Doelstellingen van de functie

De Eerste attaché zal een leidinggevende functie bekleden en verantwoordelijk zijn voor:

 • Het leiden en coördineren van de activiteiten van de medewerkers binnen de Dienst ‘Financiële controle’ om de strategische en operationele doelstellingen van de Dienst en de Directie te verwezenlijken;
 • Het informeren, adviseren, ondersteunen en motiveren van de medewerkers binnen de Dienst ‘Financiële controle’;
 • Het bijdragen tot de ontwikkeling van een hoog niveau van deskundigheid op de bovengenoemde domeinen, in samenwerking met de Directeur(trice) ‘Controle’;
 • Het oprichten van een expertisecentrum binnen de administratie dat advies, documentatie en informatie kan verstrekken op de bevoegde gebieden, teneinde de Directeur(trice) ‘Controle’ en de Leidend ambtenaren in staat te stellen de strategische doelstellingen op dit gebied te formuleren en te verwezenlijken;
 • Het waken over de tijdige uitvoering van controles, analyses en analyse- en kwaliteitscontrolerapporten;
 • Het verzekeren van de opvolging van deze controles, analyses en rapporten, samen of in overleg met de betrokken partijen en, voor zover deze opdracht vervuld wordt voor Iriscare, erop toezien dat de afspraken met Iriscare nageleefd worden;
 • Het adviseren, ondersteunen en adviseren van de Directeur(trice) ‘Controle’ op strategisch en operationeel niveau, teneinde een concrete conceptuele, organisatorische en strategische bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen;
 • Het informeren, adviseren en ondersteunen van de Directeur(trice) ‘Controle’, de Leidend ambtenaren en de andere Directies en afdelingen van de Diensten van het Verenigd college bij aangelegenheden of projecten die verband houden met zijn expertisedomein.

Verantwoordelijkheden

Als leidinggevende en hoofd financiële controle vereist de functie:

 • Het verantwoordelijk zijn voor de organisatie, de ontwikkeling en de verwezenlijking van de doelstellingen aangaande de toevertrouwde opdrachten;
 • Het verzekeren van (de opvolging van) de ontwikkeling van gestructureerde documentatie- en rapportagemechanismen (standaarddocumenten die het opstellen van verslagen en kwaliteitscontroles mogelijk maken);
 • Het organiseren van de nodige contacten met interne en externe partners, opleidingen volgen en als gevolg daarvan binnen het team een kenniscentrum op het gebied van financiële controle ontwikkelen dankzij de contacten die met interne en externe partners gelegd worden, voornamelijk met het oog op de verbetering van de bestaande processen;
 • Het bijdragen tot het bepalen van de evaluatie van het controlebeleid op basis van de deskundigheid, verworven binnen de Directie.                                                             

Als strategisch adviseur binnen een Directie vereist de functie:

 • Het adviseren van het management en voorstellen formuleren bij het bepalen van strategische keuzes en doelstellingen, bij het evalueren van operationele acties en bij het vaststellen van eventuele correcties;
 • Het coördineren van het overleg aangaande concrete actieplannen om de aan de dienst toegewezen strategische en operationele doelstellingen te bereiken;
 • Het verzekeren van de rapportering aan de Directeur(trice) en de Leidend ambtenaren aangaande de uitgevoerde controles, de uitvoering van afspraken met Iriscare en de goede organisatie van de werkzaamheden;
 • Het bijdragen tot de ontwikkeling van andere projecten door actief deel te nemen aan werkgroepen en door advies te verlenen aan de werkgroepen, de afdelingen en de Directies die een beroep doen op de deskundigheid;
 •  Het op eigen initiatief ontwikkelen van de kennis op aanverwante gebieden teneinde de deskundigheid, vaardigheden en werkvermogen te versterken.

