• Je voert een veelheid van taken uit binnen verschillende P&O-domeinen (verlof, ziekte, stage, opleidingen, evaluaties, rekrutering, algemeen personeelsbeheer,enzo.)
 • Je beheert en volgt de algemene P&O–processen op en je verzekert de uitvoering die hiermee samenhangt (vb. opvolgen stage procedure calltakers en operatoren)
 • Je verzamelt en analyseert info over de verschillende P&O–domeinen (vb. analyseren procedures inzake verlofaanvragen en zorgen voor de nodige communicatie/info naar de calltakers en operatoren toe)
 • Je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van bepaalde P&O-projecten (vb. evaluatiecycli binnen de noodoproepcentrales 100 en 101)
 • Je zorgt voor het up-to-date houden van informatie en procedures m.b.t. bepaalde P&O-domeinen (vb. opvolgen van aanpassingen in procedures/reglementering inzake vb. verlofaanvragen, ziekte, enz.)

Meer info over de jobinhoud?
Sofie Hedebouw - Diensthoofd HR 112
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/500.24.46
E-mail: sofie.hedebouw@ibz.fgov.be  

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de context van de werkomgeving wil vormen, klik dan op deze link.

Er zijn 2 plaatsen bij de dienst HR 112, van de FOD Binnenlandse Zaken (Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel ) .

De dienst HR 112 staat in deze context in voor de algemene opvolging van de personeelsleden van de noodoproepcentrales 100 en 101. Als Administratief Deskundige – P&O – deskundige zal je tewerkgesteld worden op het secretariaat van de dienst HR 112 en zal je mee instaan voor de inhoudelijke en administratieve opvolging van de personeelsdossiers van de calltakers CIC en federaal operatoren HC 100 alsook, desgevallend, voor verschillende beleidsdossiers.

De Europese Unie vraagt aan de Lidstaten om het gebruik te promoten van het nummer 112 als algemeen oproepnummer voor alle nood- en urgentiediensten. In België zorgt de inwerkingtreding van het nummer 112 ervoor dat de oproepen voor de politie, de brandweer of medische hulp, opgenomen worden binnen eenzelfde multidisciplinair oproepcentrum 112. Het doel van dit project is om de burger een vereenvoudigde toegang te bieden tot de verschillende hulpdiensten, die identiek is over het hele grondgebied.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je kan je vlot mondeling uitdrukken

Opgelet! De competenties in het vet, worden als superbelangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de eindscore.
Een goede motivatie wordt als erg belangrijk beschouwd.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van de meeste courante informaticatoepassingen
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden
 • Kennis van het Frans is een pluspunt
 • Professionele ervaring in 1 of meerdere van volgende domeinen is een pluspunt:
  • Rekrutering
  • Opleidingen

Deelnemingsvoorwaarden


Om te solliciteren voor deze functie moet je een Nederlandstalige statutaire ambtenaar zijn van niveau B bij een Federale administratie of een Parastatale instelling opgenomen in het Koninklijk Besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS, de federale politie, de griffies en parketten evenals de beroepsmilitairen maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van Interne Markt).

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van Human Resources van minstens 2 jaar in onderstaande taken:

 • Algemeen personeelsbeheer (bijvoorbeeld : opvolgen van verlofaanvragen, ziekte, stages, ...)
 • Algemene P&O Processen (bijvoorbeeld opvolgen stage procedure calltakers en operatoren)

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je online cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin laad je het bewijs van benoeming (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbewijs of bewijs van eedaflegging) op, en vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als opladen echt niet mogelijk is, neem dan contact op met Gwen Yudhira op het nummer 02/788.67.52 of stuur het via mail naar gwen.yudhira@selor.be.

Indien je ten laatste op 4 november 2014 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar en bijkomende vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Opgelet
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma (indien beschermd beroep) en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 1u) 

Deze proef wordt georganiseerd als er meer dan 15 kandidaten ingeschreven hebben.

Via een geïnformatiseerde verbale redeneertest en een situationele beoordelingstest worden een aantal vereiste competenties gemeten.


Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 20 punten op 40 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef.

Deze proef zal doorgaan rond de week laatste week van november en de eerste week van december (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor de CV-screening.

2.2. Event 2: Interview met gevalstudie (+/- 1u met 30 minuten voorbereiding):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Deze proef zal doorgaan rond 2 eerste weken van januari van 2015 (onder voorbehoud en indien Event 2.1 plaatsvindt)  of rond de week van 8 december (onder voorbehoud en indien Event 2.1 niet plaatsvindt). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor zal je online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren, op voorwaarde dat je geslaagd bent voor het vorige event.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen drie maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:


Stap 1 > Vul je online-cv in
 • Duid je handicap, leerstoornis of ziekte aan via ‘Mijn Selor’, vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...).
 • Duid aan of je voorrang wil bij aanwerving. Overheidsdiensten die nog geen 2% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst deze kandidaten te raadplegen. Vanaf 2014 zijn alle overheidsdiensten die het quotum van 3% niet halen hiertoe verplicht. De andere overheidsdiensten kiezen zelf of ze deze lijsten voorrang geven.
 • Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap.
Stap 2 > Contacteer zelf de werkgever die verantwoordelijk is voor de selectie, als je online-cv volledig is ingevuld. De werkgever kan, als hij dat wil, voor het bepalen van de redelijke aanpassingen de expertise van Selor raadplegen.

Stap 3 > Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening - het interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte van de gevalstudie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 4 november 2014:
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je diploma oplaadt op het moment van inschrijving (verwijderen indien geen beschermd beroep)
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.
Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Gwen Yudhira – Consultant HR Services
Tel.: 02/788.67.52
E-mail: Gwen.Yudhira@selor.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
Bischoffsheimlaan 15
1000 Brussel
www.selor.be
Gratis infolijn: 0800/505.54
E-mail: info@selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures