Opdracht

Overeenkomstig het charter van de "Opdracht, Visie, Waarden" van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verwezenlijkt de Gemeenteontvanger de keuzes van het college en van de gemeenteraad en waakt over de belangen van de gemeente door de regelmatigheid van de aanwending van de openbare middelen en de toegepaste financiële procedures te controleren. Hij geeft advies over financiële en beheersvraagstukken om de gemeentelijke beleidsmakers bij hun keuze te helpen.

Hij wordt, alleen en onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, belast met de uitvoering van de ontvangsten en uitgaven van de gemeente op basis van regelmatige bevelschriften en binnen de grenzen van de begrotingskredieten.

 

Aansprakelijkheden

 

 1. 1.    Wettelijke opdrachten voorzien door de Nieuwe Gemeentewet

De gemeenteontvanger treedt op als financieel en budgettair adviseur van de gemeente. Hij wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met:

 1. het bijhouden van de Gemeentelijke boekhouding:
  • a) de centralisatie van de vastleggingen;
  • b) de boeking van de uitgaven;
  • c) het opstellen van de jaarrekeningen;
 2. de inning van de ontvangsten en van de regelmatige schuldvorderingen.
  Met het oog op de invordering van belastingschulden gaat de ontvanger over tot gedwongen invordering in toepassing van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de invordering en de geschillenregeling inzake gemeentelijke belastingen;
 3. de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften;
 4. het beheer van de gemeentelijke thesaurie:
  • a) het beheer van de rekeningen geopend namens de gemeente waarvan hij de enige gevolmachtigde is;
  • b) het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen;
  • c) de vraag naar kasvoorschotten op korte termijn en de eventuele omzetting daarvan in een lening op vaste termijn met een looptijd van ten hoogste één jaar;
  • d) het actieve beheer van de schuld;
 5. het verstrekken van financieel advies: de ontvanger brengt een voorafgaandelijk advies uit over elk project met financiële implicaties;
 6. onverminderd de bevoegdheid van de gemeentesecretaris met betrekking tot het intern controlesysteem, zoals bedoeld in titel VIbis, kan het college aan de gemeenteontvanger om het even welke andere opdracht toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel beheer. In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten staat de ontvanger onder het gezag van het college.

 

 1. 2.    Transversale activiteiten:

 

 • Lid van het directiecomité

De ontvanger is ook financieel directeur. Hij neemt actief deel aan de vergaderingen van het Directiecomité om, in samenwerking met de Gemeentesecretaris en de andere leden van het Directiecomité, bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bestuur (sturen van projecten, adviseren van het gemeentebestuur, doorgeven van alle informatie van financiële aard, meewerken aan de invoering van een intern controlesysteem, ...).

 

 

 • Teammanagement

 

De activiteiten van de diensten plannen, organiseren, coördineren en superviseren overeenkomstig de termijnen en zorgen voor de continuïteit van de taken en de veelzijdigheid van de teamleden.

De door de autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen aan de personeelsleden van de diensten mededelen en toezien op de tenuitvoerlegging ervan.

 

 1. 3.    Activiteiten die met de functie verband houden:

 

 • Boekhouder: met het College van Burgemeester en Schepenen en onder diens gezag, is de ontvanger als enige verantwoordelijk voor de boekhouding en de opstelling van de jaarrekeningen, teneinde de lokale overheden betrouwbare informatie te verschaffen over de financiële situatie van de gemeente en zich ervan te vergewissen dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen correct werden toegepast.
 • Betaler: Hij plant, organiseert en coördineert, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, de activiteiten in verband met de betaling van toegestane uitgaven, op basis van regelmatige bevelschriften, om ervoor te zorgen dat deze legaal en tijdig worden uitgevoerd.
 • ·           Inning, invordering van ontvangsten: Hij plant, organiseert en coördineert activiteiten met betrekking tot de invordering van schulden, met inbegrip van fiscale ontvangsten, om ervoor te zorgen dat deze wettelijk en tijdig worden geïnd.
 • Controle: Hij controleert de rechtsgeldigheid en de regelmaat van de documenten die betrekking hebben op de ontvangsten, maar ook en vooral van de facturen, documenten en bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven. 
 • Verantwoordelijk voor het kasgeld: niet enkel voor de kas, maar voor alle beschikbare of op minder dan één jaar geïnvesteerde fondsen en waarden.
 • Beheerder van de thesaurie:

Hij organiseert en coördineert alle gemeentelijke kasmiddelen, die onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid vallen, zodat het gemeentebestuur te allen tijde kan beschikken over betrouwbare informatie over het beheer en het vermogen van de gemeente.

 • Beheerder van de schuld: onder leiding van het College van Burgemeester en Schepenen beheert hij de schuld van het gemeentebestuur op proactieve wijze, teneinde de last ervan te verlichten.
 • Budgettair en financieel adviseur: Hij treedt op verzoek van het College of op eigen initiatief op als adviseur in alle aangelegenheden met budgettaire of financiële implicaties, zodat het College met kennis van zaken besluiten kan nemen.

-        Het College bijstaan bij de opstelling van beheersplannen

-        Een met redenen omkleed advies geven over de ontwerpbegroting

-        Opstellen en presenteren van financiële analyses op occasionele basis

-        Het College adviseren over actief schuldbeheer.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de maatregelen ter bestrijding van discriminatie te eerbiedigen en een politiek van diversiteit te bevorderen.

Sint-Pieters-Woluwe, een gemeente met meer dan 41.000 inwoners, wil een ambitieuze pionier zijn van de wereld van morgen. De uitzonderlijke leefomgeving en de kwaliteit van de omgeving maken het een ideale proeftuin voor innovatie en oplossingen voor de vele uitdagingen die typisch zijn voor onze tijd en de stedelijke omgeving. Op alle gebieden: burgerdiensten, netheid, scholen, administratieve stappen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, trottoirs en wegen, openbare verlichting... verkennen we de mogelijkheden om een duurzamere wereld te bouwen die verbindingen tot stand brengt.
Om deze projecten uit te voeren werven we regelmatig bevoegde, dynamische en enthousiaste medewerkers aan. Deelt u ons gevoel voor dienstverlening en algemeen belang? Wilt u een positieve invloed hebben op de samenleving via een organisatie die zo dicht mogelijk bij de burger staat? Kom ons personeel versterken!


Vacatures

 • Aantal (1) - 1150 Sint-Pieters-Woluwe - Charles Thielemanslaan 93

https://jobs.woluwe1150.be/nl/vacature/61393/receveur-communal--directeur-financier-h-f-x-/

Vaardigheden:

 1. Sleutelvaardigheden
 • Resultaatgericht/klantgericht werken
 • Communiceren/samenwerken 
 • Zorgvuldigheid vertonen/Werken met inachtneming van de processen/kwaliteitsvolle werk leveren 

        2. Gedragscompetenties

 • Een visie ontwikkelen
 • Professioneel en integer handelen
 • Zich zelfstandig ontwikkelen
 • Verandering aansturen
 • Het werk van de medewerkers organiseren

 


 

 • Technische vaardigheden:
 • Grondige kennis van financieel beheer in het algemeen en van beheer van overheidsfinanciën (lokaal)
 • Een onberispelijk gedrag hebben en alle politieke en burgerrechten genieten;
 • In het bezit zijn van het Selor-attest; schriftelijke of computertests betreffende de basiskennis (art. 8) en de voldoende kennis (art. 11) van de tweede taal, alsook het mondeling examen betreffende de voldoende kennis van de tweede taal (art. 9§1 voldoende of 9§2 voldoende).
 • Beschikken over zeer goede managementvaardigheden en leiderschapsvaardigheden;

Toelatingsvoorwaarden

-  Belg of EU-onderdaan zijn;

-  minstens 30 jaar oud zijn;

-  ten minste 6 jaar relevante ervaring in de functie hebben;

-  in het bezit zijn van één van de volgende diploma's:

-        Diploma’s van licentiaat/master erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies minstens vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies;

-        getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van licentiaat.

Worden ook toegestaan:

-        eerder behaalde diploma's die overeenkomen met de bovengenoemde diploma's;

-        in het buitenland behaalde diploma's en getuigschriften die krachtens internationale verdragen of overeenkomsten dan wel krachtens wet of decreet gelijkwaardig zijn verklaard aan een van de hierboven genoemde diploma's.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Contract: COD Voltijdse betrekking - De rang wordt toegekend op grond van een mandaat van 8 jaar (hernieuwbaar overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe gemeentewet)

Niveau A10: loon in lijn met de schalen van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen: vakantiegeld, eindejaarspremie, taalpremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tegemoetkoming in de kosten van de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets, voordelig verlofstelsel, diverse opleidingsmogelijkheden, flexibele werkuren

Contract: Managementjobs

Werkregime: Voltijds

Selectieprocedure

-     slagen voor een examen bestaande uit de volgende onderdelen:

1.    Samenvatting en kritisch commentaar van een lezing over een algemeen onderwerp.

Het doel van deze proef is de zin voor synthese en kritiek van de kandidaten op te sporen.

Het is de bedoeling vast te stellen in hoeverre zij in staat zijn een algemeen vraagstuk samen te vatten en te bespreken.

Het uit te voeren werk bestaat uit twee duidelijk onderscheiden delen:

a) een samenvatting in doorlopende tekst van de ontwikkelde hoofdgedachten;

b) een uiteenzetting met opmerkingen, persoonlijke overwegingen en alle passend geachte bezwaren en kritiek.

Voor elk van de twee delen van het werk afzonderlijk wordt de beoordeling toegespitst op de inhoud, de vorm en de spelling.

Tijdens het lezen van de tekst of het ter beschikking stellen ervan mogen de kandidaten geen aantekeningen maken.

                                                                                                           (50 punten)

2.    Schriftelijk examen over de kennis van onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de functie:

 • Grondige kennis van de gemeentefinanciën
 • Begrotingsrecht en gemeentelijke boekhouding
 • Financiële verrichtingen
 • Nieuwe gemeentewet
 • Overheidsopdrachtenwetgeving

                                                                                                         (100 punten)

3.    Mondeling examen ter beoordeling van de zin voor synthese, het analytisch en denkvermogen, de kritische zin, het gedrag, de rijpheid, de motivatie, de belangstelling voor en de affiniteit met het werkterrein, het verantwoordelijkheidsgevoel, de communicatieve vaardigheden en het teamleiderschap. Daartoe legt de kandidaat een strategische visienota voor de te vervullen functie voor aan de examencommissie en legt deze voor. 

                                                                                                                (100 punten)

4.    Een of meer persoonlijkheids- en leiderschapstesten.  Deze tests zullen de vorm aannemen van beoordelingen die worden georganiseerd door een extern bedrijf dat in het kader van een overheidsopdracht zal worden aangewezen.  Doel van de beoordeling is de persoonlijkheids- en leiderschapsvaardigheden te inventariseren die van een gemeentemedewerker worden verwacht (bv. situationeel leiderschap, prioriteitenbeheer, veranderingsmanagement, vermogen om invloed uit te oefenen, gerichtheid op interne dienstverlening, conflictbeheersing, gesprekstechnieken, enz.)

 Slaagvoorwaarden

50% van de punten behalen voor elk onderdeel en 60% van de punten voor alle onderdelen samen.  De in punt 4 bedoelde beoordeling is geen eliminerende test.  Dit is een advies van een externe deskundige.

Indiening van de kandidaturen

Na ontvangst van uw sollicitatie zal een voorselectie worden gemaakt op basis van de vraag of u aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet. Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor de hierboven vermelde aanwervingstoetsen.

Sollicitaties (een motivatiebrief van maximaal 2 bladzijden A4, een curriculum vitae, een kopie van uw diploma, alsook een kopie van de vereiste talenkennis) moeten uiterlijk tegen 24/10/2021 via de website www.woluwe1150.be jobs tabblad worden verzonden.

 Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer Xavier van Outryve, Directeur Personeelszaken (xvanoutryve@woluwe1150.be).

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren.

Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie binnen het gemeentebestuur.

https://jobs.woluwe1150.be/nl/vacature/61393/receveur-communal--directeur-financier-h-f-x-/

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

GUEISSAZ Pierre - HR Collaborator
P: 02/773.07.24
E: pgueissaz@woluwe1150.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures