Opgelet! Je moet uiterlijk 31/12/2022 in dienst kunnen treden.

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van hun gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

Jaarlijks behandelen onze diensten duizenden dossiers. En hier maak jij als interviewer/registrator het verschil. Zo verzamel, verwerk en klasseer jij tal van gegevens en bewijsstukken die het dossier staven.

Onze beslissing heeft een grote impact op het leven van vele mensen. Dus volg je de juridische regels van de kunst en heb je oog voor ontbrekende elementen. Bovendien ben jij het eerste aanspreekpunt, beantwoord jij vragen en geef jij informatie over de laatste stand van zaken. Zo bouw je een breed netwerk uit van interne en externe partners.

Het is een job met pit en afwisseling. Bij ons kan je alle kanten op en jij kiest zelf welke richting je wilt inslaan.

Als interviewer:

 • Neem jij de intakegesprekken van verzoekers tot internationale bescherming af, al dan niet in aanwezigheid van een tolk. Jij legt uit wat hen te wachten staat en wat jij van hen verwacht tijdens het interview.
 • Aan de hand van een vragenlijst wil je de ware identiteit achterhalen alsook de reisroute van de verzoeker. Je gaat dieper in op de vluchtmotieven en peilt of er nog andere familieleden in België verblijven. Zo verzamel jij de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de aanvraag tot internationale bescherming.
 • Op het einde van het interview neem je de bewijsstukken in ontvangst en maak je een verslag op zodat je een voorstel van een beslissing kan voorleggen aan jouw supervisor.

 Als registrator:

 • Jij staat in voor het onthaal van de verzoeker om internationale bescherming en verzamelt, al dan niet met behulp van een tolk, alle noodzakelijke identiteitsgegevens van de verzoeker.
 • Je staat in voor de afhandeling van diverse administratieve taken. Je registreert en neemt akte van het verzoek. Je scant documenten in, maakt een dossiernummer aan en koppelt deze aan het administratief dossier.
 • Je levert de juiste proceduredocumenten af aan de verzoeker. Indien van toepassing lever je een attest af dat bewijst dat de persoon een (tijdelijke) bescherming heeft aangevraagd.

 Om al deze taken naar behoren te kunnen uitoefenen, dien je nauw samen te werken met de Afdeling Internationale Bescherming en andere diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken, evenals enkele externe partners, zoals Fedasil, de dienst Voogdij, de politie,…. 

FOD Binnenlandse Zaken

Er zijn 17 vacante plaatsen bij de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken bij de volgende standplaatsen:

 • Pachecolaan 44 te Brussel (als registrator werk je voorlopig aan de Pachecolaan 44. Op termijn kan dit een andere locatie worden.)
 • Registratiecentrum Heizel

DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ
hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN 

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).


Vacatures

 • Aantal (17) - 1000 Brussel - Brussel

https://dofi.ibz.be/nl

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore! 

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Er is geen ervaring vereist. 

Voorwaarden voor indiensttreding

 • Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te kunnen treden Belg zijn.

Niveau

 • Hoger secundair

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) via een contract van bepaalde duur (1 jaar) met de bijhorende weddeschaal C1, met een mogelijkheid op verlenging van 1 jaar.

Opgelet! Je moet uiterlijk 31/12/2022 in dienst treden.

 
Loon
Minimum aanvangswedde: 26.899,35 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

 • werken in een multiculturele omgeving
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar
 • niet priksysteem: 12 compensatiedagen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Screening

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden (Belgische nationaliteit).

Interview

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Het interview zal op afstand (online) plaatsvinden.

Je cv dat je via mail stuurt wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

De procedure wordt afgesloten van zodra de geschikte kandidaten gevonden zijn.

Solliciteren kan enkel via mail.

Stuur je CV naar SelectiesDVZ@ibz.fgov.be

Vermeld in je kandidatuur duidelijk je behaalde diploma, nationaliteit en werkervaring, de selectie en taal van de selectie waarvoor je solliciteert.

Je kan niet solliciteren via de website van Selor (gebruik dus niet de knop 'solliciteren').

https://selor.be/nl/

FOD Binnenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Dan kan je een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert. En om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Gilke Stouthuyzen - Attaché P&O
E: gilke.stouthuyzen@ibz.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures