Pascal Drion

Pascal -Drion

Ik herinner mij mijn eerste werkdag alsof het gisteren was en  het is nochtans meer dan een kwarteeuw geleden dat ik werd verwelkomd door de dienstchef van de personeelsdienst. Eens de gebruikelijke formaliteiten waren afgewerkt, werd ik naar een ander gebouw begeleid waar de dienst belast met de van de opmaak van de algemene rekening van de Staat was gehuisvest. Daar ontmoette ik degenen die respectievelijk mijn inspecteur-generaal en mijn directeur zouden zijn gedurende de eerste jaren van mijn loopbaan. Het toeval wou dat die ambtenaar, die pas werd benoemd tot directeur, die dag een drink organiseerde naar aanleiding van zijn bevordering : het is dus met een glas in de hand en terwijl ik toastjes verorberde, dat ik kennismaakte met degenen die gedurende tal van jaren mijn collega’s zouden zijn.

Kan je ons wat vertellen over je werk?

De Administratie van de Thesaurie is samengesteld uit drie grote administraties : de Administratie van de Internationale en Europese Aangelegenheden,  de Administratie van de Financiering van de Staat en de Financiële Markten en de Administratie Betalingen.

Binnen laatstgenoemde Administratie ben ik enerzijds belast met de algemene dienst van de Administrateur Betalingen en anderzijds oefen ik ook de rol van toezichtambtenaar uit voor de rekenplichtigen van de Administratie Betalingen en voor het Monetair Fonds.

Voor de activiteiten « algemene dienst »,  bestaande uit een secretariaat en een juridische cel, komt het er vooral op aan om de tussenpersoon te zijn tussen het management en de operationele diensten, de coördinatie en de opvolging van de dossiers of projecten toevertrouwd aan de Administratie Betalingen te verzekeren, te antwoorden op diverse verzoeken , zowel  intern  als  extern, en acties op te starten teneinde de strategische en operationele doelstellingen zie zijn vastgesteld voor de Administratie Betalingen te behalen.

Als toezichtambtenaar moet ik de beheersrekeningen van de verschillende rekenplichtigen  controleren, de overeenstemming van de stavingstukken met de boekhoudkundige verrichtingen  certifiëren, de vastgestelde rechten en de toestand van de kas  controleren en vervolgens, eens deze controles werden uitgevoerd, de ondertekende rekeningen toesturen aan het Rekenhof. 

Is het volgens jou een voordeel om voor uw huidige werkgever te werken ?

De tweevoudige rol die mij binnen de Administratie Betalingen werd toegewezen, maakt het mij mogelijk goed gevulde dagen te hebben die nooit identiek zijn, gezien de grote diversiteit van de  acties of de uit te voeren taken. Mijn reactievermogen  en creativiteit moeten permanent op volle toeren draaien om een antwoord te kunnen bieden op de verschillende vragen of verzoeken.

Bovendien biedt de recente evolutie op het vlak van human resources  (variabele arbeidstijd, telewerk, ontwikkelcirkels,…) de ambtenaren van de FOD Financiën de meest mogelijke flexibiliteit en mogelijkheden op het vlak van voortgezette opleiding en loopbaanopleiding.

Welk is de verwezenlijking waar je het meest prat op gaat ?

Er zijn er verschillende en vaak zijn deze verwezenlijkingen het gevolg van een goede samenwerking onder collega’s in een gemoedelijke en positieve sfeer, waarbij wordt gestreefd een gemeenschappelijke doelstelling te behalen. Maar vermits ik er een bepaalde moet uitkiezen, zou ik zeggen deze die te maken heeft met opleidingsactiviteiten. Tijdens mijn loopbaan heb ik cursus gegeven over overheidsfinanciën aan ambtenaren uit diverse kringen en ik hoop dat ik er via deze opleidingen in geslaagd ben die personen een materie te laten ontdekken die op het eerste gezicht een beetje vervelend lijkt, maar die dankzij voorbeelden en concrete situaties, bloeiend blijkt te zijn.