Je brengt de beschikbare gegevens, tekst of toepassing in kaart, analyseert deze en zet ze om naar een concreet ontwerp, teneinde kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen op vraag van een klant of opdrachtgever.

Als onderzoeker

Je analyseert en interpreteert het geheel van vragen van de klanten en de beschikbare gegevens teneinde een volledig beeld te krijgen van het op te leveren ontwerp.

Voorbeelden van taken
 • vragen van de  Beleidscel bestuderen, analyseren en feedback geven
 • evalueren of nieuwe voorgestelde maatregelen (vanuit de beleidscel) een impact hebben op de aangifte DimonA en/of DmfA(PPL)
 • overleg plegen met de Directie Beleidsondersteuning over de wetsontwerpen/voorstellen en wijzigingen aan de bestaande reglementering (Wetten en Koninklijke Besluiten)
 • mogelijke problemen en oplossingen inschatten en bespreken met de directie Reglementering en de hiërarchie
Als ontwerper

Je ontwikkelt een ontwerp, rekening houdend met de noden van de klanten en de algemene context van de aanpak en de nodige acties teneinde kwalitatieve oplossingen te ontwikkelen die beantwoorden aan de specificaties van de klant of opdrachtgever.

Voorbeelden van taken
 • de technologische mogelijkheden bestuderen, voorstellen en overleggen met de hiërarchie informatici, …
 • de meest geschikte technische optie kiezen om tegemoet te komen aan de specifieke vraag  vb. nieuw statuut in DimonA,  bijkomende zone(s) in DimonA/DmfA
 • de gekozen optie op globaal en gedetailleerd niveau ontwikkelen, uitwerken en testen in overleg met de informatici
 • de maatregel uitleggen aan de Erkende Sociale Secretariaten (ESS) en werkgevers
Als revisor

Je evalueert ontwerpen, teksten of toepassingen, je past deze aan en je denkt nieuwe alternatieven uit teneinde een optimaal resultaat te verzekeren dat voldoet aan de kwaliteitsnormen.

Voorbeelden van taken
 • testscenario’s ontwikkelen
 • controlemechanismen voorzien in de diverse toepassingen met de bedoeling de kwaliteit te garanderen (algemene controles, cross-controles)
 • testen en testresultaten bespreken met de testers
Als contactpersoon

Je bent het aanspreekpunt -zowel voor de klanten als de betrokken partijen- voor de ontwerpen teneinde hen te adviseren over de verschillende aspecten van het ontwerp op basis van de eigen geloofwaardigheid en expertise.

Voorbeelden van taken
 • advies geven en antwoorden op vragen van informatici bij de uitwerking van nieuwe maatregelen.
 • advies geven en vragen behandelen van de Beleidscel , Directiecomité, hiërarchie,  werkgevers, ESS/dienstverleners
 • als contactpersoon optreden bij nieuwe transversale projecten
Als kennisbeheerder

Je ontwikkelt je kennis en je volgt de technische evoluties in het vakdomein teneinde de technieken, methodes en instrumenten continu te verbeteren en te ontwikkelen.

Voorbeelden van taken
 • een overzicht maken van de antwoorden van andere FOD’s , IOSZ, …. op diverse vragen tot verduidelijking van op het terrein
 • opvolgen van de evolutie van de wetgeving en regelgeving, technologische ontwikkelingen
 • advies geven over nieuwe transversale projecten

Meer info over de jobinhoud?

Dirk Vandevenne - Adviseur
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Tel. : 02/509.90.84
E-mail : dirk.vandevenne@rsz.fgov.be
Er is 1 vacature bij de Directie Bijzondere Toepassingen, van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel). 

De Directie Bijzondere Toepassingen maakt onderdeel uit van de Algemene Directie Identificatie en Controle van de aangiften, die binnen de RSZ de basis vormt voor de toekenning van de sociale rechten van de werknemers.

De directie bijzondere toepassingen staat in voor de ontwikkeling en opvolging van allerhande projecten, in hoofdzaak in het kader van wijzigende regelgeving (vb. aanpassing van toepassingen zoals DmfA en Dimona).

Ze biedt ondersteuning aan de controlediensten, o.a. door middel van het op regelmatige basis voorzien van opleidingen.
Tot slot stelt ze informatie en medewerking ter beschikking aan externe partners.


De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zorgt voor de financiering van het ganse sociale zekerheidssysteem door in te staan voor de inning van de sociale bijdragen en het verdelen van deze bijdragen over de verschillende takken van de sociale zekerheid. De RSZ staat in voor de inzameling en verspreiding van de administratieve basisgegevens en de statistische of informatieve ondersteuning die eruit voortvloeit.

Wil jij graag meebouwen aan de Sociale Zekerheid van morgen? Is het jouw droom om iedere dag bij te dragen aan de goede werking ervan? Ontdek voor jezelf wat de RSZ betekent voor onze maatschappij. Bekijk zeker ook onze missie en waarden!

Vooruitstrevend op ecologisch en technologisch vlak, met oog voor het welzijn van zijn medewerkers … De medewerkers van de RSZ worden dan ook tewerkgesteld in een ultramoderne omgeving, waar hun comfort en welzijn prioritair zijn. Ontdek het voor jezelf en neem eens een kijkje naar dit filmpje.

De RSZ investeert in en zet zich in voor de e-government. Zo ontwikkelen wij voortdurend informaticatools die de werkgever en burger in staat stellen om van thuis uit hun administratie te beheren. Allerlei toepassingen (student@work, interim@work, horeca@work, Mycarreer.be, dimona, checkin@work...) zijn raadpleegbaar via de portaalsite van de Sociale Zekerheid.

Daarnaast zetten we al jaren bewust in op ons ecologisch beleid. Zo waren wij de eerste federale organisatie die het ISO14001-certificaat behaalde en dit reeds in 2015. Ons volgende doel is het EMAS-certificaat, waarvoor we het hele jaar door intern acties op poten hebben gezet. We volgen met volledige overtuiging het pad naar duurzame ontwikkeling!
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je eigen expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

De competentie “in team werken” en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2). 


 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn:
 • op niveau van de gemeenschappen of gewesten.
De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:
 
 • een graad of een klasse, en een weddeschaal bekleden die, overeenkomstig de bijlage 1 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt, als gelijkwaardig worden erkend met de klasse waartoe de vacante betrekking behoort
 • aangeworven zijn in de gefedereerde entiteit ingevolge een wervingsexamen of een vergelijkende selectie georganiseerd door Selor.

OPGELET !
 • Om na te kunnen gaan of je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, dienen wij ten laatste op UID in het bezit te zijn van je meest recente bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bewijs van eedaflegging). Deze documenten dien je ons per mail te bezorgen op volgend adres: maarten.brughmans@rsz.fgov.be.

2. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Afhankelijk van je situatie, kan het zijn dat je een taalexamen moet afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Dit kan je hier online doen.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer vóór de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin laad je je diploma op. Als opladen echt niet mogelijk is, neem dan contact op met Maarten Brughmans op het nummer 02/509.29.80 of stuur het via mail naar maarten.brughmans@rsz.fgov.be.

Indien je ten laatste op 31 januari 2022 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.


 

Arbeidsvoorwaarden

Voordelen
 • Je werkt in een innovatiegerichte publieke instelling, die belangrijke uitdagingen, met een potentiële impact op heel veel mensen, aangaat.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidstoelage.
 • Uitgebreide opleiding- en ontwikkelingmogelijkheden.
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor de werknemer en vermindering voor gezinsleden.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en makkelijk bereikbaar, de RSZ bevindt zich in het Zuidstation.
 • Moderne infrastructuur en informaticatools, eigen parking in het gebouw.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Bur-o-bar, een koffiebar met ontspanningsruimte.
 • Fitnessruimte met professionele begeleiding door een sportcoach.
 • Minimum 26 dagen verlof.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakanties.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen:


 


Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 
 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit (Stap 1)
 • Je hebt het vereiste diploma (Stap 1)
Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/- 2u)


Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: vernieuwen, beslissen, adviseren en schriftelijke communicatie. Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden rond midden februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u30) op afstand (via elektronische weg)
 

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je bent geslaagd als je tenminste 50 punten op 100 behaalt.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. 
Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 3 - Specifieke screening interview). Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit je geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op datum 31/01/2022
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je diploma oplaadt op het moment van inschrijving 
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Maarten Brughmans - Administratief assistent
02/509.29.80
maarten.brughmans@rsz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures