Veel gestelde vragen

Zijn de deelnemingsvoorwaarden altijd strikt?

Om iedereen dezelfde kansen te bieden, moet Selor strikt zijn in de deelnemingsvoorwaarden. Als we 2 jaar ervaring vragen, dan moet je ten minste 2 jaar ervaring hebben.
In de privésector kan je misschien je kans wagen als je maar anderhalf jaar ervaring hebt maar bij de overheid lukt dit niet. Iedereen die aan dezelfde deelnemingsvoorwaarden voldoet, moet op dezelfde manier behandeld worden.
Hetzelfde geldt ook voor de diploma's. Als we een bachelor vragen in een bepaalde richting, moet je daaraan voldoen. Het is wel zo dat voor sommige jobs er meerdere mogelijkheden zijn. Die worden dan allemaal duidelijk vermeld in de jobomschrijving. 
Een job staat op de website van Selor ook altijd minstens 14 dagen open voor sollicitatie. Selor mag bijvoorbeeld niet zoals de privésector bepalen wanneer er genoeg inschrijvingen zijn en de job vervolgens doen verdwijnen van de website. De uiterste inschrijvingsdatum wordt altijd vermeld. Het kan wel zijn dat de periode verlengd wordt.

Moet ik Belg zijn om bij de federale overheid te werken?

Voor functies van openbaar gezag (veiligheidsfuncties) moet je Belg zjin. Het gaat om jobs zoals penitentiair bewakingsassistent, diplomaten en financieel inspecteurs. Voor alle andere statutaire jobs (vaste benoemingen) moet je op het moment dat je in dienst treedt, Belg zijn of de Zwitserse nationaliteit hebben of burger van een land zijn dat behoort tot de Europese Economische Ruimte. Voor de contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur) zijn er geen nationaliteitsvereisten (tenzij ook voor functies van openbaar gezag). Het staat altijd bij de jobomschrijving of het om een statutaire of contractuele job gaat en je vindt onder de rubriek 'profiel' welke nationaliteit je moet hebben.

Wat als ik nog geen ervaring heb?

De overheid is één van de weinige werkgevers die kansen geeft aan starters. Heel vaak moet je geen ervaring hebben om te solliciteren voor een job. Soms kan je ook deelnemen als je nog in je laatste jaar zit. Hoe het precies zit met de ervaring, vind je terug in de rubriek 'profiel' in de jobomschrijving.

Wat als ik niet het gevraagde diploma heb of geen diploma heb?

Om bv een job op bachelorniveau uit te oefenen, moet je normaal gezien een bachelordiploma hebben. Selor werkt eraan om mensen die niet het juiste diploma hebben, maar wel de juiste competenties en/of de nodige ervaring ook toe te laten. Dat project heet Eerder Verworven Competenties (EVC) en werkt met instapkaarten.

Een instapkaart kan je behalen door een test af te leggen die meet of je de nodige algemene competenties hebt voor een job op een bepaald niveau. De instapkaart geeft je de mogelijkheid om te solliciteren voor bepaalde jobs waarvoor je diplomaniveau normaal gezien niet in aanmerking komt. Soms heb je naast de instapkaart dan ook ervaring nodig in het domein van de job. Het staat altijd in de jobomschrijving aangeduid of je kan deelnemen via een instapkaart.

Wat als ik mijn diploma in het buitenland behaald heb?

Als je een buitenlands diploma hebt, moet het eerst onderzocht worden door de Vlaamse overheid op gelijkwaardigheid. Het kan dan eventueel gelijkgeschakeld worden met een Belgisch diploma. Er zijn verschillende criteria die onderzocht worden en op basis daarvan wordt een beslissing genomen. In de jobomschrijving staat aangeduid wat je moet doen als je je diploma in het buitenland behaald hebt. 

Wat als ik mijn diploma in een andere taal behaald heb?

Meestal moet je geen taaltest afleggen om bij de federale overheid te werken. Door de speciale taalwetten in België is het echter zo dat je als Belg in sommige gevallen een taaltest moet afleggen. Je moet dit bijvoorbeeld doen als je (als Belg) je diploma in het Nederlands behaalde en je solliciteert voor een Franstalige job.
Maar als je bv je masterdiploma in het Engels behaalde en je wil solliciteren voor een federale Franstalige job op masterniveau, dan moet je geen taaltest Frans afleggen. In de jobomschrijving vind je altijd een contactadres voor meer info.
Opgelet: De situaties zijn wel verschillend voor gemeenten, provincies, gemeenschappen of gewesten. We spreken hier over de situatie bij de Federale Overheid. 

Moet ik tweetalig zijn (Nederlands-Frans) om voor de federale overheid te werken?

Bij de federale overheid kom je terecht in een tweetalige omgeving maar je hoeft geen andere landstaal te kennen tenzij het expliciet in de jobomschrijving gevraagd wordt (bijvoorbeeld diplomaten of vertalers). Het gaat hier eerder om uitzonderlijke situaties. Je moet met andere woorden geen taaltest Frans afleggen als je een Nederlandstalige diploma hebt en je voor een Nederlandstalige job sollciiteert. Als ambtenaar kan je vrijblijvend altijd Frans studeren bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO). Als je slaagt voor een taaltest en je werkt in Brussel, krijg je een taalpremie.
Naast de premie, kan je het ook zien als een persoonlijk voordeel. En uiteraard is het handig omdat je samenwerkt met anderstalige collega's.
De situatie hangt ook hier af van de overheid waarvoor je solliciteert (gemeenten, provincies, gemeenschappen of gewesten). Meer info kan je altijd vragen bij je personeelsdienst.

Kan het een voordeel zijn dat ik nog andere talen ken?

Voor sommige jobs, bijvoorbeeld in het gevangeniswezen, in de opvangcentra van Fedasil of bij de Veiligheid van de Staat, kan het een voordeel zijn dat je nog andere talen kent naast het Nederlands of het Frans. Het staat meestal aangeduid in de jobomschrijving. De kennis van andere talen (vaak Arabisch, Chinees, Engels, …) kan nooit als deelnemingsvoorwaarde gesteld worden en je wordt er niet op getest (behalve voor diplomaten of vertalers).

Moet ik altijd in Brussel werken?

De meeste jobs bij de (federale) overheid zijn in Brussel. De (hoofd)kantoren van de overheidsdiensten bevinden zich vaak in de hoofdstad van ons land. De kantoren zijn meestal wel gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Ze bevinden zich vaak dichtbij een trein-, metro- of busstation. Als je bij de federale overheid werkt, krijg je gratis van je werkgever je abonnement voor het openbaar vervoer.

Er zijn federale overheidsdiensten die ook lokale kantoren hebben in de provinciehoofdsteden. Overheidsdiensten zoals bv Financiën, de Rijksdienst voor Pensioenen,… stellen ook mensen lokaal tewerk. De gevangenissen van Justitie waar je aan de slag kan als penitentiair bewakingsassistent, verpleegkundige of maatschappelijk assistent, … zijn verspreid over het ganse land. In de jobomschrijving is aangegeven waar je de job moet uitoefenen. Zelfs al start je bij sommige diensten in Brussel, dan kan je soms achteraf je overzetting aanvragen naar een andere stad.