Je ontwikkelt, implementeert en beheert de structuren, processen en instrumenten van de organisatie om bij te dragen tot de verwezenlijking van een succesvolle organisatie.je verzamelt, analyseert en integreert complexe informatie over een domein binnen het beheer van de organisatie (organisatieontwikkeling, procesaudit, veranderingsbeheer, ...) om zo een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften van de interne klanten:
 • Je verzamelt gegevens van de verschillende entiteiten van de organisatie
 • Je voert complexe procesanalyses uit
 • Je analyseert bestaande structuren, procedures en systemen, en hun toepassing
 • Je verwerkt de gegevens in gespecialiseerde nota's
 • Je analyseert specifieke complexe vragen

Je ontwikkelt instrumenten, modellen en methoden en doet vernieuwingsvoorstellen. Zo ondersteun je met adequate instrumenten en methoden de organisatie bij de uitvoering van haar algemene strategie:
 • Je ontwikkelt een tool voor de opvolging van projecten
 • Je ontwikkelt ondersteunende toepassingen
 • Je ontwikkelt communicatie- en informatiemiddelen bv brochures, ...
 • Je formuleert voorstellen en verbetert bestaande concepten, methodieken en werkinstrumenten op het gebied van transversale processen

je coördineert verbeterprojecten om de projectdoelstellingen binnen de vooropgestelde termijnen te bereiken:
 • je plant, voert acties uit en volgt deze op
 • je volgt de activiteiten van externe consultants op
 • je neemt deel en rapporteert aan de stuur- en projectgroep, en aan de hiërarchie
 • je neemt deel aan horizontale projecten/vergaderingen
 • je ondersteunt inhoudelijk de projectmedewerkers i.v.m. de hen toegewezen projectonderdelen

je adviseert en informeert interne klanten om hen te ondersteunen bij de implementatie van veranderingstrajecten:
 • je beantwoordt complexe vragen
 • je geeft advies bij operationele problemen tijdens de implementatie van nieuwe processen, procedures en systemen
 • je anticipeert op mogelijke problemen tijdens de implementatie en je werkt preventief adviezen en oplossingen uit
 • je begeleidt de interne klanten tijdens het veranderingsproces 
 • je verspreidt informatie onder de interne klanten (presentaties, brochures, richtlijnen, infosessies, enz.)

je ontwikkelt uw kennisgebied en verspreidt relevante informatie onder de collega’s om zo de deskundigheid van de afdeling te vergroten:
 • je raadpleegt vakliteratuur
 • je vergelijkt met andere organisaties binnen en buiten de overheid en identificeert goede praktijken
 • je volgt opleidingen
 • je schrijft nota's en presenteert de resultaten aan de collega's

Je draagt bij aan voorbereidend beleidsadvies binnen je werkgebied en adviseert over de operationele uitvoering van het beleid en stelt zo het management in staat een strategie te ontwikkelen:
 • Je vertaalt de strategie in operationele richtlijnen
 • Je evalueert het beleid op het terrein
 • Je formuleert voorstellen voor het management, op basis van uw persoonlijke ervaring
   

Meer info over de jobinhoud?
Anneleen Andriessen - Diensthoofd Organisatieontwikkeling
Contactpersoon POD Maatschappelijke Integratie
Tel. : 02/508.86.03
E-mail: anneleen.andriessen@mi-is.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
Er is 1 vacature bij de dienst organisatieontwikkeling, van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) (Kruidtuinlaan 50, bus 165; 1000 Brussel).

De dienst organisatieontwikkeling bestaat uit 3 medewerkers. De dienst ondersteunt actief de diensten van de POD Maatschappelijke Integratie bij de uitvoering van zijn taken:
 • het ondersteunen en adviseren van het management bij de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van haar strategie;
 • het coördineren van acties op het gebied van interne controle en het ontwikkelen van de nodige instrumentenen (Balanced Score Card, verbeterplan, risicoanalyse, etc.);
 • het voortdurend ontwikkelen en optimaliseren van de methodologie voor project- en procesbeheer waarvoor hij borg staat en ondersteunt de betrokken medewerkers.
De POD Maatschappelijke Integratie houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Zo draagt de POD bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp). De POD zet eveneens acties op binnen armoedebestrijdingsbeleid en grootstedenbeleid. 
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je denkt vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.

Technische competenties
 • Je hebt kennis over de materie/vaardigheden van de POD Maatschappelijke Integratie.
 • Je hebt kennis over de materie/vaardigheden van organisatieontwikkeling.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore. 


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van Word, Excel, Outlook, Visio en SharePoint.
 • Je bent in staat in een tweetalige omgeving doeltreffend te werken.

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren): 

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit).
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:
 
 • behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
De federale ambtenaren die zich inschrijven via interne mobiliteit moeten voldoen aan de werkervaring (zie punt 2).

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


Ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd zijn in het niveau en klasse van de vacature, dienen enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen.
Alle ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling treden in dienst via interne promotie.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van organisatieontwikkeling, verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:
 • Bewustmaking, het adviseren van het topmanagement en het doen van voorstellen betreffende het functioneren van de organisatie, op basis van observaties en bevindingen
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van processen (te beschrijven processen of te verbeteren processen)
 • Opstellen van gebruikershandleidingen of informatiebladen
 • Het modereren van face-to-face-groepen of groepen op afstand (bv. moderator of facilitator in het kader van de verbetering van de werking van een afdeling)
 • Regelmatige rapportage aan het topmanagement (bv. om hen te informeren of te ondersteunen bij een verandering, om te zorgen voor een totaalbeeld van alle processen van de organisatie, enz.)
 • Toepassen en verspreiden van outputmanagement
 • Gebruik van procesbeheersinstrumenten (waardeketen, corridordiagram, schildpad, risicoanalyse)


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Indien je ten laatste op 30/06/2022 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis of voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot telewerk
 • flexibele werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen + 12 compensatiedagen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen:


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit (Stap 1).
 • Je de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier ’ op de uiterste inschrijvingsdatum (Stap 2).
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie MFG22025?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC proef (+/- 45 minuten)


Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde of schriftelijke test (schrappen wat niet van toepassing is) worden volgende competenties gemeten: 'Je hebt kennis over de materie/vaardigheden van de POD Maatschappelijke Integratie.' én ‘Je hebt kennis over de materie/vaardigheden van organisatieontwikkeling.’

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond 19/07/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u) op afstand (via elektronische weg of op afstand)

Deze test zal op afstand of ter plaatse georganiseerd worden. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 


Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.


De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden in de maand augustus (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie die de finale beslissing neemt. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 30 juni 2022:
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de jobinhoud?
Anneleen Andriessen - Diensthoofd
Contactpersoon POD Maatschappelijke Integratie
Tel. : 02/508.86.03
E-mail: anneleen.andriessen@mi-is.be

Meer info over de selectieprocedure: 
HR dienst POD Maatschappelijke Integratie
E-mail: hrm@mi-is.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures