Fabrice

Fabrice

Expert productbeleid leefmilieu

Kan je ons uitleggen waaruit je functie bestaat?

Enerzijds moet ik als expert productbeleid de regelgeving ontwikkelen, ondermeer op het vlak van verven en detergenten. Onze dienst waakt er namelijk over dat de producten die op de markt komen correct worden gemaakt en gebruikt, maar ook dat ze op het einde van hun levenscyclus op een duurzame manier worden verwerkt. We hechten er bijzonder veel belang aan dat deze producten steeds milieuvriendelijker worden.

Anderzijds probeer ik, als federaal contactpunt in het kader van het Federaal Plan voor de luchtkwaliteit, de informatie te centraliseren die onder andere moet dienen om de burgers in te lichten over polluenten. Dat is het geval voor de polluenten afkomstig van mobiele buitenbronnen zoals voertuigen, maar ook voor polluenten afkomstig van bronnen in  woningen. Hier kan het gaan over spuitbussen of bouwmaterialen… allemaal elementen die invloed hebben op onze gezondheid en die we niet mogen onderschatten.

Ook dit aspect van mijn werk vind ik heel leuk, want het verplicht mij op de hoogte te blijven van alles, voldoende afstand te nemen om tot syntheses te komen, en tegelijk ook uit te kijken dat de burger niet verzuipt in een te technische uitleg…

Voor wie werk je? Wie is je klant?

Mijn werk bestaat erin om de wetgeving uit te leggen aan particulieren en aan kleine ondernemingen. Hier kadert mijn taak in het verdrag van AARHUS, dat de burger het recht geeft om zich in milieuzaken te mengen.

Een deel van mijn administratieve taak is dat ik beleidsinformatie verstrek aan onder andere onze voogdijministers, zodat deze de parlementaire vragen kunnen beantwoorden.

Soms is mijn rol heel anders, zoals sectorale akkoorden ontwikkelen met de detergentensector, om het gebruik en het op de markt brengen van milieuvriendelijker producten te stimuleren.

Wat boeit er jou in je werk?

Uiteraard ben ik geïnteresseerd in de wetenschappelijke aspecten maar ook steeds meer in de politieke aspecten. De relatie tussen beide is echt bijzonder interessant en kan ook soms heel complex zijn. Daardoor moeten we vaak een beroep doen op onze capaciteiten als bemiddelaar en facilitator…

Ook de tweetalige omgeving vind ik heel verrijkend in mijn werkrelaties.

Als je terugblikt op je parcours, wat is er je daarvan bijgebleven sinds je eerste werkdag tot op vandaag?

In een administratieve omgeving gaan de dingen soms traag vooruit. Maar als je wat afstand neemt dan besef je toch dat de genomen beslissingen des te beter zijn. Dat hebben we wellicht te danken aan ons consensusmodel op zijn Belgisch.

Ik heb ook het geluk dat ik kan rekenen op de ondersteuning van een participatief management.

Wat doet de FOD VVVL om je werk te vergemakkelijken?

Eerst en vooral moet ik wijzen op de talrijke opleidingsmogelijkheden waar wij toegang toe krijgen. Daarnaast vind ik ook het systeem van de evaluatiecyclus heel waardevol. Dat zijn regelmatige gesprekken tussen mij en mijn leidinggevende. Ze bieden mij een referentiepunt om de relaties met mijn chef te verbeteren en tegelijk kan ik mijn ontwikkelingsnoden en mijn planning op lange termijn beter definiëren.

Heb je tot besluit nog een leuke anekdote over je werk?

Wel…ja! Ik ben beginnen joggen, en dat is enigszins aan onze FOD te danken, en aan de promotiecampagnes die opgezet zijn door het .beTeam. Zo profiteer ik van de sportinfrastructuur (vestiaires en douches) in ons gebouw.