Opgelet! Je moet uiterlijk 31/12/2022 in dienst kunnen treden.

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Jaarlijks behandelen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)  duizenden dossiers van personen die internationale bescherming aanvragen in ons land.  DVZ neemt beslissingen over de toegang, het verblijf, de vestiging en terugkeer van vreemdelingen. Het CGVS behandelt de verzoeken tot internationale bescherming.

Als Protection Officer bij Dienst Vreemdelingenzaken ben jij een onmisbare schakel binnen de asiel- en migratieketen. Jij neemt het migratiedossier grondig onder de loep en onderzoekt het verblijfsrecht van vreemdelingen.

Je behandelt dossiers in het registratiecentrum tijdelijke bescherming, momenteel gelokaliseerd in de Heizel. Dit is een tijdelijk aanmeldcentrum dat enkel werd opgericht voor de registratie van verzoekers om tijdelijke internationale bescherming uit Oekraïne. Eens de toestroom van Oekraïense vluchtelingen stabiliseert, zal je verder ingeschakeld worden binnen één van de centrale diensten van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

In het tijdelijke registratiecentrum treedt je zelf in contact met de verzoeker om tijdelijke bescherming. Als protection officer:

 • Verzamel je, al dan niet met behulp van een tolk, de identiteitsgegevens en de nodige informatie om te onderzoeken of iemand in aanmerking komt voor (tijdelijke) internationale bescherming
 • Volg je de geldende juridische regels en werk je binnen de voorziene wettelijke termijnen
 • Heb je oog voor de ontbrekende elementen in het dossier en werk je ook nauw samen met gemeenten, politie, ambassades en advocaten.
 • Analyseer en oordeel je op een kritische manier over de echtheid en geloofwaardigheid van de verkregen feiten en voorgelegde stukken. Dan pas kan jij een beslissing nemen over de toegang, het verblijf of de terugkeer.
 • Op termijn kan je worden aangesteld om de dagelijkse werking in goede banen te leiden. Binnen jouw cel coach jij jouw team om het beste uit zichzelf te halen en evalueer je de individuele prestaties. Ook de verlof- en vakantieregeling neem jij voor jouw rekening.

 

Als Protection officer bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) analyseer jij de aanvragen tot internationale bescherming. Als na de registratie en intakegesprek bij DVZ blijkt dat België verantwoordelijk is, schiet jij in actie.

 • Jij voert intensief interviews met de verzoekers tot internationale bescherming, al dan niet in aanwezigheid van een tolk en/of advocaat. Zo probeer jij de ware identiteit en de reisroute van de verzoeker te achterhalen en peil je naar de vluchtmotieven.
 • Op basis van je onderzoek maak je een onderbouwde voorstelbeslissing op. Na supervisie wordt deze beslissing ter ondertekening voorgelegd aan de Commissaris-generaal die de finale beslissing neemt.
 • Jouw advies heeft een grote impact op de verdere toekomst van de verzoekers voor internationale bescherming. Het nemen van dergelijke adviezen is op emotioneel vlak niet altijd evident.
 • Je komt in direct contact met verschillende culturen. Dat geeft kleur en afwisseling aan jouw job. Bovendien bouw je zo een prima kennis op over de humanitaire en geopolitieke situatie van bepaalde regio’s in de wereld.
 • Daarom leren wij jou bij de start alle kneepjes van het vak zodat jij sterk in jouw schoenen staat. En om bij te blijven in de sterk evoluerende context waarin je werkt, pik je regelmatig een opleiding mee om jouw kennis en expertise bij te schaven.
 • Je kunt rekenen op een sterke researchdienst en juridische dienst die je ondersteunen bij je werk en op een goede omkadering binnen je geografische sectie waarin je terechtkomt.

 

Het CGVS is de centrale asielinstantie, en sinds 1 juni 2007 als enige instantie, bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen.

De afgelopen jaren stond het asiel- en migratiebeleid vaak in het oog van de storm. Het is een thema dat leeft bij veel mensen. Jij gelooft dat hoe verschillend wij ook zijn, iedereen gelijk is. Met een open vizier kijk je naar onze samenleving.

 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Op korte termijn zijn wij samen op zoek naar meer dan zevenhonderd nieuwe collega’s. Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed.

Meer informatie over de functie van Protection officer bij DVZ?
Jente De Bondt - Attaché P&O
Contactpersoon voor de Dienst Vreemdelingenzaken
e-mail: selectiesDVZ@ibz.fgov.be 

Meer informatie over de functie van Protection officer bij CGVS?
Pierre Deschepper - Adviseur Dienst HRM
Contactpersoon voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
Tel. : 02/205.51.88
e-mail: pierre.deschepper@ibz.fgov.be

FOD Binnenlandse Zaken

DVZ staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS is een onafhankelijke dienst binnen FOD Binnenlandse Zaken en is sinds 2007 als enige instantie bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen. Daarnaast reikt ze ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Het CGVS is de centrale asielinstantie, en sinds 1 juni 2007 als enige instantie, bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen.De afgelopen jaren stond het asiel- en migratiebeleid vaak in het oog van de storm. Het is een thema dat leeft bij veel mensen. Jij gelooft dat hoe verschillend wij ook zijn, iedereen gelijk is. Met een open vizier kijk je naar onze samenleving.

 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Op korte termijn zijn wij samen op zoek naar meer dan zevenhonderd nieuwe collega’s. Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed.


Vacatures

 • Aantal (10) - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen - Victor Hortaplein 40
 • Aantal (12) - 1000 Brussel - Dienst Vreemdelingenzaken - Registratiecentrum Heizel

https://dofi.ibz.be/nl

Gedragsgerichte competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden

 Een goede motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.
 • Je hebt interesse voor internationale en nationale politiek en meer bepaald in het asiel- en migratieluik.
 • Je hebt goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, ...).

 

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt.
Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 Laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2021-2022 die hun diploma in tweede zit behalen, kunnen eveneens deelnemen aan de selectieprocedure. Bij indiensttreding dient men in het bezit te zijn van een masterdiploma.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te treden – op de aanstellingsdatum:

 • Voor DVZ: de Belgische nationaliteit hebben
 • Voor CGVS: Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland

 Je moet uiterlijk 31/12/2022 in dienst treden.

Er wordt een contract aangeboden van één jaar, dat eenmalig verlengbaar is met één jaar.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Loon
Minimum aanvangswedde: 42057,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • terbeschikkingstelling van een laptop
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • allerlei sociale voordelen
 • 26 dagenjaarlijkse vakantie + 12 compensatiedagen (niet priksysteem, voltijdse tewerkstelling) of opname van overuren in recup

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal op afstand (online) plaatsvinden.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt (50 punten op 100).

Solliciteren kan enkel via mail.

Stuur je CV, motivatiebrief, diploma en een kopie van je identiteitskaart naar SelectiesDVZ@ibz.fgov.be

 

http://selor.be/nl

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


E: selectiesDVZ@ibz.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures