In de loop van de maand december 2021 zal de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de GBA) overgaan tot de aanwerving van een Franstalig contractueel adviseur – graad adjunct-adviseur (code 2021 A1/4/F) in het kader van een voltijds vervangingscontract van bepaalde duur (01/01/2022-15/04/2022) bij de Eerstelijnsdienst.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op maandag 29 november 2021 zijn voldaan.

Doel van de functie :

 • Toezien op de juridische ontwikkelingen die van invloed zijn op de bescherming van persoonsgegevens en bundelen om het publiek van de gegevensbeschermingsautoriteit in het algemeen en specifiek te informeren;
 • Bevorderen van de bescherming van persoonsgegevens bij het publiek, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, met specifieke aandacht voor minderjarigen (Eerstelijnsdienst);
 • Verstrekken van informatie aan de betrokkenen over de uitoefening van hun rechten (Eerstelijnsdienst);
 • Een bemiddelingsprocedure verwezenlijken (Eerstelijnsdienst);
 • Deelnemen aan horizontale projecten bij de GBA (alle directies);
 • Bijdragen aan de informatie- en communicatiecampagnes van de GBA en aan de redactie van het jaarverslag (alle directies);

Gegevensbeschermingsautoriteit

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd.

Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 63 medewerkers.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Specifieke kennis en vaardigheden

 • Diploma’s of getuigschriften:
  • niveau A1: master of licentie in de rechten.
 • Taalkennis:
  • Een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal is een troef
  • Een goede actieve kennis van het Engels is een troef
 • Software:
  • goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint);
 • Mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken:
  • goede mondelinge communicatietechnieken;
  • goede schriftelijke communicatietechnieken.
 • Vereiste ervaring/kennis:
  • Een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens;
  • Een sterk synthetisch en analytisch vermogen;


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven als contractueel medewerker  in de graad van adjunct-adviseur (niveau A) in de Franstalige taalrol met bijhorende weddenschaal dat overeenstemt met A1. Weddenschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd (1.7758) : 50.470– 74.301 EUR.

Voordelen 

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden).
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden.

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Ze bestaan uit een kennisproef over de materie en een proef waarbij wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke attitude beschikt. 

In principe zijn alle proeven mondeling. De mondelinge kennisproef wordt beoordeeld op 20 punten en om te slagen dient de kandidaat 12 punten te behalen.

Op het einde van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en het resultaat dat elke kandidaat behaalde. Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd. In voorkomend geval wordt binnen elke groep en eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal bekomen punten. Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

De vormen van de bovengenoemde proeven zijn aan verandering onderhevig naargelang de COVID19-maatregelen die Regering heeft opgelegd.

Uiterste inschrijvingsdatum : maandag 29 november 2021

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie (2021 A1/4/F) naar dit adres  : HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De kandidatuur is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures.

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.

Elisabeth Nam - Personeelsverantwoordelijke
P: 02/274.48.23
E: HR@apd-gba.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures