Je wordt aangeworven als technisch attaché – preventieadviseur bij de Raad van State.

Je zorgt ervoor dat alle wettelijke bepalingen met betrekking tot veiligheid en welzijn op het werk worden nageleefd. Na het raadplegen van alle betrokken partijen brengt u hierover advies uit.

Je bent het aanspreekpunt voor werknemers en werkgever op het gebied van welzijn en preventie.

Je geeft jouw mening bij de implementatie van nieuwe technologieën of maatregelen die mogelijks invloed hebben op het welzijn van werknemers en bent in staat hier een risicoanalyse van uit te voeren. Je identificeert en analyseert alle risico's en stelt dienovereenkomstig een preventieplan en een actieplan op.

Je informeert de instelling wat zijn verplichtingen zijn rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk conform de welzijnswet. Je verzorgt het secretariaat en de follow-up van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Je doet voorstellen inzake preventiemaatregelen. Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de huidige processen, procedures en doet aanbevelingen naar de toekomst toe.

Je onderhoudt de noodzakelijke contacten met alle interne en externe actoren inzake welzijn op het werk en onderhoudt de ter beschikking zijnde applicaties.

Jouw doel is een cultuur van preventie bij de medewerkers en leidinggevenden te creëren waarbij de betrokken partijen gesensibiliseerd worden inzake veiligheid en preventie.

Je voert onderzoek en neemt verantwoordelijkheid om hierover rapporten te schrijven. Je stelt verschillende rapporten op (maandelijks en jaarlijks) alsook arbeidsongevallenfiches.

Je analyseert, stelt voor, coördineert en/of verzorgt opleidingen in verband met veiligheid en welzijn op het werk.

In tweede orde, als technisch attaché, ondersteun je de stafdirecteur budget en beheer bij projecten in verband met het begrotings- en infrastructuurbeheer van de Raad van State.

Raad van State

Er is 1 vacante plaats bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel).

Als raadgevende en rechtsprekende instelling op de driesprong van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, dankt de Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onwettige administratieve rechtshandelingen die hen mochten hebben geschaad.

Het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn dan ook belangrijke bevoegdheden van de Raad van State.

De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied.

De Raad van State is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1040 Etterbeek - Brussel

http://www.raadvst-consetat.be

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de instelling, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.
 • Vermogen om in een tweetalige omgeving te werken.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Je hebt een grondige kennis van de wetgeving inzake arbeidsongevallen.
 • Je hebt een goede kennis van de principes van een brandinstallatie en van een brandplan voor een gebouw.
 • Je hebt goede mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan deelnemen onder voorbehoud als je :

 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België :
  Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan de Raad van State.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands :
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven voor die taaltest.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?

Informeer bij de stafdienst Personeel & Organisatie van de Raad van State per email naar P&OInfo@raadvst-consetat.be.

2. Vereiste getuigschrift op de uiterste inschrijvingsdatum

Je beschikt eveneens over een getuigschrift Preventieadviseur Niveau I of Niveau II zoals bepaald in het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

3. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als technisch attaché (niveau A) met de weddeschaal A7.

Loon

Aanvangswedde: tussen € 48.899,01 en € 71.556,35 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • voordelige hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • diverse sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken tot drie dagen per week
 • 26 dagen verlof per jaar minimum en 12 compensatiedagen voor flexibiliteit

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • aan de dienstplichtwetten hebben voldaan
 • zich niet persoonlijk bevinden in een toestand van belangenconflict.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Selectietesten

1. Controle van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectie toegelaten op voorwaarde dat je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een schriftelijke motivering, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma en getuigschrift hebt toegestuurd.

Kandidaturen die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen.

2. Voorselectie

In het geval zich een groot aantal kandidaten zou hebben ingeschreven, kan als eerste selectie een test worden georganiseerd waarbij de basiskennis van de kandidaten zal worden getest. De test zal bestaan uit meerkeuzevragen ter beoordeling van de technische competenties en vereiste kennis. 

Enkel de eerste 10 gerangschikte kandidaten zullen kunnen deelnemen aan het functiespecifiek examen.

3. Functiespecifiek examen – gesprek duurtijd ongeveer 45 minuten

In het gesprek wordt gepeild naar de in het ‘Profiel’ vermelde competenties. Indien voorafgaand aan het gesprek van de kandidaten wordt gevraagd een casestudy schriftelijk voor te bereiden, zal tijdens het gesprek tevens de door de kandidaat voorgestelde oplossing worden besproken.

Aan de hand van dit gesprek zal tevens de motivatie en de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de eisen van de functie, worden beoordeeld.

Je curriculum vitae zal tijdens het interview als aanvullende informatie worden gebruikt.

Om te slagen, moet je ten minste 12 punten op 20 scoren.

Je kunt je kandidatuur indienen tot en met 14 juli 2022.

LET OP: voor deze aanbieding kun je je NIET online inschrijven op "Mijn Selor".

Stuur ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum je schriftelijke motivering, curriculum vitae en kopie van het diploma en getuigschrift per e-mail naar P&OInfo@raadvst-consetat.be. Je krijgt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van een medewerker van de stafdienst P&O. Zo niet, hernieuw dan je zending.

Gelieve ook een kopie van je identiteitskaart (of enig ander document waaruit je nationaliteit blijkt) bij je kandidatuur te voegen.

Documenten die naar een ander adres worden gestuurd, worden niet in aanmerking genomen.

Op straffe van nietigheid, moeten bij je kandidatuur worden gevoegd :

 • een schriftelijke motivering;
 • een curriculum vitae;
 • een kopie van het vereiste diploma;
 • een kopie van het vereiste getuigschrift.

Zo niet, wordt je kandidatuur niet in aanmerking genomen!

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures