intensieve begeleiding heeft dit project tot doel de empowerment te versterken van alleenstaande moeders die aankloppen bij het OCMW, hun sociaal isolement te doorbreken en de armoede te verminderen, met bijzondere aandacht voor hun socioprofessionele integratie.

De specifiek hiervoor aangeworven case managers zorgen voor een intensieve collectieve en individuele begeleiding met in het begin een holistisch en gendergevoelig perspectief. In dit project werken we rond informatie, participatie, kennis en gebruik van hun rechten, doorverwijzing naar diensten voor hulp en bijstand en rond toeleiding tot opleiding/werk. De ontwikkeling van een kritische geest, het traject naar veranderingen en zelfvertrouwen maken ook deel uit van de begeleiding.

Het project werd 2 jaar methodologisch opgevolgd om de impact ervan te evalueren en het werd uitgevoerd in de OCMW’s van Namen, Charleroi, Sint-Jans-Molenbeek, Leuven en Gent. De activiteiten in het kader van het project zijn gestart op 15 oktober 2015 met een financiering waarin voorzien wordt tot eind 2017. Wegens de positieve resultaten werd beslist het project verder te zetten in de OCMW’s van Antwerpen, Bergen, Brussel, Genk, Luik en Oostende. Dit project wordt gefinancierd van 30 augustus 2018 tot 15 november 2019.

Bedrijfscultuur
De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge organisatie met een vlakke, transparante structuur. De organisatie bestaat uit diensten die heel diverse thema’s behandelen. Werken bij de POD MI is werken in een dynamische, tweetalige omgeving.