Als coördinator vereist de functie:

 • Het bijdragen tot het welslagen van projecten en werkgroepen die verschillende afdelingen en Directies gemeen hebben, in het bijzonder door transversale contacten te onderhouden met de collega's van de Directie 'Begroting & Financiën' en met Iriscare, en door hen te betrekken bij de ontwikkeling van werkmethoden en taakverdeling;
 • Het voortouw nemen, indien nodig, in projecten en ervoor zorgen dat bepaalde operationele doelstellingen bereikt worden, met name door en projectevaluatie uit te voeren, de werkzaamheden te plannen en te coördineren en toezicht te houden op de uitvoering ervan;
 • Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden op basis van de ervaring en vaardigheden van de medewerkers, overlegmomenten organiseren, de medewerkers motiveren, hen begeleiden bij hun opdrachten en hen ondersteunen bij de door te voeren veranderingen, met het oog op het bereiken van de doelstellingen;
 • Het rapporteren over de missie aan de interne partners met behulp van de daartoe bestemde instrumenten (documenten, dienstorders, stuurgroepen,…);
 • Het aansturen van de medewerkers van de Dienst bij het uitvoeren van analyses en controles en het opstellen van de daaruit voortvloeiende verslagen door de werklast te verdelen en te zorgen voor een opvolging;
 • Het valideren van de analyse- en controleverslagen met het oog op een geharmoniseerde werkmethode overeenkomstig de overeengekomen richtlijnen en standaardformulier, en hierover verslag uitbrengen aan de hiërarchie;
 • Het, indien nodig, optreden als financieel controleur.

Als vertegenwoordiger vereist de functie:

 • Het onderhouden van een vertrouwensrelatie met de leden van het Verenigd College;
 • Het deelnemen aan, of zich laten vertegenwoordigen, op vergaderingen die onder de bevoegdheid vallen;
 • Het vertegenwoordigen van de Dienst, de Directie, de Diensten van het Verenigd College of de Leidend ambtenaren in interne en externe instanties om het standpunt van de administratie uit te dragen, met name voor de politieke organen van de GGC (leden van het College, commissies of plenaire zittingen van de Verenigde Vergadering) of voor de administratieve of politieke autoriteiten op federaal, gewestelijk of gemeenschapsniveau;
 • Het op zich nemen van de rol van contactpersoon binnen verschillende formele en informele netwerken;
 • Het bevorderen van een regelmatige en doeltreffende communicatie - hoofdzakelijk op gebieden van gedeelde bevoegdheid - met Iriscare teneinde aanvullende diensten aan de Brusselaars aan te bieden en het image van de GGC te verbteren.

Als bemiddelaar vereist de functie:

 • Het beschikbaar zijn aangaande persoonlijke, psychologische, sociale, professionele of privéproblemen teneinde een goede werksfeer te bevorderen;
 • Het zoeken naar oplossingen voor problemen (meningsverschillen, conflicten, misverstanden, persoonlijke problemen, herhaald absenteïsme);
 • Het op een assertieve manier vermijden dat een conflict wortel schiet;
 • Het, indien nodig, verwijzen van de betrokken personen naar de bevoegde instantie (bv. De Dienst Human Ressources of het CPBW).

GGC

De functie binnen de organisatie

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Ze zijn bevoegd voor de uitvoering van het gezondheids- en welzijnsbeleid in het Brussels Gewest en staan ten dienste van:

 • Iedereen die gebruik maakt van de gezondheids- en welzijnsinstellingen op het Brussels grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen,…);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of die behoren tot de Brusselse ‘doelgroep’ in het kader van de strijd tegen doping;
 • Personen die besmet zijn of besmet kunnen worden met een besmettelijke ziekte;
 • De eerste lijn (huisartsen,…) maar ook enkele honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW ’s, zorgdiensten, opvangcentra,…) die actief zijn op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers samen in een actieve, tweetalige administratie waarbij veelzijdigheid en dynamiek de sleutelwoorden zijn.

De Diensten van het Verenigd College bestaan uit vier Directies, een Studiedienst en een Communicatiedienst:

 • ‘Gezondheid en Bijstand aan personen’; verlenen en vernieuwen van erkenningen aan instellingen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, enz.;
 • ‘Controle’;
 • ‘Coördinatie en Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting en Financiën’;
 • het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De Directie ‘Controle’ verenigt verschillende beroepsprofielen: verpleegkundigen, dokters, sociaal assistenten, financiële controleurs, verdeeld over de twee diensten die verantwoordelijk zijn voor de administratieve en financiële controle van de instellingen die onder de bevoegdheid van de Diensten van het Verenigd College en Iriscare (zuster- administratie van de GGC) vallen. Deze Directie maakt integraal deel uit van de DVC, maar werkt voor beide administraties.

Deze Directie bestaat uit twee diensten:

 • ‘Administratieve controle’: dienst die belast is met de controle op de naleving van de erkenningsnormen van de door de GGC erkende instellingen (thuishulp, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, centra en diensten voor persoonlijke bijstand,…) en het opstellen van controlerapporten voor de diensten van erkenningsbeheer;
 • ‘Financiële controle’: dienst die verantwoordelijk is voor het algemeen financieel toezicht op de door de GGC erkende sectoren en instellingen, alsook voor de financiële controle van de erkenningen en vergunningen of subsidiedossiers. Deze dienst zorgt ook (in samenwerking met Iriscare) voor de financiële opvolging van de kinderbijslagfondsen, alsook voor de organisatie van de werkzaamheden van het kredietcomité van de GGC en de analyse van de financiële indicatoren in het kader van de opvolging van de beheerscontracten. 

De Eerste attaché zal belast zijn met het beheer van de dienst ‘Financiële controle’, binnen de Directie ‘Controle’. 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1040 Etterbeek

https://www.ccc-ggc.brussels/nl

Administratieve voorwaarden om te solliciteren

In aanvulling op het vervullen van de promotievoorwaarden, gelijkwaardig aan degene die vereist zijn voor de ambtenaren met een administratieve positie van de Diensten van het Verenigd College die hun aanspraken op bevordering kunnen doen gelden, dat ze niet onderworpen zijn aan een definitieve tuchtstraf die nog niet werd geschrapt, en dat ze bij hun evaluatie de beoordeling "voldoet aan de verwachtingen" of "uitzonderlijk" kregen, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Vast benoemd ambtenaar zijn van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Iriscare), van de Federale Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen, van de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies en van het Waalse Gewest, van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen waarvan het personeel via SELOR wordt aangeworven.
 • Houder zijn van de graden van attaché van rang A1 met een niveauanciënniteit die ten minste drie jaar bedraagt (mobiliteit) of houder zijn van een graad gelijkwaardig aan de te vervullen functie (externe mutatie).

Diploma en/of ervaring

Gevraagd diploma

Kandidaten voor de functie van Eerste attaché bij de Dienst 'Financiële Controle' moeten in het bezit zijn van een diploma van hoger onderwijs van het lange type (licentiaat of master), bij voorkeur met een focus op financiën of economie.

Ervaring

 • Minimum 3 jaar ervaring binnen een analoge functie of analoog domein van activiteit;
 • Diepgaande kennis van financiën, boekhouding en budgettering is essentieel;
 • Kennis van de kinderbijslagfondsen of de erkende instellingen voor persoonsgebonden aangelegenheden, of ten minste een affiniteit, is een pluspunt;
 • Ervaring binnen een publieke administratie of kennis van publieke administratie is een pluspunt;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A200 [min. 50.612,61 € ; max. 83.494,88 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,7410 op 01/04/2020);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De toegelaten kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een interview met een selectiejury. Tijdens dat gesprek worden de generieke competenties van de kandidaten geëvalueerd met betrekking tot de vereisten van de functie, hun motivatie, interesses en affiniteit met het werkdomein. Het Verenigd College zal een individueel overdrachtsbesluit nemen voor de eerste laureaat van de selectie. Dit besluit zal per uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

- een sollicitatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;

- een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van nietigheid, aangetekend verzonden worden voor 12 maart 2021 voor 18u, waarbij de poststempel als bewijs geldt, op volgend adres: De Heer N. LAGASSE, Leidend Ambtenaar bij de Diensten van Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad; Belliardstraat 71-1; 1040   BRUSSEL.

Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR 02/552 01 37 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente – Dienst HR 02/552 01 33.

Charlot Simoens - Assistent DHR
P: 025520133
E: srhdhr@ggc.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures