Doel van de functie:

 

-          Verstrekken van (rechtskundig) advies en oplossingen m.b.t. alle materies en dossiers van het Controleorgaan;

-          (Juridische) analyse van ontwikkelingen die een impact hebben op het politierecht in het algemeen en het gegevensbeschermingsrecht in het bijzonder;

-          Behandelen van adviesdossiers, inspectie en controledossiers evenals dossiers met betrekking tot aanvragen onrechtstreekse toegang;

-          Deelname aan de zittingen en vergaderingen van het Controleorgaan in functie van concrete dossiers;

-          Deelname aan multidisciplinaire projecten binnen het werkveld van het Controleorgaan (+ rapportering);

-          Bijdragen aan de informatie- en communicatiecampagnes van het Controleorgaan evenals de redactie van de verslagen en controlerapporten van het COC;

-          Waken over kennisoverdracht en bijdragen tot de uitbouw van het kennis- en documentatiecentrum;

-          Meewerken aan het opstellen van het jaarverslag van het Controleorgaan of andere beleidsmatige documenten;

-          Optreden als vertegenwoordiger van het Controleorgaan op nationale en internationale bijeenkomsten en werkgroepen (+ rapportering).

Controleorgaan op de politionele informatie

Het Controleorgaan is een onafhankelijk orgaan opgericht door de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet Gegevensbescherming of WGB) en ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Het Controleorgaan bestaat uit:

 

 1. een directiecomité (DIRCOM) van 3 leden, bestaande uit een voorzitter en twee leden-raadsheren;
 2. een ‘Dienst Onderzoeken’ bestaande uit 3 personen waarvan 2 politieambtenaren;
 3. een ‘Dienst Ondersteuning’ (secretariaat) bestaande uit 4 personen, met name één directie-assistent, één informaticus en 2 adviseurs. De aan te werven adviseur maakt derhalve deel uit van de ‘Dienst Ondersteuning’.

 

Met zijn effectief actueel kader van 10 leden heeft het COC als wettelijke opdracht de controle en het toezicht in het brede domein van informatiehuishouding- en technologie over de volgende organisatie(s) en diensten:

 

 1. De hele geïntegreerde politie (GPI), zijnde de federale politie (meer dan 50 entiteiten) en de korpsen van de lokale politie (meer dan 180 politiezones), in totaal rond de 240 entiteiten bestaande uit zo’n 50.000 personeelsleden;
 2. De Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG);
 3. De Passagiersinformatie eenheid (BELPIU).

 

Bij clustering van de bevoegdheden van het COC kunnen we de volgende 4 grote domeinen onderscheiden:

 

 1. bevoegdheid/opdracht ‘Data Protection Authority’ (DPA) ten aanzien van de GPI, de AIG en de BELPIU;
 2. bevoegdheid/opdracht ‘Controle en toezicht op de politionele informatiehuishouding en de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme’ t.a.v. de GPI;
 3. bevoegdheid/opdracht ‘Bijzondere Administratieve Methoden,’ meer bepaald alle vormen van politioneel cameragebruik;
 4. bevoegdheid/opdracht ten aanzien van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

 

Voor meer informatie omtrent het Controleorgaan: zie www.controleorgaan.be


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Leuvenseweg 48

http://www.controleorgaan.be

a) Algemene vereisten

 

-          onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;

-          van onberispelijk gedrag zijn;

-          zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;

-          aan de algemene en functie-specifieke competenties voldoen;

-          aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

 

b) Bijzondere vereisten

 

Functie voorbehouden aan tweetalige ambtenaren behorende tot de Franse of Nederlandse taalrol.

Specifieke competenties:

 

-          Je beschikt over een zeer goede kennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. het politierecht in het algemeen en/of de verwerking van persoonsgegevens;

-          Je beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen;

-          Je bent oplossingsgericht en gedreven;

-          Je neemt graag initiatief;

-          Je bent innovatief ingesteld en hebt interesse voor politie-, privacygerelateerde-  en technologische ontwikkelingen;

-          Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken;

-          Je bent bereid om samen met internationale collega’s in het buitenland aan opdrachten te werken;

-          Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines;

-          Je bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken;

-          Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als geschreven;

-          Je hebt ervaring in vergadertechnieken en verslaggeving;

-          Je beschikt over goede kennis van standaard informaticatoepassingen: Excel, OneNote, Outlook, Word en PowerPoint.

 

Bijzondere vereisten:

 

-          Master of licentiaatsdiploma;

-          Een zeer goede actieve en passieve kennis van de tweede landstaal is een absolute voorwaarde (de kandidaat moet in staat zijn zich schriftelijk en mondeling uit te drukken in de tweede landstaal);

-          Ervaring met betrekking tot de materie van het politionele informatiebeheer of inzake gegevensbescherming is een absolute voorwaarde;

-          Een goede actieve kennis van in hoofdorde het Engels of, in ondergeschikte orde het Duits is een troef.


Aan de benoemingsvoorwaarden moet zijn voldaan uiterlijk op 1 augustus 2022.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

a) Arbeidsvoorwaarden

 

U wordt aangeworven in de  functie van adviseur (niveau A) met de bijhorende weddenschaal NA3 (weddeschaal van het federaal openbaar ambt) te indexeren. Voor het bepalen van uw wedde inschaling wordt er rekening gehouden met uw nuttige beroepservaring.

 

Weddeschaal:

 

NA31 : 32.380 – 38.360 EUR (100 %) nog te indexeren

NA32 : 36.380 – 42.360 EUR (100%) nog te indexeren

NA33 : 39.380 – 45.360 EUR (100%) nog te indexeren

 

b)    Voordelen

 

-          gratis hospitalisatieverzekering;

-          eco-cheques;

-          verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;

-          schooltoelage;

-          mogelijkheid van thuiswerken, rekening houdende met de noden van de dienst;

-          maaltijdcheques.

 

Statutair zijn de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van het COC, zoals goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Belgisch staatsblad van 27 november 2018) van toepassing op de contractuele ambtenaren, behoudens indien daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken door het DIRCOM.

 

Leden van de geïntegreerde politie kunnen uiteraard ook gebruik maken van de voorziene statutaire bepalingen RPPol m.b.t. een ambtsonderbreking.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Het Controleorgaan zal een eerste selectie doorvoeren van de kandidaten op basis van de ingediende motiveringsnota en het curriculum vitae. De hierna weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een vergelijkende mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding.

 

Het vergelijkend examen zal plaatsvinden in de loop van de maand augustus/september 2022.

 

De proef wordt georganiseerd door een door het Controleorgaan bepaalde examencommissie.

 

Tijdens de mondelinge proef wordt gepeild wordt naar de kennis van de materie, de taalvaardigheid (schriftelijk en mondeling) en wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt.

INSCHRIJVING UITERSTE DATUM : 30 juni 2022.

 

De inschrijving gebeurt door middel van een elektronische zending aan het Controleorgaan op de politionele informatie, ter attentie van de heer Frank Schuermans, lid-raadsheer in het Controleorgaan, op het e-mail adres infoadcontroleorgaan.be, met in cc frank.schuermansadcontroleorgaan.be. De kandidatuurstelling is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van:

 

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een uittreksel uit het strafregister afgeleverd nà de datum van publicatie van huidige oproeping;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de relevante beroepservaring wordt toegelicht (motiveringsnota).

 

Een bericht van ontvangst van de elektronische zending (mailbericht) van kandidaatstelling geldt als bewijs van de kandidaatstelling.

 

Voor verdere inlichtingen kan men zich uitsluitend wenden tot de heer Frank Schuermans, lid-raadsheer in het Controleorgaan (telefoon: 02/549.94.23, e-mail: frank.schuermansadcontroleorgaan.be.

Frank Schuermans - Lid - raadsheer
P: 02 549 94 23
E: frank.schuermans@controleorgaan.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures