Doelstellingen van de functie

De Eerste attaché deskundige - coördineert, in samenwerking met de directeur(trice) 'Gezondheid en Bijstand aan personen', de cel 'Preventieve Geneeskunde en Overdraagbare Ziekten'. Aldus neemt hij/zij deel aan de ontwikkeling van een deskundigheid die bijdraagt tot de uitmuntendheid van de administratie.

De Eerste attaché deskundige bepaalt de strategische en tactische doelstellingen en voert alle nieuwe beleidsmaatregelen uit waartoe de ministers hebben besloten, overeenkomstig de aan de DVC gedelegeerde bevoegdheden. In die hoedanigheid is hij/zij een uitgelezen partner voor de ministeriële kabinetten en moet hij/zij in staat zijn de vaardigheden van zijn/haar team aan te passen aan de politieke ontwikkelingen alsook de netwerken van betrokken partijen rond deze thema's te coördineren.

Het team is belast met bevoegdheden zoals:

 • De beheersing van een pandemische crisis zoals Covid-19;
 • De ontwikkeling van een noodplan voor de regio (pandemiebeheer);
 • De preventie van besmettelijke ziekten en behandeling van gevallen van infectieziekten die zich voordoen na de verplichte melding, zoals mazelen, waterpokken, tuberculose en Covid-19;
 • De strijd tegen doping;
 • De vaccinatie (promotie) campagnes;
 • De screeningcampagnes (kanker);
 • De bewustmakings-, voorlichtings- of adviescampagnes;
 • De studie van de invloed van het milieu op de gezondheid.

Verantwoordelijkheden

Als coördinator vereist de functie:

 • Het toepassen van een hoog niveau van deskundigheid in projectbeheer en crisismanagement;
 • Het efficiënt uitvoeren  van het nieuwe beleid waartoe de Ministers hebben besloten;
 • Het voorstellen en verdedigen van de strategische en operationele doelstellingen op het gebied van volksgezondheid in verband met 'Preventieve geneeskunde en overdraagbare ziekten';
 • Het uitbouwen van een expertisecentrum dat in staat is zijn interne en externe partners (andere besturen, partnerverenigingen, instellingen, ministeriële kabinetten, lokale, communautaire, regionale en federale politieke overheden, de pers...) te adviseren, te documenteren en te informeren aan de hand van een documentatie die steeds volledig en actueel is;
 • Het tot stand brengen van efficiënte en duurzame samenwerkingen, zowel intern (door alle middelen van de instelling te mobiliseren) als extern door te zorgen voor een constructieve communicatie met onze verschillende partners (ministeriële kabinetten, Iriscare, andere besturen of partnerverenigingen, lokale, gewestelijke, gemeenschaps- of federale overheden, pers, ...);
 • Het voorstellen, uitwerken en uitvoeren van operationele beleidsmaatregelen om deze doelstellingen te bereiken;
 • Het behandelen van specifieke 'Gezondheid en Bijstand aan personen' dossiers;

Als strategisch adviseur binnen een Directie vereist de functie:

 • Het adviseren van de hiërarchie en het formuleren van voorstellen bij het bepalen van strategische keuzes en doelstellingen, bij de evaluatie van operationele acties en bij het bepalen van mogelijke correcties;
 • Het coördineren van het overleg voor concrete actieplannen om de aan zijn/haar afdeling toegewezen strategische en operationele doelstellingen te bereiken;
 • Het rapporteren aan zijn/haar directeur(trice) en de Leidend ambtenaren over de uitgevoerde controles, de uitvoering van overeenkomsten met Iriscare en de goede organisatie van het werk;
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van andere projecten, door actief deel te nemen aan werkgroepen en door advies te verlenen aan zowel de werkgroepen als de diensten en Directies die een beroep doen op zijn/haar deskundigheid;
 • Het ontwikkelen van de eigen kennis op aanverwante gebieden teneinde zijn/haar deskundigheid, vaardigheden en werkvermogen te versterken.

Als teamleider vereist de functie:

 • Het voorstellen, ontwerpen, coördineren en uitvoeren van projecten door de vaardigheden van het team te benutten en hen samen te brengen rond een gemeenschappelijk doel;
 • Het ervoor zorgen dat het team steeds streeft naar verbetering en modernisering door processen en IT-instrumenten te ontwikkelen in de vorm van projecten, mededelingen of eenvoudige instructies, zodat het snel en doeltreffend kan reageren op de voor het dienst uitgestippelde strategische koers;
 • Het coördineren en superviseren van de activiteiten van de afdeling door duidelijke richtlijnen en relevante informatie te geven aan de werknemers en hen tegelijk kritische en constructieve feedback te geven over hun werk;
 • Het motiveren van de medewerk(st)ers door hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en door hun interessante suggesties naar waarde te schatten (bottom-up-communicatie en collectieve intelligentie), zodat ieders vaardigheden bijdragen tot de uitmuntendheid van de administratie;
 • Het beheren van begroting van de dienst, opstelling van jaarlijkse begrotingsramingen en -aanpassingen en zorgen voor maandelijkse rapportage over het gebruik van de begroting;
 • Het intern en extern, op gefundeerde wijze, verslag uitbrengen over zijn/haar opdracht, zowel schriftelijk als mondeling.

Als vertegenwoordig(st)er vereist de functie:

 • Het onderhouden van een vertrouwensrelatie met de leden van het Verenigd College;
 • Het deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op vergaderingen binnen zijn/haar vakgebied;
 • Het vertegenwoordigen van de dienst, de Directie, de Diensten van het Verenigd College of de Leidend ambtenaren bij interne en externe instanties om het standpunt van de administratie naar voren te brengen, met name tegenover de politieke organen van de Gemeenschap (leden van het College, comités of voltallige zittingen van de Verenigde Vergadering) of tegenover de federale, regionale of communautaire administratieve of politieke autoriteiten;
 • Het optreden als contactpersoon binnen diverse formele en informele netwerken;
 • Het voeden van een regelmatige en doeltreffende communicatie - hoofdzakelijk op de gebieden van gedeelde bevoegdheid - met Iriscare (onze zusterinstelling) op het Brusselse grondgebied van aanvullende diensten en het versterken van het imago van de GGC.

Als bemiddelaar vereist de functie:

 • Het beschikbaar zijn aangaande persoonlijke, psychologische, sociale, professionele of privéproblemen teneinde een goede werksfeer te bevorderen;
 • Het zoeken naar oplossingen voor problemen (meningsverschillen, conflicten, misverstanden, persoonlijke problemen, herhaald absenteïsme);
 • Het op een assertieve manier vermijden dat een conflict wortel schiet;
 • Het, indien nodig, verwijzen van de betrokken personen naar de bevoegde instantie (bv. De Dienst Human Ressources of het CPBW).

GGC

De functie binnen de organisatie

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Ze zijn bevoegd voor de uitvoering van het gezondheids- en welzijnsbeleid in het Brussels Gewest en staan ten dienste van:

 • Iedereen die gebruik maakt van de gezondheids- en welzijnsinstellingen op het Brussels grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, …);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of die behoren tot de Brusselse ‘doelgroep’ in het kader van de strijd tegen doping;
 • Personen die besmet zijn of besmet kunnen worden met een besmettelijke ziekte;
 • De eerste lijn (huisartsen, …) maar ook enkele honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW ’s, zorgdiensten, opvangcentra, …) die actief zijn op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers samen in een actieve, tweetalige administratie waarbij veelzijdigheid en dynamiek de sleutelwoorden zijn.

De Diensten van het Verenigd College bestaan uit vier Directies, een Studiedienst en een Communicatiedienst:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting en Financiën’;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De Directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, … werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van ‘Gezondheidszorg en Bijstand aan Personen’, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit twee afdelingen die zelf weer onderverdeeld zijn naargelang de desbetreffende sectoren:

 • Gezondheid: deze afdeling is gestructureerd in 3 cellen:
 • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschermd wonen);
 • Eerste lijn & Ambulante zorg;
 • Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, …) & Overdraagbare aandoeningen;
 • Dakloosheid;
 • Opvang van mensen van buitenlandse afkomst en het integratieproces;
 • Sociale bijstand, re-integratie van gevangenen, jeugdbijstand, filmcontrole,...
 • Bijstand aan personen: deze afdeling behandeld uiteenlopende zaken zoals:

De 'Eerste attaché deskundige' - zal, in samenwerking met de directeur(trice), de cel ‘Preventieve geneeskunde & Overdraagbare ziekten’ van de Directie coördineren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1040 Etterbeek

https://www.ccc-ggc.brussels/nl

In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zijn voor de ambtenaren met een administratieve positie van de Diensten van het Verenigd College die hun aanspraken op bevordering kunnen doen gelden, dat ze niet onderworpen zijn aan een definitieve tuchtstraf die nog niet werd geschrapt, en dat ze bij hun evaluatie de beoordeling "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" kregen, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vast benoemd ambtenaar zijn van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare), van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van het Waalse Gewest, van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR wordt aangeworven;
 • Houder zijn van de graden van attaché van rang A1 met een niveauanciënniteit die ten minste zes jaar bedraagt (mobiliteit) of houder zijn van de graden van attaché van rang A2 met een niveauanciënniteit die ten minste drie jaar bedraagt (mobiliteit) of houder zijn van een graad gelijkwaardig aan de te vervullen functie (externe mutatie).

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A220 [min. 60.407,48 € ; max. 97.781,52 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,7410 op 01/04/2020);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De toegelaten kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen gevolgd door een interview met een selectiejury. Tijdens dit examen worden de generieke competenties van de kandidaten geëvalueerd met betrekking tot de vereisten van de functie, hun motivatie, interesses en affiniteit met het werkdomein.

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • een sollicitatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van nietigheid, aangetekend verzonden worden voor 16 juni 2021 voor 18u, waarbij de poststempel als bewijs geldt, op volgend adres: Mevrouw N. Noël, Leidend ambtenaar bij de Diensten van Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad; Belliardstraat 71-1; 1040   BRUSSEL. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR 02/552.01.37 of Mevr. Charlot Simoens, Assistent – Dienst HR 02/552.01.33.

Charlot Simoens - Assistent Dienst HR
P: 025520133
E: srhdhr@ggc.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures