Het Grondwettelijk Hof zoekt 2 attachés (vertalers), onder een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, bij de Nederlandstalige of Franstalige afdeling van de Vertaaldienst van het Grondwettelijk Hof,  gespecialiseerd in de vertaling in het Duits.

De attachés bij de vertaaldienst van het Hof staan in voor de betrouwbare, precieze en eenduidige vertaling van de documenten van het Hof (ontwerparresten, berichten en diverse documenten). Zij dienen de exacte juridische termen op te zoeken en gebruiken de terminologische gegevensbanken. Zij maken deel uit van een team van vertalers dat door twee diensthoofden wordt geleid.

De twee attachés bij de Nederlandstalige of Franstalige afdeling van de Vertaaldienst, waarvan één voltijds en één halftijds, worden aangeworven, in principe vanaf 1 juli 2018, om hoofdzakelijk de vertaling te verzekeren van documenten uit of naar het Duits en, in ondergeschikte orde, uit het Frans naar het Nederlands.

Grondwettelijk Hof

De Vertaaldienst van het Grondwettelijk Hof is hoofdzakelijk belast met de vertaling van ontwerp-arresten, ontwerp-amendementen, aan het Hof gestelde prejudiciële vragen en verschillende andere documenten voor intern of extern gebruik.


Vacatures

  • Aantal (2) - 1000 Brussel - Koningsplein 7

http://www.const-court.be

Gewenst profiel

 -        In staat zijn om de te vertalen documenten volledig en in al hun nuances te begrijpen in het Frans of het Nederlands;

-        In staat zijn die documenten te vertalen in een onberispelijk Duits en één van de twee andere nationale talen;

-        Blijk geven van zelfstandigheid, efficiëntie en doorzettingsvermogen in het werk;

-        In staat zijn in teamverband te werken en te communiceren met de magistraten en collega's in een tweetalige federale instelling.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

De brutojaarwedde bij het begin van de loopbaan bedraagt 33.000 euro (attaché zonder anciënniteit), te vermenigvuldigen met de huidige liquidatiecoëfficiënt (x 1,6734 – juli 2017).

            Artikel 42, derde lid, van het Statuut van het personeel van het Grondwettelijk Hof bepaalt: « Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt bij de indiensttreding van een personeelslid geen rekening gehouden met de diensten in de zin van artikel 66, § 1, van het Statuut van het Rijkspersoneel vastgesteld bij koninklijk besluit van 2 oktober 1937, maar enkel met een anciënniteit berekend op grond van de leeftijd van het personeelslid op het ogenblik van zijn indiensttreding. Die geldelijke anciënniteit is gelijk aan twee derden van het aantal maanden gelegen tussen de dag waarop de leeftijd van eenentwintig jaar wordt bereikt en de dag van indiensttreding, zonder acht jaar te mogen overschrijden. »

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

Examenprogramma


            Het examenprogramma omvat een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.

  1. Schriftelijke proef


1°  vertaling uit het Nederlands of het Frans in het Duits :

a)  van een tekst over een algemeen onderwerp (op 20 punten);

b)  van een juridische tekst - doctrine en/of arrest (op 30 punten);

c)  van een reeks korte zinnen die specifieke vertaalproblemen bevatten (op 30 punten).

Een minimum van 60 % is vereist voor elk onderdeel.

2°  vertaling uit het Duits in het Nederlands of het Frans van een juridische tekst (thema) (op 20 punten). Een minimum van 60 % is vereist.

3°  vertaling van het Frans naar het Nederlands of van het Nederlands naar het Frans van een juridische tekst (versie) (op 25 punten). Een minimum van 60 % is vereist.

De kandidaten mogen al hun eigen niet-elektronische juridische en administratieve woordenboeken vrij gebruiken.

In totaal is een minimum van 70 %  over het geheel vereist om tot de mondelinge proef te worden toegelaten.

2.  Mondelinge proef (op 50 punten) : 

Een minimum van 30 punten is vereist.

De mondelinge proef bestaat in een gesprek, hoofdzakelijk in de moedertaal, en, subsidiair, in de twee andere landstalen, over algemene vraagstukken en de schriftelijke proeven.  Het doel hiervan bestaat hoofdzakelijk erin de geschiktheid van de kandidaten om de functie uit te oefenen, te evalueren op basis van het gewenste profiel, alsmede hun algemene kennis van de bevoegdheden en de werking van het Grondwettelijk Hof te beoordelen.

De kandidaten moeten 70% van de punten voor het geheel van de beide gedeelten behalen.

Inschrijving

De sollicitatiebrieven met een kopie van het diploma en een curriculum vitae dienen uiterlijk op 31 maart 2018 bij ter post aangetekend schrijven te worden gericht aan de griffier van het Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, 1000 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de griffier van het Hof, emailadres griffie@const-court.be, telefoonnummer 02/500.12.11

Frank Meersschaut - Griffier van het Grondwettelijk Hof
P: 025001211
E: griffie@const-court.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures