Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

De functie van "coördinator Mentaal Welzijn op het werk" situeert zich in het beleidsdomein van mentaal welzijn en preventie van stress en burn-out op het werk. In dit kader maakt u deel uit van het federale netwerk voor geestelijke gezondheid (Mental Heath@ work), waaraan alle bevoegde federale instellingen deelnemen en dat u in naam van de FOD Sociale Zekerheid zal coördineren. Het federale netwerk richt zich op werkgerelateerde psychosociale stoornissen, zowel op het gebied van preventie, opsporing, herstel als reïntegratie.

Dit netwerk is vooral gericht op de uitwisseling van relevante informatie, maar beoogt ook initiatieven beter te coördineren. Een informatieve website over dit onderwerp (jemesensbienautravail.be) wordt gezamenlijk beheerd om alle relevante informatie op één plaats te centraliseren. Deze website is onlangs bijgewerkt en zal blijven evolueren. Thema's als stress en burn-out, evenwicht tussen werk en privéleven en haalbaar werk zijn belangrijke aandachtspunten van de regering.

Het federale actieplan, gelanceerd in 2021, geeft hier verder invulling aan en richt zich op preventie en welzijn op het werk om de uitstroom van personeel dat langdurig ziek is te verminderen. Dit programma wordt ontwikkeld door de FOD Sociale Zekerheid, in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid en de FOD BOSA. De acties zijn gericht op ambtenaren, zelfstandigen en werknemers.

De coördinator Mentaal Welzijn op het Werk is daarom ook direct betrokken bij het vertalen van deze politieke plannen naar de belangrijkste instellingen van het netwerk.

Resultaatgebieden en taken

Coördinator van het netwerk Mental health@work (vaste aanstelling)

 Als coördinator bent u verantwoordelijk voor de volgende taken en opdrachten

 • U volgt het laatste nieuws over welzijn op het werk intensief
 • U ontwikkelt uw transversale expertise in professionele geestelijke gezondheid
 • U onderhoudt een netwerk van deskundigen inzake geestelijke gezondheid op het werk
 • U plant vergaderingen met de leden van het netwerk
 • U bereidt de inhoud van de netwerkvergaderingen voor en zit de vergaderingen voor
 • U onderhoudt de inhoud van de website https://www.ikvoelmegoedophetwerk.be/nl en organiseert overleg met de netwerkpartners om de inhoud en de structuur van deze site te verbeteren en bij te werken

Coördinator van het beleidsplan inzake mentaal welzijn op het werk (tijdelijke aanstelling van 1 jaar)

Als coördinator van het beleidsplan welzijn op het werk ben je verantwoordelijk voor de volgende taken

 • Je ontwikkelt je expertise in beleidsplannen voor mentaal welzijn op het werk
 • U stroomlijnt, synthetiseert en controleert de verschillende werkstromen van het federale actieplan.
 • U controleert en rapporteert over de acties
 • Je bent een sleutelfiguur voor de verschillende acteurs
 •  U bent ook het belangrijkste communicatiecontact rond het beleidsplan

Andere taken :

 • Je werkt volgens een gestructureerde projectaanpak;
 • Je durft te innoveren en nieuwe dingen te proberen;
 • Je voorziet belanghebbenden van rapporten over communicatieaspecten;
 • Je geeft presentaties aan relevante partners;
 • Je werkt samen met de partners uit het netwerk.
 • Je onderhoudt contacten met partners;
 • U neemt deel aan de vergaderingen van het interne projectteam "Mentaal Welzijn op het Werk";

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Sociale Zekerheid is, in samenwerking met de instellingen, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van uitkeringen aan gehandicapten. Door haar opdrachten en acties ten aanzien van overheidsactoren en sociale partners draagt zij bij tot de levensvatbaarheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels.

De omgeving van de sociale bescherming is zeer complex. Binnen dit complexe netwerk nemen wij een transversale en coördinerende rol op wanneer de samenwerking van verschillende actoren vereist is. Als actieve partner in dit netwerk willen wij niet alleen alle betrokken organisaties bijeenbrengen, maar ook een dynamiek op gang brengen en door samenwerking een duurzame sociale bescherming in de samenleving verankeren.

Het Federaal Netwerk Mental Health @ Work richt zich voornamelijk op de uitwisseling van relevante informatie. De leden informeren elkaar over missies en initiatieven. Zij delen project- en onderzoeksresultaten. Voorts beoogt het federale netwerk de coördinatie van de initiatieven te verbeteren.

Daartoe wordt getracht een holistische visie te ontwikkelen op de verschillende fasen: preventie, opsporing, herstel en reïntegratie. De leden plegen onderling overleg alvorens nieuwe initiatieven op te zetten, of het nu gaat om de lancering van een project of om communicatie.

Het doel is de krachten te bundelen, te zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de problematiek en op gecoördineerde wijze over het onderwerp te communiceren. Het vinden van een goed evenwicht tussen werk en privé-leven, het verbeteren van het welzijn op het werk, het bevorderen van haalbaar werk, het ontwikkelen van een globale aanpak voor alle fasen (preventie, opsporing, recuperatie en reïntegratie): al deze elementen maken integraal deel uit van de beginselen van het federale netwerk.

Binnen het federale netwerk delen we kennis die ons in staat stelt dit thema transversaal op te volgen en toekomstige opportuniteiten te identificeren. Het federale netwerk is geïnteresseerd in het verzamelen van cijfers en het volgen van onderzoek en trends.

Het netwerk speelt een actieve rol en draagt zo bij tot een duurzaam en toekomstgericht socialezekerheidsstelsel. Binnen een cultuur van toezicht en evaluatie zijn wij geïnteresseerd in kwantitatieve en kwalitatieve analyses die een beter inzicht in de problematiek verschaffen en het beleid evalueren. Onze activiteiten dragen bij tot de ontwikkeling van een inclusieve arbeidsmarkt.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50 (Finance Tower)

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 Generieke competenties

 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt passende conclusies.
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en zet gerichte acties in gang om de beslissingen uit te voeren.
 • U ondersteunt interne en externe klanten op een transparante, eerlijke en objectieve manier, waarbij u hen een persoonlijke service biedt en constructieve contacten onderhoudt.
 • U plant en beheert uw eigen ontwikkeling actief in overeenstemming met uw mogelijkheden, interesses en ambities, waarbij u uw eigen functioneren kritisch in vraag stelt en uzelf voortdurend verrijkt met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.
 • U bent geëngageerd en toont de wil en de ambitie om resultaten te behalen en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

 • mogelijkheid tot telewerk
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • tussenkomst in de professionele gsm-kosten en internetabonnement
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • werken in een aangename omgeving

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie.

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (ongeveer 45 min.): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 13/02/2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be - met het referentienummer SOC/VZR/TE_2022-0082

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Anke Fransen
E: anke.fransen@minsoc.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures