FOD Financiën

Wegen, scholen, justitie, volksgezondheid, veiligheid, politiediensten, enz. =  diensten en infrastructuur die de Staat de burgers ter beschikking stelt.

Deze dienstverlening is slechts mogelijk dankzij de financiële middelen die voor een groot deel door de FOD Financiën worden bijeengebracht! Maar de FOD Financiën is zoveel méér dan belastingen alleen. Met een gemeenschappelijk doel voor ogen, ten dienste van de burger, heeft elke afdeling zijn eigen specifieke doelstellingen en jobs.

De Administratie Fiscaliteit is belast met het op een juiste en rechtvaardige manier vaststellen van de belastingen waarbij er op toegezien wordt dat iedere belastingplichtige zijn fiscale verplichtingen nakomt. Daarnaast houdt hij zich bezig met de voorbereiding en analyse van wetgevende teksten, maar ook met de harmonisering van de fiscale regels en de uitgave van fiscale wetboeken.

De Administratie der Douane en Accijnzen neemt actief deel aan de uitvoering van de maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen wordt verzekerd en/of verbeterd. Ze waakt erover dat de internationale handelsstromen zowel voor burgers als voor bedrijven blijven voldoen aan de nodige vereisten op het vlak van veiligheid en economische afspraken. Daartoe behoort het bewaken van de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid door o.a. illegale trafieken en terrorisme te bestrijden.

De Administratie Inning & Invordering zamelt de gelden in die nodig zijn om aan de gemeenschappelijke noden te voldoen. Ze streeft ernaar de belastingen rechtvaardig en juist te innen. Niet meer, maar ook niet minder.

De Administratie Fraudebestrijding heeft als opdracht ervoor te zorgen dat iedereen zijn fiscale verplichtingen nakomt. In het bijzonder worden grote inspanningen geleverd om de georganiseerde fiscale fraude te bestrijden.

De Administratie van de Patrimonium-documentatie verzekert de inning van de successie- en registratierechten en bepaalt het kadastraal inkomen. Daarnaast verzamelt en beheert ze alle eigendomsinformatie.

De Administratie van de Thesaurie beheert het geld van de federale staat en verzekert het evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven door tekorten weg te werken met bijkomende middelen of door overschotten te laten renderen.

De Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning verzekert de voorbereiding, de redactie, de coördinatie, de uitvoering en de opvolging van de wetgeving die van toepassing is op de FOD, verzorgt de beleidsvoorbereiding, bestudeert de impact van de beleidsopties en maakt de nodige analyses van het gevoerde beleid, beheert en stelt relevante informatie en informatiebronnen ter beschikking, coördineert een integraal risicobeheer, coördineert de internationale relaties van de FOD, geeft advies over de fiscaliteit van buitenlandse investeringen.

HR, IT, strategisch departement, budget,... Tal van diensten zorgen ervoor dat de verschillende administraties binnen de FOD Financiën de juiste medewerkers kunnen aantrekken en dat ze in een aangepaste en aangename omgeving kunnen werken.

Aantal medewerkers (bij benadering): 21.000

Vaakst gezochte profielen: Om de talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen, zoekt de FOD Financiën vooral masters en bachelors met een uitgesproken interesse voor fiscaliteit, financiën, boekhouden, recht...
Maar ook met een ander profiel kun je bij ons je gading vinden.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures