De directeur/directrice-generaal bestuurt zijn/haar overheidsdienst teneinde:

 • een relevante, efficiënte en coherentie bijdrage te leveren aan de voorbereiding van de beleidslijnen;
 • een loyale en correcte uitvoering te verzekeren van de beleidslijnen waartoe besloten werd door de Regering;
 • een kwaliteitsdienst af te leveren aan de burgers, aan de Regering en aan de andere partners.

Het statuut van de GOB stelt de contouren van zijn/haar opdracht op de volgende manier op:

 • behandelt rechtstreeks met de functioneel bevoegde ministers de materies eigen aan zijn/haar administratie;
 • bestuurt, organiseert en coördineert de diensten van zijn/haar administratie;
 • oefent het hoog gezag uit over het personeel van zijn/haar administratie en waakt over de naleving van de discipline en rangorde;
 • kan ter attentie van de secretaris-generaal of de adjunct secretaris-generaal elk voorstel formuleren met betrekking tot de organisatie en de coördinatie van de administratieve  diensten van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
 • bestuurt en coördineert de opmaak van de begroting van zijn/haar administratie en waakt over de uitvoering, bijgestaan door zijn/haar begrotingscorrespondent.

Het statuut voorziet ook dat de directieraad een jaarverslag opstelt dat gericht is aan de Regering en dat betrekking heeft op de vooruitgang van de strategische opdrachten van de GOB. De secretaris-generaal staat in voor de voorstelling van dit verslag aan de Regering, en dit uiterlijk op 28 februari van het jaar dat volgt, met inbegrip van de verwezenlijking van de transversale doelstellingen die werden bepaald door de Regering, elke directeur/directrice-generaal draagt ertoe bij.

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft als doel een duurzame economie en werkgelegenheid te ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Onze diensten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven en werknemers.

Onze voornaamste opdrachten zijn:

 • de economie ontwikkelen: duurzame economische ontwikkeling aanmoedigen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel en ook een controlebeleid invoeren;
 • ontwikkelen van de toegang tot en het behoud van werk, ontwikkeling van bevoegdheden en intensivering van het controlebeleid.

Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt diensten aan kandidaat-ondernemers, zelfstandigen en ondernemingen: premies, financiering van projectoproepen, financiering van erkende bedrijven, opleidingssteun (betaald educatief verlof, opleidingsfonds voor de dienstenchequebedrijven), voedingsanalyses... Het bestuur organiseert ook de examens van de Centrale Examencommissie voor bedrijfsbeheer en voor de toegang tot het beroep.

Bedrijven moeten bepaalde vergunningen aanvragen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid: arbeidsvergunningen om een niet-Europese staatsburger te mogen in dienst nemen of om een reisagentschap te mogen oprichten, erkenningen voor uitzendkantoren en dienstenchequebedrijven, registratie van toeristische logies...

Het bestuur telt ongeveer 250 medewerkers. Het is opgedeeld in drie polen : de dienst Economie, de dienst Werkgelegenheid en de directie Coördinatie en Financiën voor de overkoepelende aspecten (HR, juridische zaken...).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1035 - Sint-Lazarusplein 2

https://economie-werk.brussels/

Het mandaat van directeur/directrice-generaal wordt, conform artikel 442 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen:

 • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst;
 • minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 36 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk:

 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Competenties

De directeur/directrice-generaal dient te beschikken over onderstaande competenties:

 • leiderschap;
 • zin voor initiatief;
 • management;
 • ontwikkeling van teams en medewerkers;
 • klantgerichtheid;
 • beïnvloeden.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal A500.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. 

De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Contract: Managementjobs

Werkregime: Voltijds

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

 • de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
 • de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
 • het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel”. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift "kandidatuur directeur/directrice-generaal - Brussel Economie en Werkgelegenheid" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: mandats@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

 • een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 445 §3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels via onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

Talent.brussels selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.


E: mandats@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures