Taken:

Als directeur van de afdeling Boekhouding en Begroting neemt u de leiding van de hele afdeling op zich. Daarbij coördineert u de activiteiten van de verschillende diensten en de activiteiten van de diensthoofden die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Onder het gezag van de secretaris-generaal en in samenwerking met de leden van het directiecomité zet u de visie van de raad voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot uw afdeling om in strategische doelstellingen.

Daarvoor bepaalt u de prioriteiten en stelt u de overeenkomstige actieplannen op. 

 

Uw belangrijkste taken zijn daarbij de volgende:

 • Verslag uitbrengen over de activiteiten binnen de afdeling aan de secretaris-generaal, de voorzitster, de raad voor maatschappelijk welzijn en het directiecomité;
 • Deelnemen aan het directiecomité en de relaties met de andere afdelingen onderhouden;
 • Het interne beheerscomité van de afdeling Boekhouding en Begroting voorzitten, dat naast de directeur van de afdeling bestaat uit zijn/haar adjunct, de diensthoofden en de personen waarvan de directeur de aanwezigheid wenselijk acht;
 • Toezicht houden op alle operationele activiteiten van de afdeling Boekhouding en Begroting;
 • De projecten met betrekking tot de afdeling Boekhouding en Begroting beheren of coördineren: aansturen van het project en van het projectteam (interne of externe medewerkers), globale evaluatie van het project, analyse van de overeenstemming van het project met de strategische doelstellingen; 
 • In overleg met het directiecomité de KPI's voor de afdeling uitwerken en de te bereiken doelstellingen bepalen;
 • In overleg met de voorzitster en de secretaris-generaal de belangen van de afdeling Boekhouding en Begroting vertegenwoordigen en bevorderen bij de verschillende gesprekspartners en externe instanties;
 • De uitwerking van de begrotingen van de verschillende afdelingen coördineren in overeenstemming met de strategische doelstellingen en de budgettaire richtlijnen die bepaald werden door de raad voor maatschappelijk welzijn;
 • Met de steun van de juridische dienst de wet- en regelgeving opvolgen die van toepassing is op de afdeling;
 • Toezien op het welzijn van het personeel van de afdeling in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan voor zijn afdeling Begroting en Boekhouding

 

EEN DIRECTEUR (m/v/x)

 

in het kader van een voltijds vervangingscontract met een zo snel mogelijke indiensttreding.

 

Taken van de afdeling:

Met inachtneming van de geldende boekhoudkundige regelgeving voert de afdeling Boekhouding en Begroting de boekhouding van het OCMW, werkt ze de ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen uit, regelt ze het financiële luik van de beslissingen om bijstand te verlenen, factureert ze de betalende diensten die het OCMW verleend heeft en bezorgt ze de documenten om de aan het OCMW verschuldigde bedragen terug te vorderen aan de subsidiërende overheden, de verzekeringsinstellingen en de hulpkassen.

Bij de uitvoering van haar taken staat de afdeling Boekhouding en Begroting in voor de bescherming van de activa van het OCMW, voert ze mechanismen in om fraude te voorkomen, bewerkt ze dashboards ter ondersteuning van het beheer, neemt ze deel aan de interne controle en draagt ze bij tot de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers van het OCMW.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

https://jobs.cpas1200.be/

Vereiste kwaliteiten voor de functie:

Voorwaarden voor deelname aan de werving:

 • U beschikt over een masterdiploma.
 • U hebt aantoonbare ervaring in afdelingsmanagement en projectmanagement.

Technische vaardigheden:

 • U hebt een goede kennis van het regelgevende kader met betrekking tot de afdeling, alsook van de procedures, reglementen en taken van de instelling.
 • U hebt een perfecte beheersing van het Frans of het Nederlands en voldoende kennis van de andere taal (Selor art. 9 §1).
 • U beschikt over de nodige competenties om mensen te managen en projecten te beheren.
 • U beheerst de kantoorsoftware (Office Suite en software die het OCMW gebruikt).

Persoonsgebonden competenties:

 • U kan beslissen en handelen in overeenstemming met de strategische lijnen;
 • U bent analytisch ingesteld en in staat om een visie te ontwikkelen;
 • U kan goed samenwerken en onderhandelen;
 • U handelt integer en professioneel in lijn met de deontologische regels;
 • U bent assertief en resultaatgericht.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wij bieden u:

 • Een voltijds vervangingscontract (37,5 uur/week) van niveau A7 (brutomaandloon, zonder anciënniteit: 4.955,58 euro);
 • De mogelijkheid tot erkenning en valorisatie van uw anciënniteit in overeenstemming met de functie;
 • Een tweetaligheidspremie (via examen Selor);
 • Een eindejaarspremie;
 • Gratis openbaar vervoer;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Maaltijdcheques;
 • 10% korting bij Ethias voor uw persoonlijk afgesloten verzekeringen;
 • Een mooi aantal vakantiedagen;
 • Een aangepast individueel opleidingsplan;
 • Een aangename werkomgeving in volle evolutie (met respect voor uw work-lifebalans).

 

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De selectie van de kandidaten zal gebeuren zodra alle sollicitaties zijn ontvangen. De gekozen kandidaten worden rond 08/07/22 uitgenodigd voor een schriftelijke proef gepland op 14/07/22 en, op basis van de resultaten van die proef, voor een mondeling gesprek op 03/08/22. Deze planning kan nog wijzigen.

Geïnteresseerd?


Uiterste datum van kandidaatstelling: 05/07/22

Wilt u solliciteren? Surf dan naar onze website: https://cpas1200.be/nl/. Al onze vacatures vindt u onder het tabblad ‘Jobs’.

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ73570/application-form.aspx

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures