Sylvie Decoster

Sylvie Decoster 3

Kun je je taak bij de FOD in het kort omschrijven ?

Ik werk op de studiedienst van het Kmo-observatorium van de Algemene Directie KMO-beleid.  Ik voer er analyses uit of help eraan mee, in domeinen die de kmo’s aanbelangen (elektronische facturatie, vrouwelijk ondernemerschap, …). De analyses kunnen dienen om de belanghebbenden te informeren en om beleidsvoorstellen te doen voor de Minister bevoegd voor de kmo’s.

Ik behandel ook (parlementaire) vragen, schrijf mee aan artikelen voor Focus van het Kmo-observatorium en Trefpunt van de Economie, geef presentaties en vertegenwoordig de algemene directie KMO-beleid op nationaal vlak in comité’s en op studiedagen. Zo zetel ik onder andere in het impactanalysecomité voor de Kmo-test voor federale regelgevingen.

De drie diensten van het Kmo-observatorium zijn met elkaar verweven. Zo heeft de studiedienst onder leiding van de dienst internationaal beleid meegewerkt aan een studie over de Kmo-test in de lidstaten van de EU.
Vanuit opzoekingen die gebeuren in de studiedienst worden bijvoorbeeld statistische informatie of contactadressen gevonden die interessant kunnen zijn voor de dienst data-analyses. Omgekeerd leveren de twee andere diensten ook vaak informatie aan de studiedienst.

Wat vind je interessant aan je functie ?

Op de studiedienst werken wij zowel in teamverband als autonoom. We behandelen diverse kmo-onderwerpen en we werken vaak samen met mensen van zowel binnen als buiten de FOD Economie. Op de (team)vergadering met het diensthoofd worden projecten toegewezen en knelpunten besproken. Ik krijg de mogelijkheid om mijn kennis verder te verdiepen door het volgen van opleidingen. Tot slot laten de glijdende uren en het thuiswerk mij toe om werk en gezin op elkaar af te stemmen. 

Wat zijn de moeilijkste aspecten van je job ?

De analyses moeten dienen voor het nemen van beleidsbeslissingen door de politieke hiërarchie, maar politieke keuzes variëren naargelang de bevoegde minister.

Welke competenties (kennis, sociale vaardigheden en knowhow) zijn volgens jou onontbeerlijk om deze functie uit te oefenen ?

Leergierig zijn en een kritische ingesteldheid hebben.  Een correcte, nauwkeurige en betrouwbare informatie aan de klant vereist degelijk opzoekingswerk. Een goede kennis van het Frans en van het Engels is zeker een troef.

Waarom viel je keuze op de FOD Economie ?

De taken liggen in het verlengde van mijn studies. Mijn keuze viel op de overheid omdat deze ten dienste staat van het algemeen belang. Op de studiedienst kan ik meehelpen aan het realiseren van gunstige randvoorwaarden voor het creëren en laten groeien van kmo’s.

Geef een korte beschrijving van een doorsnee werkdag.

Ik start mijn werkdag met het overlopen van mijn e-mails en van de pers. Van mijn diensthoofd krijg ik de opdracht om een vraag te beantwoorden van een collega, een ondernemer, student of burger. Ik verricht online opzoekingswerk en contacteer andere diensten binnen de FOD Economie of andere, voor het inwinnen van gespecialiseerde kennis.

Ik bestudeer en analyseer actuele kmo-problemen en volg studies op die we hebben uitbesteed.

Welke tip(s) zou je toekomstige  medewerkers willen geven ?

Een netwerk van contactpersonen kan helpen om de juiste informatie te vinden.

Op welke manier draagt je functie bij tot de doelstellingen van de FOD Economie ?

Op basis van bijvoorbeeld analyses opgesteld door de studiedienst worden beleidsbeslissingen genomen die de kmo bevorderen. Kmo’s spelen een belangrijke rol op de goederen- en dienstenmarkt die volgens de missie van de FOD Economie competitief, duurzaam en evenwichtig moet zijn. België is een kmo-land want 99,2% van de ondernemingen zijn kmo’s die goed zijn voor 68,9% van de werkgelegenheid.

Hoe komt jouw  taak de Belgische burger ten goede ?

Zoals hierboven aangehaald ondersteunen de kmo’s de economie en zijn zij verantwoordelijk voor een groot deel van de werkgelegenheid.