Bevorderen naar niveau B

Je werkt als statutair ambtenaar in een job als administratief of technisch assistent, bestuurschef of hoofdtechnicus (niveau C) en je wil bevorderen naar niveau B

Om te bevorderen naar niveau B moet je slagen voor:

  • een algemeen gedeelte om de gedragsgerichte competenties te testen die nodig zijn voor de uitoefening van een functie van niveau B
  • een bijzonder gedeelte om de meer specifieke competenties van de vier graden (administratief deskundige, technisch deskundige, financieel deskundige, ICT-deskundige ) van niveau B te testen.

Vrijstelling algemeen gedeelte?

Als je in één van onderstaande categoriën valt, heb jevrijstelling voor het algemeen gedeelte. Controleer dat alvast voor je je inschrijft.

1. Als je een diploma hebt dat toegang geeft tot niveau B uit de lijst hieronder, kan je vrijstelling vragen voor het algemene gedeelte voor bevordering naar niveau B: .

  • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv.: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
  • kandidaatsdiploma / academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
  • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
  • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
  • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

2. Als je geen diplomavrijstelling hebt voor het algemeen gedeelte, maar je slaagt ervoor, dan ben je voor altijd vrijgesteld van dit deel.

Organisatie proeven

Het eerstvolgend algemeen gedeelte voor overgang naar niveau B gaat door tussen half oktober en half november 2011. De inschrijvingen hiervoor zijn afgesloten, maar je kan het selectiereglement nog altijd inkijken.

Dat algemene deel bestaat uit twee testen:

  1. een postbakoefening
  2. een test waarbij je bepaalde situaties moet beoordelen (situationele beoordelingstest of SJT, Situational Judgement Test).