Gelijke kansen

Afhankelijk van de test en je handicap, leerstoornis of ziekte voert Selor redelijke aanpassingen door en kan je je test afleggen in aangepaste omstandigheden:

  • testen afleggen op een pc met vergroot- of voorleessoftware, brailleleesregel of software voor dyslectici
  • gebruikmaken van een tolk gebarentaal
  • gebruikmaken van extra tijd

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Andere aanpassingen zijn ook mogelijk.

Aanpassingen aan de testen kan je aanvragen via Mijn Selor op de website van Selor. In je online cv geef je onder persoonlijke gegevens zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt. Je kan ook aanduiden welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: een groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure

  • Stap 1: Vink de maatregel “Ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap, ziekte of leerstoornis 
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap, ziekte of leerstoornis op (heb je hierbij problemen, neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be
  • Stap 4: Vink de redelijke aanpassingen waarvan je gebruik wil maken aan en leg uit waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie of inschrijving en voordat je een datum van deelname kiest. Anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen  voorzien worden.

Laad dus bij je sollicitatie of inschrijving een officieel, geldig attest op van je handicap.

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk voor de job van cipier (penitentiair bewakingsassistent)

Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie  - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving.

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden.

Als je als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte geslaagd bent voor een screeningsprocedure voor de federale overheid, kan je kiezen om op een aparte lijst van geslaagden te staan. Overheidsdiensten die iemand met een handicap willen aanwerven, kunnen deze bijzondere lijst voor personen met handicap raadplegen. 3% van het federale overheidspersoneel is namelijk voorzien voor personen met een handicap (met uitzondering van sommige overheidsdiensten). Overheidsdiensten die nog geen 3% behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze lijst te raadplegen. Om dit quotum te bereiken werd de begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt opgericht.

Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.

Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.