Pedagogisch raadgever van het omkaderend, onderwijzend en begeleidend personeel

 • Bieden van een pedagogisch-didactische omkadering, begeleiding en raad
 • Ondersteunende rol aan de vakspecialisten met ondermeer het verschaffen of ontwikkelen van methodologische handvaten om de opleidingsdoelstellingen te behalen
 • Opleidingen en informatiesessies hieromtrent organiseren
 • Ondersteuning bieden bij het ontwerpen en uitwerken van opleidingsactiviteiten
 • Evalueren van opleidingsactiviteiten met hieraan gekoppeld de kwaliteitscontrole ervan (desgevallend de ontwikkeling van bijhorende kwaliteitsinstrumenten)

  

Bijdragen tot de ontwikkeling en toepassing pedagogische vernieuwende technieken

 

 • Inspelen op de groeiende nood aan afstandsonderwijs in alle vormen: blended learning, synchrone onderwijsvormen zowel als asynchrone vormen van afstandsonderwijs. Uw kennis op dit vlak is een onmiskenbare meerwaarde.

 Begeleiden, oriënteren en ondersteunen van onderwijsprocessen bij de lerenden: 

 • Individuele begeleiding van de lerenden ingeval van leerproblemen. Detectie van leerstoornissen en deskundige doorverwijzing
 • Ontwikkeling en organisatie van opleidingsmodules in werkmethodes, memorisatietechnieken, studieplanning, begripsvorming en algemene studieaanpak

 

 Bijdragen tot de ontwikkeling van een opleidingsplan en het bepalen van opleidingsbehoeften van de leden van de Geïntegreerde politie

 • Analyse van opleidingsbehoeften voor de ontwikkeling van een opleidingsplan en de opleidingsprogramma’s.
 • Deelname aan relevante expertisenetwerken
 • Deelname aan relevante werkgroepen ter verbetering of bijsturing van de aangeboden opleidingen

 Ontwikkeling van de pedgogische samenwerking met externe partners, universiteiten en hogescholen:

 • Deelname een relevante platformen en werkgroepen
 • Omkadering van stagiairs
 • Organisatie van thematische seminaries op het vlak van politieonderwijs
 • Onderhouden van en deelnemen aan expertisenetwerken van deze onderwijsinstituten

 

├ęcole r├ęgionale et intercommunale de police

De Gewestelijke en Intercommunale politieschool (GIP) richt basisopleidingen in voor kandidaat Agenten van politie, Inspecteur en Hoofdinspecteur van politie. Daarnaast biedt zij nog post-initiële opleidingen aan binnen de Geïntegreerde politie. De GIP is het referentie-instituut wat politieopleidingen betreft voor de 6 Brusselse politiezones, maar staat open voor alle politiefunctionarissen in de brede omgeving. De GIP maakt deel uit van de overkoepelende organisatie van Brusafe. Deze omvat de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP), het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Instituut voor Opleiding in Dringende Medische Hulpverlening (IODMH) en een deel van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). De opleidingen binnen deze instituten worden in de beide landstalen ingericht.

Hoewel deze verschillende instituten hun eigen rechtspersoonlijk hebben streeft Brusafe naar een nauwe interdisciplinaire samenwerking. Deze concretiseert zich ook in de ondersteunende diensten zoals de pedagogische cel. Deze bestaat ondermeer voor wat het politieaspect betreft uit twee Franstalige pedagogen en een aan te werven Nederlandstalige, naast hun collega’s pedagogen van de andere instituten. Zij worden op hun beurt ondersteund door specialisten op het vlak van technopedagogie, informatica en logistiek. De pedagogen van de GIP onderhouden zeer nauwe contacten met hun collega’s van de andere provinciale politiescholen en de Nationale Politieacademie (ANPA), met wie zij samenwerken. 


Vacatures

 • Aantal (1) - 1130 Brussel

http://www.eripgip.be

 Profiel:

Nederlandstalig zijn

Houder zijn van een Master in de Educatiewetenschappen, pedagogie, andragogie of een andere Masteropleiding genoten hebben vergezeld van een erkend Pedagogisch Bekwaamheidsbewijs voor het volwassenenonderwijs, zijnde:

 • een verkorte educatieve master
 • De voormalige equivalenten:
  • Een Specifieke Lerarenopleiding (SLO)
  • Een D-Diploma
  • Een aggregatie
  • Een gelijkwaardig diploma of getuigschrift van de Vlaamse Gemeenschap
 • Een verkorte educatieve master
 • De voormalige equivalenten:
  • Een Specifieke Lerarenopleiding (SLO)
  • Een D-Diploma
  • Een aggregatie
  • Een gelijkwaardig diploma of getuigschrift van de Vlaamse Gemeenscha

Of houder zijn van een pedagogische of educatieve Bachelor

 • In de pedagogische wetenschappen
 • Kleuter-, basis- en secundair onderwijs

met een ervaring in de coördinatie/organisatie van minstens 1 jaar.

