Kan ik op basis van mijn diploma een vrijstelling krijgen voor een taalproef?

De vrijstellingen worden doorgaans geval per geval onderzocht, maar hieronder vind je een samenvatting van de voorwaarden om een vrijstelling te krijgen. Als je over een diploma uit het buitenland beschikt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met taal.nl@bosa.fgov.be of linguistique.fr@bosa.fgov.be.  

Vrijstellingsvoorwaarden op basis van diploma's die in België uitgereikt worden

 • Alleen diploma's die in aanmerking komen voor indiensttreding bij de federale overheid worden aanvaard
 • Het diploma moet uitgereikt zijn als afsluiting van een volledige studiecyclus in het lager, middelbaar of hoger onderwijs
 • Het diploma moet opgesteld zijn in een andere taal (FR-NL-DE) dan je eigen taalrol.

Volgende algemene regels zijn van toepassing (onder voorbehoud van een grondige screening door de taaldienst):

 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Nederlands is en je aangeworven bent op de Franse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Nederlands wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D)
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Frans is en je aangeworven bent op de Nederlandse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Frans wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D)
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Duits is en je aangeworven bent op de Nederlandse of Franse taalrol: de vrijstelling voor de taaltesten Duits wordt toegekend naargelang van het niveau van je diploma (A, B, C of D)
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) in het Frans EN in het Nederlands is: je kunt je taalrol kiezen en je krijgt een vrijstelling toegekend voor de andere taal
 • Als de titel van je diploma (officiële, niet-vertaalde originele documenten) is opgesteld in één van de landstalen EN in het Engels: je krijgt een vrijstelling voor de landstaal, tenminste als je tot de andere taalrol behoort. 

Welk diploma (met volledige studiecyclus) voor welk taalniveau:    

 Diploma van

Vrijstelling voor

 Licentiaat
 Master
 Master-na-master*

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 1/A

 Kandidatuur
 Bachelor

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 2+/B

 Diploma hoger 
 secundair onderwijs

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 2/C

 Getuigschrift lager
 secundair onderwijs

 Je bent vrijgesteld voor de taalproeven van artikel 7 niveau 3/D
*Hieronder vallen:

 • Master-na-Master-diploma behaald na de Europese onderwijshervorming van Bologna (2003): studies van de 2de cyclus met een programma van 60 studiepunten en titel van het diploma in de taal van de gevraagde vrijstelling;
 • Bijkomende master behaald vóór de Europese onderwijshervorming van Bologna (2003): titel van het diploma in de taal van de gevraagde vrijstelling en de hieronder vermelde diploma's voor gespecialiseerde studies (GGS) of de graad van Gediplomeerde in de Aanvullende Studies  (GAS).

Bron: www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/05/19/2004201999/justel    

Geeft GEEN recht op vrijstelling:

 • De titel van het diploma is in het Nederlands en je wordt aangeworven op de Nederlandse taalrol
 • De titel van het diploma is in het Frans en je wordt aangeworven op de Franse taalrol
 • Een certificaat van één studiejaar voor de kennis van een taal
 • Een taalcertificaat behaald in het kader van studies sociale promotie
 • Een taalcertificaat behaald bij een andere instelling (DALF, Huis van het Nederlands, CVO, DELF …)
 • Taalcertificaten uitgereikt door de Koninklijke Militaire School (behalve de certificaten uitgereikt vóór 2001 indien je destijds overgestapt bent van de Rijkswacht naar de federale of de lokale Politie).    

Hoe een vrijstellingsaanvraag indienen?

Stuur je diploma samen met alle bijlagen door naar taal.nl@bosa.fgov.be of linguistique.fr@bosa.fgov.be en vermeld duidelijk de taal waarvoor je een vrijstelling wenst te krijgen, evenals je rijksregisternummer. Controleer of je post- en e-mailadres correct zijn in je account.    

Regelgeving

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 MAART 2001 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937 HOUDENDE HET STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL

De diploma's of studiegetuigschriften die in aanmerking komen voor de toelating tot de federale overheidsdiensten naargelang van de niveaus zijn opgenomen in deze bijlage.

TAALWETTEN VAN 1966

 • GTW 1966 art. 43. §4 "Het taalregime van het toelatingsexamen bepaalt de taalrol waarbij de ambtenaren worden ingedeeld. Bij ontstentenis van dergelijk examen, is het taalregime van het genoten onderwijs, zoals dat blijkt uit het opgelegde diploma, het vereiste getuigschrift of de verklaring van het schoolhoofd, bepalend."
 • GTW 1966 art. 43. §3 "Om tot het tweetalig kader toegelaten te worden moeten de ambtenaren voor een examencommissie, samengesteld door de Vaste Wervingssecretaris, het bewijs leveren dat zij de tweede taal voldoende kennen. Worden van dit examen vrijgesteld de ambtenaren wier diploma bewijst dat hun tweede taal de voertaal was van het onderwijs dat zij genoten hebben."
 • GTW 1966 art. 15. §2 "In de besturen van de gemeenten en van de openbare personen die aan de gemeenten ondergeschikt zijn, mag niemand een ambt bekleden, waarin hij omgang heeft met het publiek, indien hij niet vooraf geslaagd is voor een examen over de elementaire kennis van de tweede taal, het Nederlands of het Frans, naar gelang van het geval. Wordt vrijgesteld van de taalexamens, die in de leden één en twee bedoeld zijn, de kandidaat die, naar luid van zijn diploma of studiegetuigschrift, zijn onderwijs in die taal heeft genoten."

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures