In de loop van de maand december 2019 – januari 2020 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de GBA) overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie :

 

 • 1 Franstalige of Nederlandstalige statutaire ambtenaar – ICT Beheerder  (code 2019 B81/3/N-F).

 

De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend examen. De laureaat treedt in dienst in hoedanigheid van stagedoende ambtenaar.  De wervingsreserve blijft 1 jaar geldig (twee maal verlengbaar met zes maanden).

Aan de benoemingsvoorwaarden moet zijn voldaan uiterlijk op 1 december 2019.

 

Doel van de functie

Als ICT-beheerder, beheert u in samenwerking met externe IT-leveranciers, het GBA-netwerk, inclusief incidenten en problemen met betrekking tot het GBA-netwerk, eindgebruikersapparatuur of toepassingen die de GBA gebruikt. U fungeert ook als "eerste- en tweedelijnshelpdesk" voor de eindgebruikers. Er is maar één functie van "ICT-beheerder" binnen het organigram van de GBA.

Dankzij uw enthousiaste, gestructureerde, strikte, maar voorzichtige aanpak draagt u bij tot de goede werking van het ICT-netwerk en het ICT-park van de GBA.

Concreet bestaat het doel van de functie uit:

 • Ondersteuning van de gebruikers (eerste en tweede lijn)
 • Beheer van ICT-incidenten en ICT-problemen
 • Beheer van het hardware- en softwarepark, de applicaties die de GBA gebruikt en gebruikersbeheer
 • Meewerken aan ICT-projecten
 • U werkt mee aan de documentering van de ICT-omgeving van de GBA

Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk controleorgaan ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. De opdracht van de Autoriteit is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens.

De GBA is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid.

De GBA  wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Specifieke competenties :

 

 • U beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen
 • U bent georganiseerd, gestructureerd, betrouwbaar en strikt maar voorzichtig
 • U neemt graag initiatief
 • U werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken
 • U functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines
 • U blijft op de hoogte van de technologische ontwikkelingen in de IT-wereld en bent bereid om je kennisgebied uit te breiden
 • U bent graag in contact met gebruikers en je verzorgt uw relaties met gebruikers op een rustige en diplomatieke manier
 • U bent klant/servicegericht en maakt er een erezaak van om (structurele) oplossingen te vinden
 • U heeft goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • U houdt ervan uw kennis te delen (geven van opleidingen)
 • U bent bereid om af en toe buiten de diensturen te werken (in geval van urgente en blokkerende problemen, of testen van GBA-systemen) 

 

Bijzondere vereisten :

 

 • U heeft een bachelor of een kandidatuur in informatica (bij voorkeur gericht op infrastructuur).
 • U hebt de volgende vaardigheden:
  • Bekwaam om een Windows werkstation en systeemomgeving (Windows 10) te beheersen
  • Bekwaam om Suite office 2013 (en hoger) te beheersen
  • Een algemene kennis hebben van PC-hardware (demontage, reparatie, gegevensherstel, enz.)
  • Basiskennis van Active Directory beheer (gebruikers en groepen) en bijbehorende tools (mailboxen en mailinglijst)
  • Kennis hebben van de basisconcepten en architectuurtechnieken van systemen, netwerken (LAN, WAN, enz.) en protocollen (TCP/IP, enz.)
  • Kennis hebben van de principes en technieken met betrekking tot informatiebeveiliging
  • Basiskennis van Windows serverbeheer (inclusief Exchange, MS SQL) en bijbehorende Microsoft-technologieën (AD, DNS, DHCP, IIS, enz.)
 • U bent in staat om in het Frans te communiceren met de gebruikers
 • U heeft een minimum IT-kennis in het Engels.
 • De volgende elementen zijn een pluspunt:
  • Tenminste twee jaar ervaring in een soortgelijke functie
  • Praktische kennis van ITIL (Incident Management)
  • Kennis op het gebied van VOip-telefonie en mobiele telefonie
  • Kennis in het gebruik en de configuratie van smartphones en tablets (Android, iOS)
  • Een taalcertificaat (bij voorkeur Selor)


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

U wordt aangeworven in de graad van directieassistent (niveau B) met de bijhorende weddenschaal B8/1. 

Weddeschaal B8/1 : 23.785 – 41.742 EUR (100 %) – geïndexeerd (1.7069) :  40.598 – 71.249 EUR

 

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een termijn van 6 maanden);
 • Maaltijdscheques (na een termijn van 3 maanden).

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

 

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt.  In principe zijn alle proeven mondeling.  Evenwel, al naar gelang het aantal inschrijvingen kan de kennisproef schriftelijk georganiseerd worden.  De (schriftelijke en/of mondelinge) kennisproef wordt beoordeeld op 20 punten en om te slagen dient de kandidaat 12 punten te behalen.

1/ Indien het aantal kandidaten de organisatie van een schriftelijke kennisproef rechtvaardigt, zal de examenprocedure op de volgende manier plaatsvinden :

Het examen verloopt in twee fasen : een schriftelijke proef over de materie en daarna een mondelinge proef met een gedeelte over de materie en een gedeelte over de vereiste competenties en vaardigheden.

 

De eerste schriftelijke proef betreffende de materie wordt beoordeeld op 15 punten. Om tot de volgende proef toegelaten worden, dient de kandidaat 7,5 punten te behalen. Dit deel zal gevolgd worden door een mondelinge proef over de materie (op 5 punten). Op het geheel, wordt de proef over de materie ( schriftelijk en mondeling deel ) beoordeeld op 20 punten.  Om te slagen dient de kandidaat minimum 12 punten te behalen.

 

Een tweede mondeling deel volgt waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt. De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

 

2/ Indien het aantal kandidaten niet de organisatie van een schriftelijke kennisproef vereist, zal de examenprocedure op de volgende manier plaatsvinden :

Het examen verloopt mondeling en in twee delen : een deel over de materie en daarna een deel over de vereiste competenties en vaardigheden.

Het deel over de materie wordt beoordeeld op 20 punten. Om te slagen dient de kandidaat 12 punten te behalen.

 

Het deel over de vereiste generieke en specifieke competenties heeft als doel na te gaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt. De beoordeling gebeurt door afweging ten overstaan van het vooropgesteld profiel. Er wordt beslist door toekenning van de vermelding “ geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”.

 

In beide geval, wordt op het einde van de proeven een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde.  Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten.  Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

 

Op schriftelijk verzoek ( brief of E-mail ) kan het examenreglement alsook de samenstelling van de examencommissie worden verkregen.

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend met een aangetekende brief aan de Voorzitter van de GBA, ter attentie van Mevrouw Elisabeth Nam, Drukpersstraat 35 -1000 Brussel.  De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Inschrijving uiterste datum : 02/12/2019 . De datum van poststempel geldt als bewijs.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam, telefoon : 02/274.48.23, e-mail : elisabeth.nam@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/vacante-betrekking-december-2019

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

 

 

Nam Elisabeth - Personeelsverantwoordelijke
P: 02/274.48.23
E: elisabeth.nam@apd-gba.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures