Guido

Guido

Inspecteur Marien Milieu


Vertel ons over je job…

Ik ben inspecteur marien milieu en zie toe op de naleving van de Wet ter voorkoming van verontreiniging door schepen en de wet Marien Milieu-Mariene Ruimtelijke Planning Deze wetten hebben voornamelijk als doel de instandhouding van soorten en biodiversiteit en het voorkomen van mariene verontreinigingen. Mijn functie bestaat uit controle, communiceren, sensibiliseren en materieel beheren. We werken nauw samen met andere diensten binnen de kustwachtstructuur zoals scheepvaartpolitie, defensie, marine, douane,…

Voor wie werk je? Wie is je klant?

Op zee zijn er vele actoren aanwezig. De federale overheid, het Vlaamse gewest, commerciële ondernemingen, recreanten, … De verschillende overheden hebben aanvullende bevoegdheden en zijn genoodzaakt om met elkaar te overleggen en samen te werken. Commerciële actoren actief op de zee moeten bepaalde afspraken nakomen.

Met de overheden worden afspraken gemaakt om het toezicht op zee zo efficiënt mogelijk te organiseren en worden noodplannen uitgewerkt. Wat betreft het toezicht wordt er met de kustwachtpartners nauw samengewerkt om erop toe te zien dat de gebruikers van de zee de wetgeving naleven.

Wat passioneert/fascineert je in je werk?

Deze job vormde de geknipte uitdaging voor mij: regelmatig nieuwe wetgeving, actief op ander werkterrein, andere samenwerking, een goede mix van operationele activiteiten en administratieve taken. Bovendien kom je in direct contact met wetenschappers zodat je kennisveld verruimd wordt.

Uiteraard speelt ook mijn grote liefde voor de zee en alles wat er bij hoort mee! Met de jaren is bij mij ook steeds meer en meer het besef beginnen te groeien dat we een grote inspanning zullen moeten leveren om te kunnen behouden wat ons nu nog rest. De grote moeilijkheid blijft om een goede balans te vinden tussen het behoud van onze mariene rijkdommen en de exploitatie van de Noordzee.

Ondertussen heb ik de rol van vertrouwenspersoon integriteit opgenomen, die me zal toelaten om mijn competenties te verruimen en mee te werken aan een transparante overheidsdienst.

Als je terugblikt op je eerste werkdag bij onze FOD VVVL tot de op de dag van vandaag, hoe heb je dit traject dan ervaren?

Het is voor mij ook de eerste keer dat ik in een administratie terechtkom waar zoveel transparantie is: je krijgt hier als werknemer ruime zelfstandigheid en veel vrijheid om problemen aan te pakken en ze in alle openheid te bespreken met je collega’s, wat zeer leerrijk is!

Vind je dat je binnen de FOD de typische ambtenaar -zoals in de TV serie vroeger ‘De Collega’s’?- nog tegenkomt

Ik werk in een dynamisch team met vrij jonge mensen. De instroom van jonge mensen binnen de overheid heeft ervoor gezorgd dat de voeling met de hedendaagse maatschappij groter wordt en de dienstverlening dichter bij de mensen komt. Hiermee wil ik niet zeggen dat alles wat vroeger bestond, slecht was, maar dat de wereld snel evolueert en we als overheid dus zeker mee moeten veranderen.

Ook de organisatie van de federale diensten op zich, is positief veranderd zodat personeelsleden meer betrokken worden bij de werking ervan zodat er meer ruimte gekomen is voor initiatief. Deze FOD biedt veel kansen aan personeelsleden om zich te ontwikkelen en er wordt rekening gehouden met de initiatieven die door werknemers worden genomen.

Wat zou je willen aanraden aan een toekomstige collega / kandidaat-personeelslid van de FOD VVVL ?

Ik kan deze FOD zeker en vast aanraden en ik denk dat er heel wat interessante functies te vinden zijn in alle Directoraten-generaal en diensten.

Echter, je goed informeren bij niet alleen de personeelsverantwoordelijken, maar ook bij verscheidene mensen op het terrein is volgens mij absoluut noodzakelijk, om teleurstellingen nadien te vermijden.