 

Minimum 3 jaar (FTE-equivalent) ervaring hebben in het volwassenenonderwijs

Over een basiskennis beschikken van het politieonderwijs is een meerwaarde

 

Kennis, vaardigheden en attitudes :

 

 • Beschikken over een grondige kennis van pedagogie, methodologie en didactiek en zich daarin blijvend bijscholen
 • Beschikken over een goede kennis van evaluatiemethoden, waaronder deze van leerprocessen en onderwijsprocessen.
 • Een goede kennis hebben van leermoeilijkheden en in staat zijn om in een passende begeleiding van de lerende te voorzien.
 • Enige ervaring hebben bij het organiseren van vernieuwende onderwijstechnieken zoals blended learning, serious games en Elearning in het algemeen.
 • Analytisch, methodisch en gestructureerd werken
 • Flexibiliteit aan de dag leggen en over aanpassingsvermogen beschikken
 • In staat zijn om autonoom te werken en om in samenspraak met de hiërarchie de nodige initiatieven te ontwikkelen voor het behalen van de organisatorische en pedagogische doelstellingen
 • Uitstekend verbaal en schriftelijk kunnen communiceren
 • In staat zijn om wettelijke kaders op een bevattelijke manier voor te stellen
 • Zin hebben voor het voeren van een goede administratie
 • Kunnen samenwerken in teamverband
 • In een vertrouwelijke omgeving kunnen werken met takt en discretie
 • Opbouwende feedback kunnen geven
 • In staat zijn om een coördinerende en bemiddelende rol te kunnen spelen ingeval van afwijkende opinies en stellingnamen
 • Een vergadering in goede banen kunnen leiden
 • Nieuwsgierig zijn binnen het vakgebied en de wil hebben om zich te verbeteren
 • Beschikken over een bewezen tweetaligheid (bij voorkeur minstens gelijkwaardig aan niveau C1 Gemeenschappelijk Europees referentiekader)

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

De arbeidsovereenkomst :

 • De aanwerving gebeurt op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met 37,5 uur per week (Wet Arbeidsovereenkomst 3 juli 1978).
 • Het geïndexeerde bruto maandsalaris bij voltijds werk bedraagt ten minste 3.830,69 € (houder van een Master-diploma)
 • OF het geïndexeerde bruto maandsalaris bij voltijds werk bedraagt ten minste 2.433,41 € (houder van een Bachelor-diploma)

 

Voordelen :

 • 34 dagen verlof
 • Volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werk verkeer
 • Tweetaligheidstoelage indien in aanmerking komend
 • Diverse voordelen via de Sociale Dienst van de Geïntegreerde Politie
 • Glijdende werkuren
 • Mogelijkheid tot telewerken

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De Selectieprocedure omvat volgende stappen:

 1. Nazicht van de ontvankelijkheid op basis van de administratieve voorwaarden
 2. Een uitsluitende schriftelijke proef op basis van een pedagogische gevallenstudie
 3. Een selectiegesprek dat peilt naar uw algemene technische en pedagogische vaardigheden in functie van de taak en de organisatie. Dit gesprek vindt plaats voor een selectiejury met een lid van de directie en pedagogisch experten.  

Heeft u interesse voor deze werkaanbieding? Dan nodigen wij u uit om uw omstandig CV en motivatiebrief toe te sturen ten laatste op 24/06/2022 ter attentie van de heer Directeur Jacques GORTEMAN  op het adres candidatures@eripgip.be

Geen enkele laattijdig ingediende kandidatuur kan in aanmerking genomen worden.

De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool GIP promoot de diversiteit binnen haar personeelsbestand en staat garant voor een objectieve selectieprocedure zonder enig onderscheid te maken op basis van sociale factoren. Indien u een beperking heeft nodigen wij u vriendelijk uit om ons dit mee te delen opdat we u in de beste omstandigheden zouden kunnen ontvangen, rekening houdende met onze infrastructuur.

Jacques Gorteman - Directeur
E: candidatures@eripgip.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures