Je komt terecht in de directie Coördinatie Operaties en Security en draagt bij aan de coördinatie met de verschillende partners (preventie- en veiligheidsdiensten zoals de federale en lokale politiezones, de gewestelijke diensten enz.).

Je speelt een sleutelrol in de gewestelijke veiligheid en levert een bijdrage aan het onderhouden van een nauwe samenwerking met de verschillende partners. 

Je neemt deel aan de ontwikkeling van het beheersproces van informatie en dat in samenwerking met de andere diensten en partneroverheden.

Je zorgt voor de ontvangst, het verzamelen, de analyse en de tijdige verspreiding van de informatie. Dat betekent concreet:

 • Ontvangst, invoer en verspreiding van informatie afkomstig van partners, met name politiediensten, hulpdiensten, federale en lokale autoriteiten, internationale organisaties ...;
 • Ontvangst, invoer en verspreiding van informatie/richtlijnen/instructies en analyses ter attentie van de diensten, administraties en departementen.

Als informatiebeheerder moet je de ontvangen informatie en de in de media gepubliceerde informatieanalyseren en er verslag over uitbrengen. Het betreft met name de volgende opdrachten:

 • Constante opvolging van de actualiteit via de verschillende beschikbare kanalen (media, sociale media ...);
 • Een eerste analyse van de verkregen informatie uitvoeren.

Als operationeel assistent ondersteun je de operationele werking van het Regionaal Crisiscentrum. Het betreft met name de volgende opdrachten:

 • Dagelijks controleren of alle beschikbare technische middelen naar behoren functioneren;
 • Op verzoek van de directie technische, logistieke en administratieve ondersteuning verlenen tijdens vergaderingen;

In het kader van deze functie wordt verwacht dat je wachtdiensten vervult (te definiëren).

Aanvullende informatie:

Interne contacten:

Alle directies van BPV en van de Hoge Ambtenaar.

Externe contacten:

De FOD Binnenlandse Zaken (Nationaal Crisiscentrum), de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle lokale en federale actoren die belast zijn met de planning en het beheer van veiligheid.

Mate van zelfstandigheid:

Je beschikt over enige zelfstandigheid, maar vraagt het advies van jouw overste voordat je beslissingen neemt. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of kwantiteit van de dienst die wordt geleverd met een derde (overste, collega of andere dienst).

Brussel Preventie & Veiligheid

`Voor een veilig Brussel', het is meer dan een simpele baseline of slogan. Het is de leidraad van alle acties die Brussel Preventie & Veiligheid uitrolt. Het staat symbool voor het voornemen van alle teams binnen BPV om, samen met de talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor iedereen die het Brussels Gewest doet leven: de pendelaars, de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van allerhande projecten, door de coördinatie van de samenwerkingsverbanden en door een grondige analyse en constante monitoring van het veiligheidsniveau.

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. BPV vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Gewest. BPV zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert BPV bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en gewestelijk niveau.

Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van BPV gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden van BPV zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep: 

 • integriteit, 
 • respect,
 • voortdurende verbetering,
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

BPV bestaat uit 4 directies: 

 • Directie Ondersteuning;
 • Directie Coördinatie Operaties en Security;
 • Directie Toekomstverkenning en Ontwikkelingen;
 • Directie van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid.

In het kader van deze selectieprocedure neem je deel voor de functie van operationeel assistent coördinatie veiligheidsoperaties (m/v/x) (momenteel niet-ingevulde post).


Vacatures

 • Aantal (4) - 1000 Brussel

https://bps-bpv.brussels/

Vereist diploma : 

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv.: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie;
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie;
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School;
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan;
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur

Er is geen enkele werkervaring vereist voor deze functie.

Technische competenties:

 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Je drukt je schriftelijk op een heldere en verstaanbare manier uit.
 • Je hebt kennis van de courante informaticatoepassingen.

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan conflictoplossingen tussen collega's.
 • Je plant en beheert actief jouw eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies. 
 • Je gaat zelfstandig om met problemen en lost ze op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

Weddeschaal: B101

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2389

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor de geldelijke opwaardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen:

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (600€, 2400€ of 3200€ per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaald taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques ter waarde van €8/gepresteerde dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gratis abonnement voor de trein en De Lijn/TEC voor woon-werkverkeer. 
 • Gratis MIVB abonnement.
 • Mogelijkheid om een fietsvergoeding te verkrijgen (24 cent/km).
 • Verscheidene sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • Aangepaste werkuren.
 • 35 verlofdagen per jaar

Bijkomende voorwaarden: 

De afgifte van een positief veiligheidsadvies en vervolgens van een veiligheidsmachtiging van het voor jouw functie vereiste niveau (`EU Top Secret') door de nationale veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), zijn onontbeerlijke voorwaarden voor de uitoefening van deze functie.

Formaliteiten: Je stemt ermee in een veiligheidsverificatie en -onderzoek te ondergaan in overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die onder jouw dak wonen, zullen worden ingelicht dat ze, middels hun toestemming, eveneens het voorwerp van een veiligheidsonderzoek zullen uitmaken. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 voor wat betreft de veiligheidsverificatie en in artikel 19 van de wet voor wat betreft de veiligheidsmachtiging.


Veiligheidsverificatie: Je treedt enkel in dienst in geval van een positief veiligheidsadvies.

Veiligheidsonderzoek:

 • Na jouw indiensttreding zal de NVO overgaan tot een veiligheidsonderzoek.
 • Na afloop van het veiligheidsonderzoek zal de NVO een met redenen omkleed besluit nemen over het al dan niet toekennen van de voor jouw functie vereiste veiligheidsmachtiging.
 • Je zal enkel in dienst blijven indien je de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
 • De NVO kan de machtiging intrekken.
 • In overeenstemming met de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, heb je het recht beroep aan te tekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen

Referte Actiris : 1592119

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen

Referte Actiris : 1592119

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/jobadvertentie/?reference=1592119&type=Internal

Brussel Preventie & Veiligheid voert een actief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. We waken erover gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hun redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen t.o.v. de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor redelijke aanpassingen van de selectieprocedure

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures