Doel van de job

Bijdragen tot de ontwikkeling van een strategische visie en coördineren van de uitvoering van de bestuursovereenkomst en de verschillende bestuursplannen inzake gezondheidszorg, de veiligheid van de voedselketen, de volksgezondheid, en het leefmilieu teneinde het beleid van de federale overheid op dit vlak gestalte te geven.

Overeenkomstig de Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, het gaat erom te voorzien in de tijdelijke vervanging van de houder van deze managementfunctie die wegens ziekte afwezig is. Wanneer de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan zes maanden kan de minister, in voorkomend geval, beslissen een vergelijkende selectie op te starten om een mandaathouder aan te stellen die daadwerkelijk de diensten presteert in de managementfunctie

De aanduiding in de managementfunctie gebeurt voor een beperkte duur die overeenkomt met de resterende duur van het lopende mandaat van de afwezige houder van de managementfunctie d.w.z. tot en met 31/01/2023.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

De functietitularis:

 • rapporteert aan de ministers bevoegd voor de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst
 • zit het Directiecomité voor van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en verzekert aldus de realisatie van de resultaten van en de afstemming tussen de verschillende departementen en stafdiensten
 • geeft leiding aan de Directeuren-generaal van de operationele diensten en de Directeuren van de stafdiensten van de FOD
 • stuurt de Hoge Gezondheidsraad aan
 • Stuurt EMPREVA aan
 • Stuurt MEDEX aan

Interne relaties binnen de federale overheid:

De functietitularis:

 • Bereidt samen  met de verantwoordelijken van andere gezondheidsinstellingen en de kabinetten het beleid inzake volksgezondheid voor (RIZIV, HZIV, KCE, FAVV, FAGG, … )
 • werkt samen met de andere Voorzitters van de FOD’s/POD’s /ION’s/OISZ
 • vertegenwoordigt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu in FOD overkoepelende organen

Externe relaties bij de federale overheid:

De functietitularis:

 • Coördineert en vertolkt het Belgisch standpunt in internationale fora inzake volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, in nauwe samenwerking met de gewesten en gemeenschappen
 • Werkt mee aan crisisbeheer (voor het aspect volksgezondheid) in nauw overleg met de verschillende bevoegdheidsniveaus (provinciegouverneur, burgemeester, BIZA)
 • beheert de relatie met externe betrokken partijen, organen, , zoals bijvoorbeeld de WHO, als vertegenwoordiger van federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
 • vertegenwoordigt de Federale Overheid naar andere binnen- of buitenlandse of internationale overheidsdiensten

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Binnen de beleidsraad, in nauw overleg met het kabinet, met alle betrokkenen van de gezondheidsinstellingen (RIZIV, HZIV, FAGG, KCE, WIV, e-Health) en andere belangrijke stakeholders (FAVV, CODA) ontwikkelen van een visie en voorbereiden van een beleid met het oog op het vrijwaren van de volksgezondheid, de veiligheid van de voedselketen, de volksgezondheid, en het leefmilieu en hun onderlinge samenhang (Health in all policies).
 • Aansturen, opvolgen en bijsturen van de bestuursplannen met het oog op het realiseren van de bestuursovereenkomst die met de diverse ministers werden afgesloten.
 • Coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van beleidslijnen inzake het beheersen van de risico’s in het leefmilieu en in de producten die burgers tot zich nemen of waarmee ze in contact komen teneinde de volksgezondheid, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu te vrijwaren van risico’s
 • Coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van beleidslijnen inzake het zorgaanbod en de financieringsmechanismen teneinde de zorg voor de gezondheid te verzekeren
 • Met in acht name van de toegekende middelen, organiseren en aansturen van de operationele diensten en stafdiensten en continu monitoren van de organisatie om de realisatie van de strategische FOD objectieven te verzekeren
 • Inspireren, leiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige werknemers
 • Het verder uitbouwen van de FOD als innovatieve en waarden-gedreven organisatie en optreden als sponsor van de noodzakelijke veranderingstrajecten binnen en buiten de FOD

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • De besparingsnormen van de regering te realiseren zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening hieronder lijdt, door onder andere synergie te ontwikkelen met andere Federale instellingen
 • De FOD leiden naar de invoering van tijd- en plaats onafhankelijk werken, rekening houdende met de technologische mogelijkheden om op die manier een kwaliteitsvolle dienstverlening optimaal te verzoenen met het welzijn van de medewerkers en de ecologische voetafdruk van de FOD te verlagen.

FOD Volksgezondheid

In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu aan een transparant , dynamisch wetenschappelijk, duurzaam en innoverend beleid dat garant staat voor de volksgezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu niet alleen vandaag maar ook in de toekomst en dit in overleg met de betrokken partners.

Omvang:

 • aantal medewerkers van de FOD: ongeveer 1100 exclusief wetenschappelijke instellingen (inclusief wetenschappelijke instellingen : 2000) 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

https://www.health.belgium.be/nl

De vergelijkende selectie is toegankelijk voor de kandidaat (m/v/x) die ofwel:

 • houder is van een management- of staffunctie (N, -1, -2, -3);
 • van wie de laatste evaluatie in het kader van een federaal mandaat met een gunstige evaluatievermelding werd afgesloten;
 • laureaat, gerangschikt in groep A, is van een vergelijkende selectie voor een management- of staffunctie van een gelijkwaardig of hoger niveau in de twaalf voorgaande maanden zonder dat hij daarin werd aangeduid;
 • laureaat, gerangschikt in groep A, is van een vergelijkende selectieprocedure voor dezelfde managementfunctie in de twee voorgaande jaren zonder dat hij daarin werd aangeduid;
 • een rijksambtenaar van de klassen A4 of A5 is die eerder is aangeduid in een tijdelijke vervanging voor een management- of staffunctie;

EN die verklaart klaar te zijn om de managementfunctie onmiddellijk uit te oefenen.

De kandidaat (m/v/x) voegt bij de kandidatuur alle documenten ter staving van de bovenvermelde voorwaarden.

De modaliteiten voor het indienen van kandidaturen staan vermeld in de rubriek "Solliciteren".

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties
 • Kennis van het managen van multi- product, multi- channel en multi- locatie organisaties bij voorkeur in de voedings- of gezondheidssector
 • Inzicht in het politiek besluitvormingsproces
 • Kennis van en inzicht in bijdrage- en herverdelingsmechanismen
 • Kennis van en inzicht in gezondheids- en milieuproblematieken
 • Kennis van de maatschappelijke en politieke context van de opdrachten van de FOD
 • In staat zijn een visie te ontwikkelen omtrent de FOD en haar missies.

GENERIEKE COMPETENTIES INZAKE MANAGEMENT EN LEIDINGGEVEN

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integratie vermogen

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Inspireren van medewerkers
 • Aansturen van groepen

Omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij

Objectieven

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van de doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Salarisband 7 : geïndexeerd brutojaarloon 221.618,54 Euro
 • Overeenkomstig het Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, het gaat erom te voorzien in de tijdelijke vervanging van de houder van deze managementfunctie die wegens ziekte afwezig is. Wanneer de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan zes maanden kan de minister beslissen een vergelijkende selectie op te starten om een mandaathouder aan te stellen die daadwerkelijk de diensten presteert in de managementfunctie
 • De aanduiding in de managementfunctie gebeurt voor een beperkte duur die overeenkomt met de resterende duur van het lopende mandaat van de afwezige houder van de managementfunctie d.w.z. tot en met 31/01/2023

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 

 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 

 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen.

Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 

 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Contract: Managementjobs

Werkregime: Voltijds

Het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling - FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, enkel op basis van het (de) document(en) en verklaring vereist onder de rubriek "Profiel" van de oproep tot het indienen van de kandidaturen.

Het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw account "Mijn Dossier" op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling, overeenkomstig de modaliteiten voor het indienen van uw kandidatuur zoals vermeld in de rubriek “Solliciteren”.

DG R&D deelt de lijst van in aanmerking komende kandidaten mee aan de minister die bevoegd is voor volksgezondheid. De Minister heeft een onderhoud met de kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, om hen te vergelijken wat betreft hun specifieke competenties, en hun relationele en managementvaardigheden zoals bepaald in de functiebeschrijving en het competentieprofiel van de te begeven managementfunctie.

De uiterste datum voor de indiening van uw kandidatuur is 22/08/2022.

Uw aanvraag moet, op straffe van nietigheid:

- Uitsluitend per e-mail worden verstuurd naar topteam@bosa.fgov.be

- De volgende informatie bevatten:

 • Jobreferentie (ANG22726) en functietitel (Voorzitter FOD Volksgezondheid (m/v/x))
 • Naam, Voornaam
 • Nationaal registernummer
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer

- Het document (de documenten) bevatten dat (die) de volgende voorwaarde(n) bevestigt (bevestigen):

 • Ofwel houder zijn van een management- of staffunctie (N, -1, -2, -3);
 • Ofwel van wie de laatste evaluatie in het kader van een federaal mandaat met een gunstige evaluatievermelding werd afgesloten;
 • Ofwel laureaat, gerangschikt in groep A, zijn van een vergelijkende selectie voor een management- of staffunctie van een gelijkwaardig of hoger niveau in de twaalf voorgaande maanden zonder dat hij daarin werd aangeduid;
 • Ofwel laureaat, gerangschikt in groep A, zijn van een vergelijkende selectieprocedure voor dezelfde managementfunctie in de twee voorgaande jaren zonder dat hij daarin werd aangeduid;
 • Ofwel een rijksambtenaar van de klassen A4 of A5 zijn die eerder is aangeduid in een tijdelijke vervanging voor een management- of staffunctie;

- Een verklaring bevatten op erewoord dat u klaar bent om de managementfunctie onmiddellijk uit te oefenen. 

U kan niet postuleren per fax, per post of via enig ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Carolien Sonck - Directeur-Generaal Ondersteunende Diensten
P: 0479/826743
E: carolien.sonck@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures