Jobs bij federale Ombudsman? Lees hier meer over deze overheidsdienst

Oprichting

De wet van 22 maart 1995 voerde de functie van federaal Ombudsman in als onafhankelijke instelling die gratis tussenbeide komt om de burger te helpen geschillen met de federale administratieve overheden op te lossen.

Opdracht

De taak van de federale Ombudsman is viervoudig:

  • klachten onderzoeken over de werking van federale overheden (federale overheidsdiensten, federale parastatalen, federale wetenschappelijke instellingen, …) en via dialoog naar oplossingen zoeken;
  • op basis van klachten en op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek instellen naar de werking van de federale overheden;
  • op basis van vaststellingen tijdens deze twee eerste opdrachten, aanbevelingen doen aan het parlement en de administratie en verslag uitbrengen aan het parlement;
  • meldingen van vermoedelijke integriteitsschendingen binnen de federale overheid onderzoeken.


Werking

Catherine De Bruecker en Guido Herman, de twee federale Ombudsmannen, leiden samen de instelling, bijgestaan door een team van ervaren medewerkers.
De federale Ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een periode van zes jaar. Hun mandaat kan één keer verlengd worden. Ze oefenen hun functie volledig onafhankelijkheid uit.
In een multidisciplinair team onderzoeken medewerkers de klachten die zij ontvangen op een onpartijdige wijze. Zij gaan niet enkel na of de overheid de regelgeving gerespecteerd heeft, maar waken ook het respect voor fundamentele rechten en de regels van goed bestuur. Ze werken mee aan onderzoek naar de goede werking van de federale overheden en stellen, indien nodig, ook verbeteringen voor. Ze werken ook mee aan verslagen van de instelling. 
Met zijn aanbevelingen draagt de federale Ombudsman bij tot een betere administratieve praktijk en regelgeving.

Aantal medewerkers: 50

Vaakst gezochte profielen:

De federale Ombudsman rekruteert voornamelijk attachés en assistenten.
Attachés zijn junior medewerkers (Niveau A) met een universitair diploma. De meeste attachés beheren klachtendossiers. Een zekere voeling met juridische materies is dus vereist.

Assistenten zijn medewerkers van niveau B. Naargelang de functie (onthaalbediende, administratief medewerker, beheerder van veel voorkomende klachten, secretariaat van de federale ombudsmannen, boekhouder, assistent human resources of logistiek medewerker), moet de assistent houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of van hoger onderwijs van de eerste cyclus (bachelor, graduaat, kandidaat).

Daarnaast kan de federale Ombudsman ook leidinggevende medewerkers aanwerven: een administrateur (verantwoordelijk voor het beheer), een directeur (verantwoordelijk voor de operationele leiding) en auditeurs-coördinatoren (die aan het hoofd staan van een afdeling). Deze functies vereisen een universitair diploma en een specifieke ervaring.